Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

УДК 37.02.373

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-163-174

Завантажити PDF

 

ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ (на прикладі підручника «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)», для 6-го класу закладів загальної середньої освіти)

Світлана Моцак, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна.

Е-mail: mocakci@ukr.net

ORCID ID: 0000-0003-3941-9143

 

У статті розкрито можливості інтеграції медіаосвіти в шкільний підручник з історії задля формування медіаграмотності учнів (на прикладі підручника «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)», для 6-го класу закладів загальної середньої освіти). Шкільна історична освіта в Україні на сьогодні неможлива без розвитку навичок медіаграмотності в учнів. Сучасний підручник з історії для учнів 6-го класу має бути джерелом медіаосвіти і відповідати інноваціям у навчанні: пропонувати інтерактивний, творчий підхід до реалізації освітніх завдань уроку. Медіаосвіта відкриває великі можливості, допомагає формувати інтелектуальний і творчий потенціал шестикласників та розвиває критичне мислення на уроці. Доведено, що проблема інтеграції засобів медіаграмотності в шкільний підручник історії є мало розробленою та актуальною.

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, медіа, медіаосвіта, медіакомпетентність, підручник історії, інтеграція.

 

Светлана Моцак, кандидат педагогических наук, доцент, кафедры всемирной истории, международных отношений и методики обучения исторических дисциплин Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, г. Сумы, Украина

 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИА-ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИА ОБРАЗОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ (на примере учебника «Всемирная история. История Украины (интегрированный курс)», для 6 класса учреждений общего среднего образования)

В статье раскрыты возможности интеграции медиа-образования в школьный учебник по истории для формирования медиа-грамотности учащихся (на примере учебника «Всемирная история. История Украины (интегрированный курс)», для 6-го класса учреждений общего среднего образования). Школьное историческое образование в Украине на сегодня невозможно без развития навыков медиа-грамотности учащихся. Современный учебник по истории для учащихся 6 класса должен быть источником медиа-образования и отвечать инновациям в обучении: предлагать интерактивный, творческий подход к реализации образовательных задач урока. Медиа-образование открывает большие возможности, помогает формировать интеллектуальный и творческий потенциал шестиклассников и развивает критическое мышление на уроке. Доказано, что проблема интеграции средств медиа-грамотности в школьный учебник истории является малоразработанной и актуальной.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, медиа, медиаобразование, медиакомпетентность, учебник истории, интеграция.

 

Svetlana Motsak, Candidate of Pedagogical Sciences Senior Researcher, assistant Professor at the Department of World History, International Relations and the Methodology of Teaching of Historical Disciplines of Sumу State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy, Ukraine

INTEGRATION OF MEDIA EDUCATION IN A SCHOOL STORY TEXTBOOK AS A FACTOR OF FORMATION OF MEDIA EDUCATION OF STUDENTS (on the example of the textbook «World History. History of Ukraine (integrated course)», for the 6th grade of general secondary education institutions)

The article deals with the possibilities of integrating media education into the school history textbook (World History. History of Ukraine (integrated course), 6-th class) for the purpose of forming students’ media literacy.

School history education in Ukraine is currently impossible without the development of media literacy skills in students. A modern history textbook in Grade 6 should be a source of media education and responsive to learning innovations: to offer an interactive, creative approach to the educational objectives of the lesson.

Media education opens up great opportunities, helps to shape the intellectual and creative potential of sixth graders and develops critical thinking in the lesson.

It is noted that integrated learning, in which the material is supplemented and repeated in other directions, gives a much better result than traditional study of disciplines.

The use of media literacy elements in history lessons in 6-th grade helps students develop the ability to work with different information, critical attitude to it, develops logical thinking, provides informational and emotional saturation of lessons, promotes the interest of sixth graders in the subject, provides communication with life. Studying history will thus allow us to perceive historical events not as a straightforward process, which is recorded in a school textbook. Students understand that events and facts can be interpreted and interpreted differently. Students learn to distinguish facts from thoughts.

It has been proved that the problem of integration of media literacy into the school history textbook (World History. History of Ukraine: (integrated course), 6-th grade is little developed and is quite timely.

Keywords: competence; competent approach; media education; media competence; history textbook; interpretation; integration.

 

Використані джерела

1.    Нова українська школа: основи Стандарту освіти, Львів, 2016. [Електронний ресурс]. Доступно:http://www.osvitportal.lviv.ua/upload/users_files/1/upload/1/nova%20schkola%20 (pantone%208703%20C)-ilovepdf-compressed.pdf.Дата звернення: Жовтень 10, 2019.

2.    Т. Бакка, та О. Бурім, Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: посібник для вчителя. Київ, Україна: ЦВП, АУП, 2016.

