Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

УДК 378.01 : 373.3 /.5. 02 : 930 (045)

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-120-131

Завантажити PDF

 

ПОЛІКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ ДЛЯ 1011-х КЛАСІВ

 

Юлія Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Е-mail: j-b-m@ukr.net

ORCID ID: 0000-0002-7124-8236

 

У статті досліджено теоретичні аспекти конструювання полікультурного змісту підручників з історії для 1011-х класів у контексті компетентізації навчання, виокремлено чинники, які ускладнюють реалізацію полікультурного підходу до формування змісту історичної освіти. Вибір саме цих обєктів дослідження обумовлено глобалізацією полікультурних процесів, загостренням міжнаціональних, міжрелігійних відносин, необхідністю реалізації полікультурного змісту в сучасних підручниках з історії, зростанням їхньої ролі у формуванні в старшокласників/старшокласниць толерантності, поваги до прав людини, громадянської відповідальності, усвідомлення особливостей історичної спадщини і сьогодення різних регіонів України.

Ключові слова: підручник з історії, полікультурність, полікультурний зміст підручників з історії.

 

Юлия Малиенко, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела обществоведческого образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина

ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 1011-Х КЛАССОВ

В статье исследованы теоретические аспекты конструирования поликультурного содержания учебников по истории, определены понятия «поликультурность», «поликультурное содержание учебников по истории» в контексте компетентизации обучения, выделены факторы, которые усложняют реализацию поликультурного подхода к формированию содержания исторического образования. Выбор именно этих объектов исследования обусловлен глобализацией поликультурных процессов, обострением межнациональных, межрелигиозных отношений, необходимостью реализации поликультурного содержания в современных учебниках по истории, ростом их роли в формировании у старшеклассников/старшеклассниц толерантности, уважения к правам человека, гражданской ответственности, осознания особенностей исторического наследия и современности различных регионов Украины.

Ключевые слова: учебник по истории, поликультурность, поликультурное содержание учебников по истории.

 

Yulia Maliienko, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Research, Senior Research at the Social Science Education Department of the Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

POLYCULTURAL ASPECTS OF THE CONTENT OF HISTORY TEXTBOOKS IN GRADES 1011

The article explores the theoretical aspects of constructing the multicultural content of history textbooks, defines the concepts of multiculturalism, multicultural content of history textbooks in the context of the competence of learning, identifies the factors that complicate the implementation of a multicultural approach to the formation of content of historical education.

Like any sociocultural phenomenon, multiculturalism is difficult to be uniquely characterized. Multiculturalism within the school historical education is: a methodological approach to the formation of the content of education / training, and characterization of the pervasive phenomenon of Ukrainian history from ancient times to the present, and the requirement of modern globalized society, and the result of the interaction of cultures.

The novelty of our approaches is the presence of two interrelated factors: 1) we consider multiculturalism as an integrative quality formed by high school students / high school students in the process of history teaching; 2) all aspects of the multicultural approach to the formation of the content of historical education in grades 10-11 and the multicultural content of history textbooks are covered in the context of competently oriented teaching of history

In the course of the research we monitored the multicultural and competency context of updated programs, textbooks on the history of Ukraine for lyceums [my thesis]. In our opinion, multicultural content should be expanded in all topics devoted to culture at different stages of its development, to the daily life of peoples who lived on the territory of Ukraine.

Keywords: history textbook, multiculturalism, multicultural content of history textbooks.

 

Використані джерела

1.    Як навчати історії? [інтернет]. Форум [Електронний ресурс]. Доступно: http:// uamoderna. com/images/archiv/19/um_19_forum.pdf. Дата звернення: Бер. 3, 2020.

2.    Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0 Дата звернення: Бер. 3, 2020

3.    Ю. Римаренко, та ін. Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ, Україна: Генеза, 1996.

4.    О. Калакура, «Полікультурний вимір історичної пам’яті України», Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі, Випуск 8, с. 70-79, 2013.

5.    Л. Якубова, Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. Київ, Україна: Інститут історії України, 2011.

6.    О. Удод, «Історична пам’ять в Україні та європейські цінності», Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. Вип. 15, ч. 2, с. 3-10, 2009.

7.    П. Саух, «Модель полікультурної освіти як соціальної інновації в контексті реальних процесів міжкультурної взаємодії», Креативна педагогіка №4, с. 35-43, 2011.

8.    П. Кендзьор, «Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика)», дис. докт. наук, НАПН України; Київ, 2017.

9.    К. Баханов та ін., Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства. Львів, Україна: ЗУКЦ, 2012.

