Проблеми сучасного підручника (Випуск 24)

UDC 373.3.016:811.11

https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-230-240

Завантажити PDF

 

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED CONTENT LINES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN GRADES 5-6 OF GYMNASIUMS

 

Tamara Polonska, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of Foreign Languages Teaching Department of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Е-mail: Polonska@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-5717-1041

 

The author has set herself a task to clarify the essence of the concept of «integrated content lines» and reveal the peculiarities of their implementation in the process of teaching a foreign language to students of gymnasiums in grades 56 in accordance with the competence-based approach. To perform it, she deeply analyzed the new regulatory documents on basic secondary education, including teaching in gymnasiums; determined the essence of integrated content lines in the educational process as a whole and in the foreign language course of the gymnasium in particular. The article describes four integrated content lines in teaching foreign languages to students in grades 5 6, which are correlated with individual key competencies, their common skills are highlighted. Examples of correlation between integrated content lines and individual key competencies, as well as their duplications are given. According to the author, it is necessary to carefully review the curricula and remove those skills that are duplicated in the integrated content lines and key competences.

Keywords: competence-based approach; integrated content lines; foreign language; gymnasium.

 

Тамара Полонська, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 56-Х КЛАСАХ ГІМНАЗІЙ

Оновлення змісту навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, зокрема в гімназії, пов’язується з компетентнісним підходом, спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, котрі в майбутньому дали б їм змогу вільно й комфортно почуватися в сучасному світовому просторі. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є орієнтація державних стандартів і навчальних програм на формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Інтегровані змістові лінії, про які йдеться в публікації, є невід’ємним компонентом компетентнісно орієнтованого навчання в сучасному вітчизняному закладі загальної середньої освіти. Авторка поставила завдання з’ясувати сутність поняття «інтегровані змістові лінії» та розкрити особливості їх реалізації у процесі навчання іноземної мови учнів 5 6-х класів гімназії на засадах компетентнісного підходу. З цією метою вона ретельно проаналізувала нові нормативні документи про загальну середню освіту, зокрема й базову, що здобувається в гімназії; визначила сутність інтегрованих змістових ліній в освітньому процесі в цілому та в курсі іноземної мови гімназії зокрема. Звернено увагу на різницю між поняттями «змістові лінії» і «наскрізні або інтегровані змістові лінії». У статті охарактеризовано чотири інтегровані змістові лінії, що реалізуються на уроках іноземної мови в гімназії на засадах компетентнісного підходу; визначено їх завдання й уміння, що формуються в межах тієї чи іншої лінії. З’ясовано, що реалізація інтегрованих змістових ліній спрямована на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з іноземної мови в реальних життєвих ситуаціях. Інтегровані змістові лінії співвіднесено з подібними ключовими компетентностями, а також із запропонованими в навчальних програмах темами ситуативного спілкування. Дослідниця виокремила спільні вміння для інтегрованих змістових ліній і споріднених ключових компетентностей і навела приклади кореляції інтегрованих змістових ліній з окремими ключовими компетентностями та їх дублювання. Окрім того, виділено та проаналізовано вміння, яких немає як у переліку самих ключових компетентностей, так і у виділених спільних вміннях. На думку автора, саме за допомогою цих умінь передбачено доповнювати й розширювати вміння та ставлення ключових компетентностей. Висловлено думку щодо необхідності ретельного перегляду програми та вилучення тих умінь, які дублюються в інтегрованих змістових лініях і ключових компетентностях.

Ключові слова: компетентнісний підхід, інтегровані змістові лінії, іноземна мова, гімназія.

 

Тамара Полонская, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела обучения иностранным языкам Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 5-6 КЛАССАХ ГИМНАЗИЙ

 

Автор поставила перед собой задачу выяснить сущность понятия «интегрированные содержательные линии» и раскрыть особенности их реализации в процессе обучения иностранному языку учащихся 5 6-х классов гимназии на основе компетентностного подхода. С этой целью она глубоко проанализировала новые нормативные документы о среднем образовании, в том числе о базовом, которое приобретается в гимназии; определила сущность интегрированных содержательных линий в образовательном процессе в целом и в курсе иностранного языка гимназии частности. В статье охарактеризованы четыре интегрированные содержательные линии в обучении иностранным языкам учащихся 5 6-х классов, которые соотнесены с отдельными ключевыми компетентностями и выделены их общие умения. Приведены примеры корреляции интегрированных содержательных линий с отдельными ключевыми компетенциями и их дублирования. Высказано мнение о необходимости тщательного пересмотра программы и изъятия тех умений, которые дублируются в интегрированных содержательных линиях и ключевых компетентностях.

