Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

УДК 373.5.091

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-67-77

Завантажити PDF

 

АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКІВ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

 

Тетяна Засєкіна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Е-mail: zasekina@ukr.net

ORCID ID: 0000-0001-9362-5840

 

У статті розглянуто проблему інтегрованого підходу в початковій освіті, зокрема розроблення інтегрованого курсу «Я досліджую світ», його реалізацію в підручниках для 2-го класу закладів загальної середньої освіти. Проаналізовано структуру й методичний апарат цих підручників. У ході дослідження встановлено, що розроблення підручників відбувалося без наявності єдиної концепції інтегрованого курсу. Кожен авторський колектив виходив із неявних, і багато в чому різних вимог типових освітніх програм. З огляду на те, що зміст курсу передбачає об’єднання в один предмет п’яти різних освітніх галузей (і до того ж наявність міжпредметних зв’язків ще з двома), вважати його інтегрованим можна умовно. Нами проаналізовано одинадцять комплектів підручників. Аналіз свідчить про пошук авторськими колективами своїх концепцій курсу і підручників. Більшість підручників демонструють традиційні, але якісно вдосконалені підходи до добору і структурування змісту, деякі — зовсім нові. У більшості підручників простежується «клаптикова й ситуативна інтеграція» пов’язана з окремими темами / об’єктами вивчення. Позитивним є те, що всім авторам вдалося дібрати споріднений матеріал кількох галузей навколо однієї теми, усунути дублювання у вивченні низки питань. Робота за такими підручниками знімає стомлюваність, перенапруження учнів завдяки переключенню на різноманітні види діяльності.

Ключові слова: інтеграція, інтегрований курс, підручник, початкова школа.

 

Татьяна Засекина, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела интеграции содержания общего среднего образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина

АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА «Я ИССЛЕДУЮ МИР»

В статье рассмотрена проблема интегрированного подхода в начальном образовании, в частности разработки интегрированного курса «Я исследую мир», его реализация в учебниках для 2-го класса учреждений общего среднего образования. Проанализированы структура и методический аппарат данных учебников. В ходе исследования выявлено, что разработка учебников происходила без наличия единой концепции интегрированного курса. Каждый авторский коллектив исходил из неявных, и во многом различных, требований типовых образовательных программ. Учитывая, что содержание курса предусматривает объединение в один предмет пяти различных образовательных отраслей (к тому же с междупредметными связами еще с двумя), считать его интегрированным можно условно. Анализ учебников свидетельствует о поиске авторскими коллективами своих концепций курса и учебников. Большинство учебников демонстрируют традиционные, но качественно усовершенствованные подходы к подбору и структурированию содержания, некоторые совершенно новые. В большинстве случаев использовалась тематическая интеграция. Всем авторам удалось подобрать родственный материал нескольких отраслей вокруг одной темы, устранить дублирование в изучении ряда вопросов.

Ключевые слова: интеграция, интегрированный курс, учебник, начальная школа.

 

Tetiana Zasekina, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Scientific Researcher, Leading Researcher at the Department of Integration of the Content of General Secondary Education of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ANALYSIS OF INTEGRATED COURSE TEXTBOOKS «I EXPLORE THE WORLD»

The article addresses the problem of an integrated approach in primary education. The process of development of the integrated course «I Explore the World» is analyzed and its implementation in the textbooks for the 2nd grade of general secondary educational institutions.

The structure and methodological apparatus of these textbooks are analyzed.

The study found that the development of the textbooks took place without a single integrated course concept. Each team of authors proceeded from the implicit and largely different requirements of typical educational programs. Given that the content of the course involves the unification of five different educational sectors (and also the cross-curricular links with two more), it can be conditionally considered as an integrated one.