10. О. Пометун, Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник, Київ, Україна: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

11. Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навч. Посібник, Львів, Україна: ЗУКЦ, 2012.

12. В. Кришмарел, Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8-х класах : методичний посібник, Київ, Україна: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

13. Т. Мацейків, Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах: методичний посібник, Київ, Україна: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

14. П. Мороз, та І. Мороз, Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: методичний посібник, Київ, Україна: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

15. Т. Ремех, Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства : методичний посібник, Київ, Україна: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.

16. Р. Страдлінг, Багаторакурсність у викладанні історії. Посібник для вчителя, Київ, Україна: Видавництво Ради Європи. 2009, с. 60

17. С. Костилєва, «Полікультурність та поліетнічність на сторінках підручників з історії України для вищої школи», Сторінки історії, вип. 45, с. 141, 2017

18. Ю. Малієнко, «Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї», Український педагогічний журнал, №4, с. 91-98, 2018, Ю. Малієнко, «Компетентнісно орієнтована методика формування полікультурного змісту історичної освіти в ліцеї», Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, КиївДрогобич, с. 124125, 2019.

19.  О. Сахновський, «Багатоперспективність у викладанні історії», Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 35, с. 382‒387, 2013.

 

References

1.    How to teach History? [internet]. Forum [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http:// uamoderna. com/images/archiv/19/um_19_forum.pdf. Data zvernennia: Ber. 3, 2020.

2.    The concept of national patriotic education in the education system of Ukraine [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0 Data zvernennia: Ber. 3, 2020

3.    Yu. Rymarenko, ta in. Small Encyclopedia of ethnic-state Studies. Kyiv, Ukraina: Heneza, 1996.

4.    O. Kalakura, «Мulticultural dimension to Ukraine’s historical memory», Natsionalna ta istorychna pamiat. Polityka pamiati u kulturnomu prostori, Vypusk 8, s. 70-79, 2013.

5.    L. Yakubova, Daily life of ethnic minorities of Soviet Ukraine in the interwar period. Kyiv, Ukraina: Instytut istorii Ukrainy, 2011.

6.    O. Udod, «Historical memory in Ukraine and European values», Ukraina XX st.: kultura, ideolohiia, polityka. Vyp. 15, ch. 2, s. 3-10, 2009.

7.    P. Saukh, «Model of multicultural education as social innovation in the context of real processes of intercultural interaction», Kreatyvna pedahohika №4, s. 35-43, 2011.

8.    P. Kendzor, «Multicultural upbringing of students in the system of activity of a comprehensive educational institution (theory and methodology)», dys. dokt. nauk, NAPN Ukrainy; Kyiv, 2017.

9.    K. Bakhanov ta in., New approaches to historical education in a multicultural society. Lviv, Ukraina: ZUKTs, 2012.

10. O. Pometun, Competently oriented methodology of teaching history in secondary school: metodychnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: TOV «KONVI PRINT», 2018.

11. Together on one Earth. The history of Ukraine is multicultural: navch. posibnyk. Lviv: ZUKTs, 2012.

12. V. Kryshmarel, Studying religious issues in the history of Ukraine in grades 7-8: metodychnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: TOV «KONVI PRINT», 2018.

13. T. Matseikiv, Methods of realization of ethno-cultural component of content of history of Ukraine in 7-8 classes: metodychnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: TOV «KONVI PRINT», 2018.

14. P. Moroz, I. Moroz, Research activities of students in the process of teaching world history in secondary school: metodychnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: TOV «KONVI PRINT», 2018.

15. T. Remekh, Methods of teaching law to the students of the 9th grade. Multiplicity in teaching history: metodychnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: TOV «KONVI PRINT», 2018.

16. R. Stradlinh, Multidimensionality in the teaching of history. Posibnyk dlia vchytelia, Kyiv, Ukraina: Vydavnytstvo Rady Yevropy. 2009, s. 60

17. S. Kostylieva, «Multiculturalism and Polyethnicity in Textbooks on the History of Ukraine for Higher School», Storinky istorii, vyp. 45, st. 141, 2017

18. Yu. Maliienko, «Іntegrating the key competencies in the content of history education at a lyceum», Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, №4, s. 91-98, 2018., Yu. Maliienko «Competence-oriented method of formation of polycultural content istorychnoi osvity in litsei». Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita 2019: internatsionalizatsiia ta intehratsiia v osviti v umovakh hlobalizatsii: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv—Drohobych, s. 124-125, 2019.

19. O. Sakhnovskyi, «Many perspectives in teaching history», Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Vyp. 35, s. 382‒387, 2013.