Ключевые слова: компетентностный подход, интегрированные содержательные линии, иностранный язык, гимназия.

 

References

1.    T. K. Polonska, «Realizatsiia nackriznykh zmistovykh linii u navchanni inozemnykh mov uchniv pochatkovoi shkoly na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu» (Implementation of cross-cutting content lines in teaching foreign languages to primary school students on the basis of competence-based approach), Pedahohika. Sotsialna robota, I. V. Kozubovska, Hol. red. Uzhhorod, Ukraina: UNU, vyp. 1 (44), s. 132136, 2019 (in Ukrainian).

2.    T. K. Polonska, «Formuvannia naskriznykh zmistovykh linii na urokakh inozemnoi movy v pochatkovii shkoli zasobamy ihrovykh tekhnolohii» (Formation of cross-cutting content lines in foreign language lessons in primary school by means of game technologies), Inozemni movy v shkolakh Ukrainy, №5, s. 5—8, 2019 (in Ukrainian).

3.    MON Ukrainy. (2017, Cherv. 12). Nakaz №804, Navchalni prohramy z inozemnykh mov. 5—9 klasy (Curricula in foreign languages. 5-9 grades). [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/ programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf/804/17 (in Ukrainian).

4.    P. S. Lerner, «Modeli soderzhatelnyih liniy predmetnyih i obrazovatelnyih oblastey» (Models of content lines of subject and educational branches). (2010, Fev. 15).

5.    [Elektronnyiy resurs]. Dostupno:http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full. php?aid=1626&binn_rubrik_pl_ articles = 181 (in Russian).

6.    V. S. Lednev, Soderzhanie obrazovaniya: suschnost, struktura, perspektivyi (The content of education: essence, structure, prospects). Moskva, Rossiya: Vyisshaya shkola, 1991 (in Russian).

7.    Nova ukrainska shkola: osnovy standartu osvity (New Ukrainian School: foundations of the education standard). L. Hrynevych, V. Bryndza, N. Dementiievska, Red. kol.; R. Shyian, Koordynator proektu. Lviv, Ukraina 2016 (in Ukrainian).

8.    Yu. Holub, «Novi navchalni prohramy z inozemnykh mov: yevropeiski standarty, novi vyklyky ta mozhlyvosti» (New curricula in foreign languages: European standards, new challenges and opportunities), Inozemni movy, №1, 5660, 2018 (in Ukrainian).

 

Використані джерела

1.    Т. К. Полонська, «Реалізація наcкрізних змістових ліній у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу», Педагогіка. Соціальна робота, І. В. Козубовська, Гол. ред. Ужгород, Україна: УНУ, вип. 1 (44), с. 132136, 2019.

2.    Т. К. Полонська, «Формування наскрізних змістових ліній на уроках іноземної мови в початковій школі засобами ігрових технологій», Іноземні мови в школах України, №5, с. 58, 2019.

3.    МОН України. (2017, Черв. 12). Наказ №804, Навчальні програми з іноземних мов. 59 класи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20 serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017. pdf/804/17

4.    П. С. Лернер, «Модели содержательных линий предметных и образовательных областей». (2010, Фев. 15). [Электронный ресурс]. Доступно: http://www.bim-bad.ru/ biblioteka/article_ full.php?aid=1626&binn_rubrik_pl_articles=181.

5.    В. С. Леднев, Содержание образования: сущность, структура, перспективы. Москва, Россия: Высшая школа, 1991.

6.    Нова українська школа: основи стандарту освіти. Л. Гриневич, В. Бриндза, Н. Дементієвська, Ред. кол.; Р. Шиян, Координатор проекту. Львів, Україна 2016.

7.    І. Ю. Голуб, «Нові навчальні програми з іноземних мов: європейські стандарти, нові виклики та можливості», Іноземні мови, №1, 5660, 2018.