Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

 

UDC 373.5.091

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-78-88

Завантажити PDF

 

FEATURES OF THE «MECHANICAL AND ELECTROMAGNETIC WAVES» SECTION IN CLASS 9 PHYSICAL TEXTBOOKS

 

Dmytro Zasiekin, Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Researcher, Senior Researcher at the Department of Biological, Chemical and Physical Education of the Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Е-mail: dmytro_z@ukr.net

ORCID ID: 0000-0002-9347-1930

 

Тhe article deals with the methodical problem of realization of the content of the section «Mechanical and electromagnetic waves» in the textbooks for the 9th grade of the gymnasium. The concept of the section as a component of a comprehensive physics course for general secondary education institutions is substantiated.

Keywords: textbook, concept of physical education content, mechanical and electromagnetic waves.

 

Дмитро Засєкін, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНІ Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ» В ПІДРУЧНИКАХ ФІЗИКИ 9-ГО КЛАСУ

 

У статті розглянуто методичну проблему реалізації змісту розділу «Механічні й електромагнітні хвилі» в підручниках для 9-го класу гімназії, який вперше включено до курсу фізики основної школи (гімназії). З цією метою проаналізовано зміст навчальних програм і п’яти підручників різних авторських колективів, досліджено принципи структурування й добору змісту навчального матеріалу в навчальних програмах і підручниках, методичні прийоми побудови текстів й ілюстрацій у підручниках, ефективність методичного апарату підручників. Аналіз засвідчує, що реалізація програмного матеріалу здійснена з різним ступенем добору змісту, і це при тому, що в кожному авторському колективі є представник робочої групи з написання навчальної програми. Різними є й методологічні підходи, які застосовували автори, виходячи із завдань, які, на їхню думку, мають бути розв’язані в процесі вивчення цього розділу. Особливу турботу викликають різні означення основних фізичних понять і величин цього розділу, їх кількість у підручниках. Уникнути подібних недоліків, на погляд авторів, можна, якби була розроблена концепція змісту фізичної освіти, що обґрунтовувала б змістове наповнення першого і другого концентрів, ставила чіткі завдання, які мають бути розв’язані в процесі вивчення кожного розділу, особливості методик вивчення цих питань на різних ступенях освіти. Зазнати змін має і структура навчальної програми. Зокрема, у ній мають бути чітко вказані явища і процеси, фундаментальні досліди, основні поняття й величини, моделі, принципи, закони та закономірності, теорії, практичне застосування теоретичного матеріалу. Виокремлення цих складників у навчальній програмі має задавати обов’язковий перелік таких, що вперше вивчаються у базовому курсі, які повинні бути повторені в курсі фізики другого концентру, й таких, що вивчатимуться там уперше. Формулювання змістових питань не повинне сприйматись як гіпотетична назва пункту або параграфа підручника. Швидше, це мають бути методологічні й сутнісні орієнтири, завдання, які повинні бути розв’язані в процесі вивчення того чи того розділу/теми. І, найголовніше, чіткий опис очікуваних результатів, яких мають досягти учні під час вивчення відповідного розділу й курсу в цілому.

Ключові слова: підручник, концепція змісту фізичної освіти, механічні й електромагнітні хвилі.

 

Дмитрий Засекин, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела биологического, химического и физического образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА «МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ» В УЧЕБНИКАХ ФИЗИКИ 9-ГО КЛАССА

 

В статье рассмотрена методическая проблема реализации содержания раздела «Механические и электромагнитные волны» в учебниках для 9-го класса гимназии. Данный раздел впервые включен в базовый курс физики основной школы, поэтому возникает проблема обоснования концепции раздела как составляющей целостного курса физики для заведений общего среднего образования. С этой целью проанализировано содержание учебных программ и учебников, исследованы принципы структурирования и отбора содержания учебного материала в учебных программах и учебниках, методические приемы построения текстов и иллюстраций в учебниках, эффективность методического аппарата учебников. В результате анализа пяти учебников разных авторских коллективов установлено, что они отличаются глубиной и детализацией содержания раздела, различными формулировками основных понятий и их количеством. Избежать подобных разногласий можно, если изменить структуру учебной программы, выделяя в ней явления и процессы, фундаментальные опыты, основные понятия и величины, модели, принципы, законы и закономерности, теории, практическое применение теоретического материала. Должен быть указан обязательный перечень составляющих, впервые изучаемых в базовом курсе, и тех, которые должны быть повторены в курсе физики второго концентра. И, самое главное, четкое описание ожидаемых результатов, которых должны достичь учащиеся при изучении соответствующего раздела и курса в целом. Способы подачи материала, иллюстрации, системы заданий, структура учебников при этом могут быть различными, в зависимости от авторской концепции.

