Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

 

УДК: 37.013.3

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-109-119

Завантажити PDF

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Ляшенко Олександр, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

E-mail: o.liashenko@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6885-5978

 

Стаття висвітлює основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти, що зумовлені нинішнім реформуванням української школи, зокрема розробленням і запровадженням нових стандартів загальної середньої освіти. Розкриваються відмінності нового освітнього стандарту від попередніх генерацій. Зокрема зазначається, що нинішня модернізація змісту освіти ґрунтується на ключових компетентностях, якими мусять оволодіти здобувачі загальної середньої освіти впродовж навчання в школі.

Обґрунтування змін у змісті базової середньої освіти підпорядковано суті сучасної парадигми освіти, яка інтегрує особистісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи до навчання. Зміст базової середньої освіти повинен бути спрямований на індивідуальний розвиток дитини як цілісної особистості та успішну її соціалізацію в сучасному суспільстві.

Новий стандарт освіти окреслює вимоги до обовязкових результатів навчання у здобутті базової середньої освіти як складника наскрізного компетентнісного потенціалу для кожної освітньої галузі, які в сукупності забезпечують формування відповідних ключових компетентностей учнів упродовж повної загальної середньої освіти. Обов’язкові результати навчання можуть досягатися як шляхом традиційного предметного навчання, так і завдяки інтеграційному підходу до конструювання змісту освіти. Варіанти реалізації змісту освіти визначає освітня програма, яку розробляє заклад освіти.

За такого підходу здобуті результати навчання характеризуються не обсягом засвоєних предметних знань чи вмінь, а динамікою когнітивних процесів щодо їх застосування в різних ситуаціях життєвої практики (професійній діяльності, навчанні, побуті тощо). Методологія удосконалення змісту базової середньої освіти враховує різні моделі освітньої діяльності і ґрунтується на визнанні унікальності кожного учня як особистості і необхідності персоніфікації його освітньої траєкторії відповідно до освітніх потреб.

Ключові слова: зміст базової середньої освіти; компетентнісний підхід; ключові компетентності; інтеграція змісту освіти; моделі освітньої діяльності.

 

Ляшенко Александр, доктор педагогических наук, профессор, действительный член НАПН Украины, академик-секретарь Отделения общего среднего образования НАПН Украины, Киев, Украина.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ БАЗОВОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

В статье раскрываются основные подходы к проектированию содержания базового среднего образования, обусловленные реформированием украинской школы, в частности, разработкой и внедрением новых стандартов общего среднего образования. Освещаются отличия нового стандарта, построенного на компетентностных основах, от прежних. Подчёркивается, что обоснование изменений в содержании базового среднего образования подчинено сущности современной парадигмы образования, которая интегрирует личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к обучению. Доминирующую роль в этой триаде играет компетентностный подход, который нацелен на формирование ключевых компетентностей, необходимых каждому человеку для успешной жизнедеятельности.

При таком подходе содержание базового среднего образования обеспечивает индивидуальное развитие ребёнка как целостной личности и успешную социализацию его в современное общество. Достигаемые при этом результаты обучения характеризуются не объёмом усвоенных предметных знаний и умений, а динамикой когнитивных процессов, побуждающих к применению их в различных ситуациях жизненной практики.

Ключевые слова: содержание базового среднего образования; компетентностный подход; ключевые компетентности; интеграция содержания образования; модели образовательной деятельности.

 

Liashenko Oleksandr, Doctor of Educational Sciences, Professor, full member of the NAES of Ukraine, Head of the Secondary Education Department NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

BASIC APPROACHES TO DESIGN CONTENTS OF BASIC SECONDARY EDUCATION

 

The article highlights the main approaches to design the content of basic secondary education, which are due to the current reform of the Ukrainian school, the development and implementation of new standards of general secondary education. The differences of the new educational standard from the previous generations are revealed. The current modernization of the content of education is based on the key competencies that general secondary school students must master during their schooling.

