Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

УДК 37.091

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-270-278

Завантажити PDF

 

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ЛОГІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

 

Ірина Удовиченко, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна.

Е-mail: hafran@ukr.net

ОRCID iD: 0000-1980-5402

 

У статті висвітлено окремі аспекти упровадження lean-логістики в освітній процес з географії як приклад інтеграції змісту знань та компетентнісного підходу в освіті. Відображено значення місця та ролі ощадливої логістики у формуванні компетентного випускника взагалі та української школи зокрема. Запропоновано до впровадження розроблений та апробований автором курс за вибором «Lean-логістика в географії» у процес навчання учнів на профільному рівні в закладах загальної середньої освіти.

Ключові слова: географічна компетентність; курс за вибором; логістика; lean-логістика; географія; заклади загальної середньої освіти; профільне навчання.

 

Ирина Удовиченко, доктор педагогических наук, доцент, проректор по научно-педагогической и методической работе Сумского областного института последипломного педагогического образования, г. Сумы, Украина.

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ВЫБОРУ ЛОГИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

 

В статье раскрыты отдельные аспекты внедрения lean-логистики в образовательный процесс по географии как пример интеграции содержания знаний и компетентностного подхода в образовании. Отображены значение места и роли бережливой логистики в формировании компетентного выпускника вообще и украинской школы в частности. Предложен для внедрения разработанный и апробированный автором курс по выбору «Lean-логистика в географии» в процесс обучения учеников на профильном уровне в заведениях общего среднего образования.

Ключевые слова: географическая компетентность; курс по выбору; логистика; leanлогистика; география; заведения общего среднего образования; профильное обучение.

 

Iryna Udovychenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector of Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Sumy, Ukraine

 

FORMATION OF SUBJECT GEOGRAPHICAL COMPETENCE BY MEANS OF IMPLEMENTING THE CONTENT OF LOGISTIC AT COURSE OPTION

 

The article highlights certain aspects of the implementation of lean-logistics in the educational process in geography, as an example of the integration of knowledge content and competency-based approach in education. The importance of the place and role of economical logistics in the formation of a competent graduate in general and the Ukrainian school in particular is reflected.

The modern features of logistics education at the school are analyzed and the introduction of the lean-logistics in geography course developed by the author in the process of training students at a profile level in general secondary education institutions is proposed, the purpose of which is to improve the understanding of logistics flows and the establishment of the concept of logistics as a science based on an integrated and complex approach to the formation of geographical thinking and a holistic worldview.

The article actualizes the expediency of forming a competent school graduate by means of teaching lean-logistics in geography lessons. The attention is paid to the urgency of the development of educational and methodological support of profile training geography of students at the current stage of development of education in Ukraine.

Requirements for evaluation of educational and cognitive achievements of students in the process of mastering the content of the proposed curriculum of the elective course «Lean-logistics in geography» in the context of competence approach and implementation of cross-cutting content lines, the leading ideas of which are integration, economization, ecology, content of education, involvement of students in the implementation of research, construction in geography, pragmatic activity by means of modern geography, including services are due even new forms practical logistics of working out logistics skills play an important role in the structure of professional education and relates to the individual needs, aptitudes and needs of students; aimed at updating the educational process in geography.

Keywords: geographical competence; at course option; logistics; lean-logistics; geography; general secondary education institutions; profile education.

 

Використані джерела

1.    Міністерство освіти і науки України (2016, Груд. 27). Концепція «Нова українська школа». [Електронний ресурс]. Доступно: http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf.

2.    Є. Крикавський, та Н. Чухрай, Промисловий маркетинг. Львів, Україна: ВНУ Львівська політехніка, 2004.

3.    М. Кристофер, та X. Пэк, Маркетинговая логистика. Москва, Росия: Технологии, 2005.

4.    В. С. Пономаренко, та К. М. Таньков, та Т. І. Лепейко, Логістичний менеджмент. Xарків, Україна: ВД ІНЖЕК, 2010.

5.    О. І. Пометун, «Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн», Всеукраїнська науково-практична конференція. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи, Київ, 2004, с. 15-24.

6.    І. В. Удовиченко, «Значення елективного курсу у формуванні компетентного випускника Нової української школи», Всеукраїнська науково-практична конференція. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика, Суми, 2019, с. 246-250.

7.    І. В. Удовиченко, «Інтеграція суспільно-наукових знань на уроках географії в старших класах профільної школи», Молодь і ринок, №1 (156), с. 92-96, 2018.

8.    І. В. Удовиченко, Концептуальні засади змісту навчання географії учнів старшої школи на профільному рівні. Київ, Україна: Педагогічна думка, 2018.

9.    І. В. Удовиченко, Lean-логістика в географії. Суми, Україна: НВВ СОІППО, 2018.

10. І. В. Удовиченко, «Організація освітньої діяльності учнів старшої школи за допомогою навчальних програм з географії», Педагогічні науки, №70, с. 7-11, 2017.

References

1.    Ministerstvo osvitu I nayku Ykrainu (2016, Gryd. 27). Koncepcia «Nova ykrainska hkola». [Elektronnuy resyrs]. Dostypno: http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf.

2.    E. Krukavskii, ta N. Chyhray, Promuslovuy marketing. Lviv, Ykraina: VNY Lvivska politechnika, 2004.

3.    M. Kristof, ta Ch. Pek, Marketingovai logistika. Moskva, Posia: Technologii, 2005.

4.    V. S. Ponomarenko, ta K. M. Tankov, ta T. I. Lepeuko, Logistuchnui menedchment. Charkiv, Ykraina: VD INChEK, 2010.

5.    O. I. Pometyn, «Teoria ta praktuka poslidovnoi realizachii kompetentnisnogo pidchody v dosvidi zarybichnuh krain», Vseykrainska naykovo-praktuchna konferenchia. Kompetentnisnuy pidchid y sychasniy osviti: svitovuy dosvid ta ykrainski perspektuvu, Kyiv, 2004, p. 15-24.

6.    V. Oudovychenko, «Znachenna elektuvnogo kyrsy y formyvanni kompetentnogo vupysnuka Novoi ykrainskoi chkolu», Vseykrainska naykovo-praktuchna konferenchia. Osobustisnoprofesiyna kompetentnist pedagoga: teoria i praktuka, Symu, 2019, p. 246-250.

7.    V. Oudovychenko «Integrachia syspilno-naykovuch znan na yrokach geografii v starchuh klasah profilnoi chkolu», Molod i runok, №1 (156), p. 92-96, 2018.

8.    V. Oudovychenko, Koncheptyalni zasadu zmisty navshanna geografii ychniv starchoi chkolu na profilnomy rivni. Kyiv, Ykraina: Pedagogichna dymka, 2018.

9.    V. Oudovychenko, Lean-logistuka v geografii. Symu, Ykraina: NVV SOIPPO, 2018.

10. V. Oudovychenko, «Organizachia osvitnioi dialnosti ychniv starchoi hkolu za dopomogoy navchalnih program z geograhii», Pedagogichni nayku, №70, p. 7-11, 2017.