• І. Актуальні питання теорії сучасного підручникотворення

  Найменування Автор Стаття
  1.1. B. М. Мадзігон Проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього….4 B. М. Мадзігон Завантажити
  1.2. В. П. Тименко Методологічні основи проектної освіти у загальноосвітній школі….10 В. П. Тименко Завантажити
  1.3. С. Е. Трубачева Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу… 17 С. Е. Трубачева Завантажити
  1.4. В. В.Мелешко Функції шкільного підручника як основного засобу навчання учнів у сільській школі… 23 В. В.Мелешко Завантажити
  1.5. Г. О. Васьківська Реалізація принципу фундаменталізації знань про людину в сучасному підручнику…30 Г. О. Васьківська Завантажити
  1.6. Ю. О. Жук Методика аналізу навчально-інформаційного середовища, створеного сукупністю підручників….. 36 Ю. О. Жук Завантажити
  1.7. О. В. Барановська Особливості роботи з підручником в умовах диференційованого навчання… 50 О. В. Барановська Завантажити
  1.8. Л. А. Липова , П. І. Замаскіна Диференціація навчання в основній школі засобами підручника …56 Л. А. Липова , П. І. Замаскіна Завантажити
  1.9. Є. В. Копилець Стратегія режисури педагогічної дії як перспективне підґрунтя для конструювання шкільного підручника …61 Є. В. Копилець Завантажити
  1.10. А. В. Лопухівська Використання навчального посібника як одного із засобів соціальної адаптації учнів сільської малочисельної школи …67 А. В. Лопухівська Завантажити
  1.11. Т. В. Сігіда Стратегія створення підручника як компонента науково-методичного забезпечення цілісного змісту освіти…73 Т. В. Сігіда Завантажити
  1.12. М. І. Піддячий Соціально-професійна орієнтація учнів як напрям у підручникотворенні…80 М. І. Піддячий Завантажити
  1.13. Н. Д. Мацько, О. В. Ситник Роль підручника у формуванні ключових компетентностей засобами проектних технологій…89 Н. Д. Мацько, О. В. Ситник Завантажити
  1.14. Д. В. Ситник Оцінювання мотиваційного, змістового і процесуального компонентів підручника засобами анкетування…95 Д. В. Ситник Завантажити
  1.15. Л. І. Середа Модель диференціального аналізу проекції матриці зовнішнього незалежного оцінювання на складність завдань для користувачів підручників… 102 Л. І. Середа Завантажити
  1.16. С. В. Косянчук, Г. О. Васьківська Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи засобами змісту сучасного підручника …107 С. В. Косянчук, Г. О. Васьківська Завантажити
  1.17. Г. П. Бондарчук Обдарованість учня як об’єкт педагогічної підтримки…120 Г. П. Бондарчук Завантажити

 • II. Особливості підручникотворення в галузях природничо-математичних дисциплін і технологій