The substantiation of changes in the content of basic secondary education is subordinated to the essence of the modern paradigm of education, which integrates personality-oriented, activity and competence approaches to learning. The content of basic secondary education should be aimed at the individual development of the child as a person and its successful socialization in modern society.

The new standard of education outlines the requirements for compulsory learning outcomes in basic secondary education as a component of cross-cutting competency potential for each field of education, which together ensure the formation of relevant key competencies of students throughout general secondary education. Compulsory learning outcomes can be achieved both through traditional subject learning and through an integrated approach to constructing educational content. Options for implementing the content of education are determined by the educational program developed by the educational institution.

Under this approach, the learning outcomes are characterized not by the amount of acquired subject knowledge or skills, but by the dynamics of cognitive processes for their application in different situations of life practice (professional activities, education, everyday life, etc.). The methodology of improving the content of basic secondary education considers different models of educational activities and is based on the recognition of the uniqueness of each student as a person and the need to personify his educational trajectory in accordance with educational needs.

Keywords: the content of basic secondary education; competency approach; key competencies; integration of educational content; models of educational activities.

 

Використані джерела

1.    Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. К.: МОН України, 2016. [Електронний ресурс]. Доступ: URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

2.    Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь / За заг. ред. В.Г. Кременя. К.: НАПН України, 2015.

3.    М. Мазорчук, та ін. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО, 2019. [Електронний ресурс]. Доступ: URL: http://testportal.gov.ua//wp-content/ uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf

4.    O. Liashenko. Modernisation of the general secondary education content as the basis of reforming the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. № 2, p.126-133, 2019.

5.    Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя.−Київ : Педагогічна думка, 2011.

6.    Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя.−Київ : Педагогічна думка, 2016.

7.    European Commission. Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels, 2018. [Online]. Available: URL: https://ec.europa.eu/education/ sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf

8.    J.S. Bruner. The Culture of Education. Cambr., Mass.: Harvard University Press. 2006

9.    О.І. Ляшенко, Ю.І. Мальований «На шляху до нової української школи: концептуальні засади і виклики. Педагогіка і психологія. № 3, с. 5-12, 2017.

 

References

1.    Nova ukrayins`ka shkola. Konceptual`ni zasady` reformuvannya seredn`oyi shkoly`. K.: MON Ukrayiny`, 2016. [Elektronny`j resurs]. Dostup: URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola- compressed.pdf

2.    Pro zmist zagal`noyi seredn`oyi osvity`: Naukovo-anality`chna dopovid` / Za zag. red. V.G. Kremenya. K.: NAPN Ukrayiny`, 2015.

3.    M. Mazorchuk, ta in. Nacional`ny`j zvit za rezul`tatamy` mizhnarodnogo doslidzhennya yakosti osvity` PISA-2018 / Ukrayins`ky`j centr ocinyuvannya yakosti osvity`. Ky`yiv: UCzOYaO, 2019.

4.    [Elektronny`j resurs]. Dostup: URL: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/ PISA_2018_Report_UKR.pdf

5.    O. Liashenko. Modernisation of the general secondary education content as the basis of reforming the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. № 2, p.126-133, 2019.

6.    Nacional`na dopovid` pro stan i perspekty`vy` rozvy`tku osvity` v Ukrayini / Nacz. akad. ped. nauk Ukrayiny`; za zag. red. V.G. Kremenya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka, 2011.

7.    Nacional`na dopovid` pro stan i perspekty`vy` rozvy`tku osvity` v Ukrayini / Nacz. akad. ped. nauk Ukrayiny`; za zag. red. V.G. Kremenya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka, 2016.

8.    European Commission. Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels, 2018. [Online]. Available: URL: https://ec.europa.eu/education/ sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf

9.    J.S. Bruner. The Culture of Education. Cambr., Mass.: Harvard University Press. 2006

10. O.I. Lyashenko, Yu.I. Mal`ovany`j «Na shlyaxu do novoyi ukrayins`koyi shkoly`: konceptual`ni zasady` i vy`kly`ky`. Pedagogika i psy`xologiya. # 3, s. 5-12, 2017.