Ключевые слова: учебник, концепция содержания физического образования, механические и электромагнитные волны.

 

References

1.    Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (2017 cherv.07) №804 Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Pro onovleni navchalni prohramy dlia uchniv 5-9 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Elektronyi resurs]. Dostupno: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas.

2.    V. I. Buriak, «Analiz zmistu kursu fizyky osnovnoi shkoly za novoiu prohramoiu», Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, vyp.21. s.171-175., 2015.

3.    M.V. Holovko, «Problemy formuvannia zmistu bazovoho kursu fizyky ta metodyky yoho realizatsii v himnazii», Problemy suchasnoho pidruchnyka, vyp.21, s. 92—104, 2018. DOI https://doi.org/10.32405/2411-1309-2018-21-92-104

4.    T.M. Zasiekina, «Onovlennia zmistu bazovoho kursu fizyky na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu», Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho Natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, vyp. 20, s. 86—89, 2014.

5.    D.O. Zasiekin, «Formuvannia elektrodynamichnoho kontsentru v kursi fizyky serednoi zahalnoosvitnoi shkoly», Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho Natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, vyp. 17. S. 8688. 2011.

6.    D.O. Zasiekin, T.M. Zasiekina, «Vidobrazhennia zmistu rozdilu «Elektrodynamika» u pidruchnykakh fizyky dlia serednoi shkoly», Problemy suchasnoho pidruchnyka, vyp. 11, s. 283—287, 2011.

7.    Yu. S. Melnyk, «Realizatsiia kompetentnisno oriientovanoi metodyky navchannia khvylovykh yavyshch u pidruchnyku fizyky 9-ho klasu himnazii», Problemy suchasnoho pidruchnyka, vyp. 20, s.231-239, 2018.

8.    V. H. Bariakhtar, S.O. Dovhyi, F. Ya. Bozhynova, O. O. Kiriukhina, Fizyka: pidr. dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Kharkiv, Ukraina: Vyd-vo «Ranok», 2017.

9.    M.V.Holovko, L.V.Neporozhnia, V.S.Koval, Yu.S.Melnyk, V.V.Sipii, Fizyka: pidr. dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Kyiv, Ukrina: Vydavnychyi dim «Sam», 2017.

10. T. M. Zasiekina, D. O. Zasiekin, Fizyka : pidruch. dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Kyiv, Ukraina: UOVTs «Orion», 2017.

11. V.D.Syrotiuk, Fizyka: pidr. dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Kyiv, Ukraina: Heneza, 2017.

12. M. I. Shut, M. T. Martyniuk, L. Yu. Blahodarenko, Fizyka: pidr. dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Kyiv-Irpin, Ukraina : VTF «Perun», 2017.

 

Використані джерела

1.    Міністерство освіти і науки України (Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (2017 черв.07) №804 Наказ Міністерства освіти і науки України Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електроний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.

2.    В. І. Буряк, «Аналіз змісту курсу фізики основної школи за новою програмою», Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вип.21. с.171-175., 2015.

3.    М.В. Головко, «Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії», Проблеми сучасного підручника, вип.21, с. 92—104, 2018. DOI https://doi.org/10.32405/2411-1309-2018-21-92-104

4.    Т.М. Засєкіна, «Оновлення змісту базового курсу фізики на засадах компетентнісного підходу», Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка, вип. 20, с. 8689, 2014.

5.    Д.О. Засєкін, «Формування електродинамічного концентру в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи», Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка, вип. 17. С. 86—88. 2011.

6.    Д.О. Засєкін, Т.М. Засєкіна, «Відображення змісту розділу «Електродинаміка» у підручниках фізики для середньої школи», Проблеми сучасного підручника, вип. 11, с. 283—287, 2011.

7.    Ю. С. Мельник, «Реалізація компетентнісно орієнтованої методики навчання хвильових явищ у підручнику фізики 9-го класу гімназії», Проблеми сучасного підручника, вип. 20, с.231-239, 2018.

8.    В. Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, Фізика: підр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Харків, Україна: Вид-во «Ранок», 2017.

9.    М.В.Головко, Л.В.Непорожня, В.С.Коваль, Ю.С.Мельник, В.В.Сіпій, Фізика: підр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ, Укрїна: Видавничий дім «Сам», 2017.

10. Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін, Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ, Україна: УОВЦ «Оріон», 2017.

11. В.Д.Сиротюк, Фізика: підр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ, Україна: Генеза, 2017.

12. М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко, Фізика: підр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ-Ірпінь, Україна : ВТФ «Перун», 2017.