Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

УДК 37.02.373

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-5-13

Завантажити PDF

 

СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК У РУСЛІ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ОСНОВНІ АКЦЕНТИ

Олена Барановська, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

E-mail: baranovska@i.ua

ORCID ID: 0000-0002-0788-8511

 

У статті проаналізовано можливості сучасного підручника в руслі гуманітаризації навчального процесу на теперішньому етапі розвитку шкільної освіти. Проведено аналіз дидактичних досліджень у сфері підручникотворення, конкретизовано сутність основних понять. Зосереджено увагу на гуманістичному спрямуванні навчального процесу та його відображенні в змісті шкільного підручника. Визначено головні орієнтації сучасного підручника: загальнолюдські цінності; пізнання цілісності світу; формування світоглядної культури і поведінкових принципів, основ гуманістичних соціальних відносин. Наголошено на важливості віднаходження оптимального балансу між соціально-особистісною та операційно-функціональною складовою.

Ключові слова: шкільний підручник, гуманітаризація навчального процесу, гуманітарні предмети.

 

Елена Барановская, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела дидактики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК В РУСЛЕ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ

В статье проанализированы возможности современного учебника в русле гуманитаризации учебного процесса на настоящем этапе развития школьного образования. Проведен анализ дидактических исследований, сосредоточено внимание на гуманистическом направлении учебного процесса и его отражении в содержании школьного учебника. Конкретизирована сущность основных понятий. Определены главные ориентации современного учебника: общечеловеческие ценности; познание целостности мира; формирование мировоззренческой культуры и поведенческих принципов, основ гуманистических социальных отношений. Сделан акцент на важности нахождения оптимального баланса между социально-личностной и операционно-функциональной составляющей.

Ключевые слова: школьный учебник, гуманитаризация учебного процесса, гуманитарные предметы.

 

Elena Baranovskaya, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher in the Didactics Department of the Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 

A MODERN TEXTBOOK IN LINE WITH THE HUMANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS: THE MAIN EMPHASIS

The article actualizes the problem of understanding humanitarian technologies and their role in school education and textbook creation. The purpose of the article is to analyze the possibilities of a modern textbook in the course of humanizing the educational process at the present stage of school education development. Didactic research in the field of textbook creation is analyzed, the humanistic direction of the educational process and the content of the school textbook are focused. The essence of the basic concepts is specified: «humanitarian education», «humanitarian knowledge», «humanitarian technologies», «pedagogical technologies of philological direction», «humanitarian culture», «humanitarian thinking».

Some textbooks in Ukrainian literature for grades 10 and 11 are analyzed, some problems in their content that can be solved by other means are highlighted. The content of textbooks in Ukrainian literature for grades 10 and 11 was analyzed and recommendations were made for their optimization and updating. Important aspects are defined: optimization of the degree of moral and psychological load of works; constant updating of the content with modern works; reflection of gender currents in literature and others.

The problems of the school textbook in the conditions of constant updating of the information environment are: ensuring the variability of the humanitarian component; integration of academic subjects (development of integrative forms of knowledge) and continuous updating of its content. The main orientations of the school textbook are defined: the orientation to universal values, the formation of the individual’s need to know the integrity of the world, the formation of worldview culture and behavioral principles, the foundations of humanistic social relations. Emphasis is placed on the importance of finding the optimal balance between socio-personality and operational-functional component in the study of humanities.

Keywords: school textbook, humanization of the educational process, humanitarian subjects.

 

Використані джерела

1.    С. У. Гончаренко, та Ю. І. Мальований, «Гуманізація і гуманітаризація освіти», Шлях освіти, №2, с. 27, 2001.

2.    Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://guonkh.gov.ua/reforma_osviti/zagal_os/2144.html

3.    О. В. Барановська, «Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища», Проблеми сучасного підручника, вип. 21, с. 2029, 2018.

4.    К. В. Гораш, «Modern school textbook: preconditions for change», на Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2019 р. Проблеми сучасного підручника, Київ, 2019, с. 3840.

5.    Г. О. Васьківська, «Психодидактичні детермінанти конструювання сучасного підручника», на Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2019 р. Проблеми сучасного підручника, Київ, 2019, с. 2021. 

6.    О. М. Топузов, «Компетентнісні засади сучасного підручникотворення», Український педагогічний журнал, вип. 3, с. 3647, 2015.

7.    С. Е. Трубачева, та О. В. Барановська, «Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника», на Міжнар. наук.-практ. конф., м. Мінськ, 1819 трав. 2018 р. Проблеми сучасного підручника, Київ, 2018, с. 8185.

