ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Збірник наукових праць

Випуск 11

Київ

Педагогічна думка

2011

УДК 371.671.(082)

ББК 74.202я 43

П78

перейти до статей

Засновник – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 17190_5960Р від 25.10.2010 р.

Збірник є науковим фаховим виданням у галузі педагогічних наук

Затверджено до друку вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (протокол № 9 від 31.10.2011 р.)


Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – Вип. 1. – 800 с.

ISBN 978-966-644-204-1

Підручникотворення є суспільнозначущим напрямом педагогічних наукових досліджень в Україні.

У збірнику представлено вагомий доробок науковців Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, теоретично і практично значущі результати багаторічних експериментальних досліджень аспірантів і докторантів, наукових кореспондентів і учителів-методистів.

Видання присвячено актуальним питанням теорії сучасного підручникотворення, особливостям підручникотворення в галузях природничо-математичних дисциплін і технологій, проблемам шкільного підручника з гуманітарних дисциплін, теорії і практиці створення й використання електронних засобів навчання, а також проблемам підручникотворення у вищій школі.

Збірник призначено науковцям, авторам підручників і всім зацікавленим у створенні якісної навчальної книги.


© Інститут педагогіки НАПН України, 2011.

© Педагогічна думка, 2011.