3.    О. Мокрогуз, Роль мультимедіа у формуванні інформаційної компетентності. Харків, Україна: Фонд Фонду, 2017.

4.    Н. Пожежа, Практична медіаосвіта: творчі завдання для роботи з візуальними та аудіовізуальними медіапродуктами на уроках історії, Першотравенськ, Україна. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.aup.com.ua/ml/Praktichna_mediaosvita_ Poneja_N.pdf

5.    Н. Череповська, Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання. Київ, Україна: Міленіум, 2014.

6.    О. Бандровський, та В. Власов, Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс): підручник для 6-го класу закладів загальної середньої освіти. Київ, Україна: Генеза, 2019.

7.    Ю. Малієнко, «Практичні заняття в системі історичної освіти основної школи», Бібліотека журналу «Історія та суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання», Вип. 5-6, с. 42-43, 2013.

8.    П. Мороз, та І. Мороз, Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: методичний посібник. Київ, Україна: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

9.    П. Мороз, Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс): підручник для 6-го класу закладів загальної середньої освіти. Київ, Україна: Педагогічна думка, 2019.

10. І. Щупак, та І. Піскарева ін., Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс):

11. підручник для 6-го класу закладів загальної середньої освіти. Київ, Україна: УОВЦ «Оріон», 2019.

12. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). [Електронний ресурс] Доступно: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ kontseptsiya_ vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya

13. Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. [Електронний ресурс]. Доступно: http://mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html. Дата звернення: Березень 12, 2020.

14. С. Піддубний, «Медіаосвіта на уроках історії як елемент формування життєвих компетентностей учнів», Збірник статей четвертої науково-методичної конференції: Практична медіаграмотність міжнародний досвід та українські перспективи, Київ, Україна: Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016.

 

References

1.    New Ukrainian School: Foundations of the Education Standar. Lviv, 2016. [online]. Available:http://www.osvitportal.lviv.ua/upload/users_files/1/upload/1/nova%20 schkola%20 (pantone%208703%20C)-ilovepdf-compressed.pdf. Accessed on: Oct., 10, 2019. (in Ukrainian).

2.    T. Bakka, and O. Burim, Media Literacy and Critical Thinking in Social Studies: A Teacher’s Guide. Kyiv, Ukraine: CVP, PMO, 2016.

3.    O. Mokroguz, The Role of Multimedia in the Formation of Information Competence. Kharkiv, Ukraine: Foundation Fund, 2017.

4.    N. Pozhozha, Practical Media Education: Creative Tasks for Working with Visual and Audiovisual Media Products in History Lessons, Pershotravensk, Ukraine. [Online].

5.    Available:http://www.aup.com.ua/ml/Praktichna_mediaosvita_Poneja_N.pdf (in Ukrainian)

6.    N. Cherepovskaya, Visual Media Culture: The Development of Critical Thinking and Creative Perception. Kyiv, Ukraine: Millennium, 2014. (in Ukrainian)

7.    O. Bandrovsky, and V. Vlasov, World History. History of Ukraine (integrated course): a textbook for the 6th grade of general secondary education institutions. Kiev, Ukraine: Genesis, 2019.

8.    Yu. Malienko, «Practical classes in the system of historical education of primary schools», Library of the magazine «History and Social Studies in the Schools of Ukraine: Theory and Methods of Learning», Vol. 5-6, p. 42-43, 2013.

9.    P. Moroz, and I. Moroz, Research activities of students in the process of teaching world history in primary school: a manual. Kiev, Ukraine: CONVI PRINT LLC, 2018.

10. P. Moroz, World History. History of Ukraine (integrated course): a textbook for the 6th grade of general secondary education institutions. Kyiv, Ukraine: Pedagogical Thought, 2019.

11. Shchupak, and I. Piskareva in., World History. History of Ukraine (integrated course): a textbook for the 6th grade of general secondary education institutions. Kyiv, Ukraine: Orion Center, 2019.

12. The Concept of Implementing Media Education in Ukraine (revised). [Online]. Available:

13. https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ kontseptsiya_vprovadzhennya_ mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/.(in Ukrainian)

14. History of Ukraine. World History. 5-9 classes. Curriculum for general educational institutions. [Online]. Available: http://mon.gov.ua/activity/ education / startup-serednya / navchalniprograms-5-9-class-2017.html. Accessed March 12, 2020. (in Ukrainian)

15. S. Poddubnyi, «Media education in history lessons as an element of students’ life competencies formation», Collection of articles of the fourth scientific-methodical conference: Practical media literacy international experience and Ukrainian perspectives, Kyiv, Ukraine: Free Press Center, Academy of Ukrainian Press, 2016.