8.    Л. В. Шелестова, «Підручник як чинник розвитку творчих здібностей учнів у сучасній профільній школі», на ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2019 р. Україна, українська мова − світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем, Київ, 2019, с. 552557.

9.    С. В. Косянчук, «Дидактика підручникотворення: соціально спрямовані завдання для учнів старшої школи», на Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2019 р. Проблеми сучасного підручника, Київ, 2019, с. 6465. 

10. В. Ф. Паламарчук, та О. В. Барановська, «Педагогічні технології навчання в умовах нової української школи: вектор розвитку», Український педагогічний журнал, №3, с. 6066, 2018.

11. А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, В. М. Тименко, та Г. Л. Бійчук. «Українська література (рівень стандарту)». Київ, Україна: УОВЦ «Оріон», 2019.

12. Г. О. Васьківська, та ін., «Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект», Г. О. Васьківська, Ред. Київ, Україна: КОНВІ ПРІНТ, 2018.

13. С. Ю. Рудницька, «Технологізація як тенденція сучасного гуманітарного знання», Актуальні проблеми психології, Житомир, Україна: Вид-воЖДУ імені І. Франка, т. ІІ: Психологічна герменевтика, вип. 11, с. 37—52, 2018.

References

1.    S. U. Goncharenko, ta Yu. I. Mal`ovany`j, «Gumanizaciya i gumanitary`zaciya osvity`», Shlyax osvity`, # 2, s. 27, 2001.

2.    Derzhavny`j standart bazovoyi i povnoyi zagal`noyi seredn`oyi osvity`, 2013. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://guonkh.gov.ua/reforma_osviti/zagal_os/2144.html

3.    O. V. Baranovs`ka, «Shkil`ny`j pidruchny`k v umovax novogo osvitn`ogo seredovy`shha», Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, vy`p. 21, s. 2029, 2018.

4.    K. V. Gorash, «Modern school textbook: preconditions for change», na Mizhnar. nauk.prakt. konf., 14 trav. 2019 r. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, Ky`yiv, 2019, s. 3840.

5.    G. O. Vas`kivs`ka, «Psy`xody`dakty`chni determinanty` konstruyuvannya suchasnogo pidruchny`ka», na Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 14 trav. 2019 r. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, Ky`yiv, 2019, s. 2021. 

6.    O. M. Topuzov, «Kompetentnisni zasady` suchasnogo pidruchny`kotvorennya», Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, vy`p. 3, s. 3647, 2015.

7.    S. E. Trubacheva, ta O. V. Baranovs`ka, «Kompetentnisno oriyentovani pedagogichni texnologiyi v strukturi shkil`nogo pidruchny`ka», na Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Mins`k, 1819 trav. 2018 r. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, Ky`yiv, 2018, s. 8185.

8.    L. V. Shelestova, «Pidruchny`k yak chy`nny`k rozvy`tku tvorchy`x zdibnostej uchniv u suchasnij profil`nij shkoli», na XII Vseukr. nauk.-prakt. konf., 25 zhovt. 2019 r. Ukrayina, ukrayins`ka mova svit XXI stolittya u dialozi kul`turno-movny`x, moral`no-gromadyans`ky`x cinnostej osoby`stosti ta pedagogichny`x sy`stem, Ky`yiv, 2019, s. 552557.

9.    S. V. Kosyanchuk, «Dy`dakty`ka pidruchny`kotvorennya: social`no spryamovani zavdannya dlya uchniv starshoyi shkoly`», na Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 14 trav. 2019 r. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, Ky`yiv, 2019, s. 6465. 

10. V. F. Palamarchuk, ta O. V. Baranovs`ka, «Pedagogichni texnologiyi navchannya v umovax novoyi ukrayins`koyi shkoly`: vektor rozvy`tku», Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, # 3, s. 6066, 2018.

11. M. Fasolya, T. O. Yacenko, V. V. Ulishhenko, V. M. Ty`menko, ta G. L. Bijchuk. «Ukrayins`ka literatura (riven` standartu)». Ky`yiv, Ukrayina: UOVCz «Orion», 2019.

12. G. O. Vas`kivs`ka, ta in., «Formuvannya zmistu profil`nogo navchannya: teorety`kometodologichny`j aspekt», G. O. Vas`kivs`ka, Red. Ky`yiv, Ukrayina: KONVI PRINT, 2018.

13. S. Yu. Rudny`cz`ka, «Texnologizaciya yak tendenciya suchasnogo gumanitarnogo znannya», Aktual`ni problemy` psy`xologiyi, Zhy`tomy`r, Ukrayina: Vy`d-voZhDU imeni I. Franka, t. II: Psy`xologichna germenevty`ka, vy`p. 11, s. 3752, 2018.