 We analyzed eleven sets of textbooks. The analysis shows the search by the authors’ teams of their course concepts and textbooks. Most textbooks demonstrate traditional, but qualitatively improved approaches to the content selection and structuring, some are completely new. Most textbooks follow the «fragmentary and situational integration» associated with particular topics / objects of study. In principle, finding transparent integrative ideas for such an integration of five educational sectors is not a simple task. On the plus side, all the authors managed to get related material from several industries around one topic, eliminating duplication in the study of a number of issues. Working with such textbooks relieves students of fatigue and overstressing by switching them to various activities.

Keywords: integration, integrated course, textbook, elementary school.

 

Використані джерела

1.    Н. М. Бібік, Н. З.Софій, О. В.Онопрієнко, Ю. М.Найда, М. С.Пристінська, І. О. Большакова, Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ, Україна: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.

2.    О.В. Нікулочкіна, «Інтеграційні процеси в початковій освіті», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, с. 436 440, 2017.

3.    І. Д. Бех, «Інтеграція як освітня перспектива», Початкова школа, №5, с. 56, 2002.

4.    Т.М. Засєкіна, «До концепції підручника інтегрованого курсу «Природничі науки», Проблеми сучасного підручника, Вип. 20, с.111-126, 2018.

5.    М. Г. Іванчук. «Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал», у Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання. Чернівці, Україна, Рута, 360 с, 2004.

6.    О.В. Онопрієнко, С. О. Скворцова, «Інтеграція у навчанні молодших школярів математики», Початкова школа, №9, с. 2229, 2017.

7.    О.М. Петрук, «Проблема інтегрованого підходу до процесу навчання в науковій літературі», Педагогічний дискурс. №8, с.176-180, 2010.

8.    Т. Воронцова, В. Пономаренко, О. Хомич, І. Гарбузюк, Н. Андрук, Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 12 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу». Київ, Україна, Видавництво «Алатон», 2019.

9.    М.А. Єпіхіна «Особливості викладання інтегрованого курсу «я досліджую світ» у новій українській школі в контексті педагогіки партнерства», Науковий вісник ужгородського університету. Випуск 1 (44), с. 67 70, 2019.

 

References

1.    N. M. Bibik, N. Z.Sofii, O. V.Onopriienko, Yu. M.Naida, M. S.Prystinska, I. O. Bolshakova, Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia. Kyiv, Ukraina: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady», 2017.

2.    O.V. Nikulochkina, «Intehratsiini protsesy v pochatkovii osviti», Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, s. 436 440, 2017.

3.    D. Bekh, «Intehratsiia yak osvitnia perspektyva», Pochatkova shkola, №5, s. 56, 2002.

4.    T.M. Zasiekina, «Do kontseptsii pidruchnyka intehrovanoho kursu «Pryrodnychi nauky», Problemy suchasnoho pidruchnyka, Vyp. 20, s.111-126, 2018.

5.    M. H. Ivanchuk. «Intehrovane navchannia: sutnist ta vykhovnyi potentsial», u Vykhovannia osobystosti molodshoho shkoliara v umovakh intehrovanoho pidkhodu do navchannia. Chernivtsi, Ukraina, Ruta, 360 s, 2004.

6.    O.V. Onopriienko, S. O. Skvortsova, «Intehratsiia u navchanni molodshykh shkoliariv matematyky», Pochatkova shkola, №9, s. 2229, 2017.

7.    O.M. Petruk, «Problema intehrovanoho pidkhodu do protsesu navchannia v naukovii literaturi», Pedahohichnyi dyskurs. №8, s.176-180, 2010.

8.    T. Vorontsova, V. Ponomarenko, O. Khomych, I. Harbuziuk, N. Andruk, Navchalnometodychnyi posibnyk «Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» u 12 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu». Kyiv, Ukraina, Vydavnytstvo «Alaton», 2019.

9.    M.A. Yepikhina «Osoblyvosti vykladannia intehrovanoho kursu «ia doslidzhuiu svit» u novii ukrainskii shkoli v konteksti pedahohiky partnerstva», Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu. Vypusk 1 (44), s. 67 70, 2019.