  Найменування Автор Стаття
  2.1. О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна Комплексний навчально-методичний комплект шкільного курсу географії в системі особистісно орієнтованого навчання …… 130 О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна Завантажити
  2.2. Т. Г. Назаренко Вивчення географії в профільній школі через диференційовану структуру підручника …… 137 Т. Г. Назаренко Завантажити
  2.3. П. С. Скавронський Картознавчий потенціал шкільних підручників з фізичної географії…… 144 П. С. Скавронський Завантажити
  2.4. Г. М. Ісаєва Формування навичок самоосвіти учня через роботу з навчальною книгою, географічною картою, іншими джерелами знань …… 148 Г. М. Ісаєва Завантажити
  2.5. Л. І. Круглик Застосування змістових модулів у процесі вивчення профільного курсу за вибором «Соціально-економічна географія України» …… 158 Л. І. Круглик Завантажити
  2.6. Н. А. Ковчин Роль сучасного шкільного підручника з географії у формуванні системності знань школярів …… 163 Н. А. Ковчин Завантажити
  2.7. C. О.Науменко Інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів у підручниках з географії для 6 і 7 класів …… 168 C. О.Науменко Завантажити
  2.8. В. С. Яценко Методичні рекомендації до використання навчальних посібників у вивченні курсу за вибором «Географія культури Європи»…… 177 В. С. Яценко Завантажити
  2.9. О. П. Кравчук Визначення методичних орієнтирів у створенні навчального посібника для курсу за вибором учнів «Географічні інформаційні системи» …… 182 О. П. Кравчук Завантажити
  2.10. О. С. Нехомяж Структурування навчального країнознавчого матеріалу в шкільному курсі географії (основна школа) …… 186 О. С. Нехомяж Завантажити
  2.11. О. Ф. Надтока Поліпшення якості підручників з географії – одна з умов розвитку освітньої системи …… 191 О. Ф. Надтока Завантажити
  2.12. Н. І. Чанцева Основні напрями вдосконалення сучасного підручника з географії…… 196 Н. І. Чанцева Завантажити
  2.13. Ю. В. Безверха Дидактичні аспекти підтримки підручника засобами інформаційних технологій у процесі навчання фізичної географії України …… 200 Ю. В. Безверха Завантажити
  2.14. О. Р. Лиховид Шкільний підручник як засіб формування краєзнавчих знань учнів основної школі у процесі вивчення географії …… 207 О. Р. Лиховид Завантажити
  2.15. О. В.Супричов Особливості формування країнознавчих понять у шкільних підручниках з географії…… 214 О. В.Супричов Завантажити
  2.16. Н. О. Гончарова Сучасна структура дидактичних матеріалів з географії…… 221 Н. О. Гончарова Завантажити
  2.17. А. В. Топузова Зміст і структура шкільної географічної освіти в діяльності українського географічного товариства …… 227 А. В. Топузова Завантажити
  2.18. С. Л. Капіруліна До проблеми створення підручників і посібників для географічних курсів за вибором …… 232 С. Л. Капіруліна Завантажити
  2.19. О. А. Федій Висвітлення демографічних понять у підручниках з географії…… 238 О. А. Федій Завантажити
  2.20. В. С. Коваленко, А. Х. Ляшенко Використання загальних законів і закономірностей природи при створенні підручників з природничих дисциплін для старшої школи …… 245 В. С. Коваленко, А. Х. Ляшенко Завантажити
  2.21. Л. С. Ващенко Про дотримання гендерних норм у підручниках з природознавства для 6 класу…… 251 Л. С. Ващенко Завантажити
  2.22. Н. Ю. Матяш Підручник як засіб формування в учнів системи предметних компетенцій…… 257 Н. Ю. Матяш Завантажити
  2.23. Л. М. Рибалко Концептуальні засади створення системи підручників з біології (освітня технологія «Довкілля») …… 263 Л. М. Рибалко Завантажити
  2.24. М. В. Головко Передумови та особливості розвитку вітчизняного підручникотворення з фізики в часи демократичних перетворень (початок 1960-х років)…… 269 М. В. Головко Завантажити
  2.25. Л. В. Непорожня Підручник з фізики як засіб розвитку самостійної компетентності учнів…… 277 Л. В. Непорожня Завантажити
  2.26. Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін Відображення змісту розділу «Електродинаміка» у підручниках з фізики для середньої школи …… 283 Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін Завантажити
  2.27. О. В. Дубініна Електронний підручник з фізики як засіб формування професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти …… 288 О. В. Дубініна Завантажити
  2.28. Т. М. Хмара, Т. М. Задорожня Світоглядний аспект стохастичної складової змісту математичної освіти…… 295 Т. М. Хмара, Т. М. Задорожня Завантажити
  2.29. О. П. Вашуленко Принципи добору змісту до навчального посібника для елективних курсів з математики у профільній школі …… 301 О. П. Вашуленко Завантажити
  2.30. О. В. Онопрієнко Формування змісту навчання математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу …… 307 О. В. Онопрієнко Завантажити
  2.31. Н. І. Самойленко, Л. П. Семко Зміст і структура підручника «Інформатика, 10–11» для інформаційно-технологічного профілю …… 314 Н. І. Самойленко, Л. П. Семко Завантажити
  2.32. І. М. Семененко Робота з підручником на уроці інформатики із застосуванням елементів інтерактивного навчання …… 321 І. М. Семененко Завантажити
  2.33. В. В. Мадзігон Ретроспективний принцип у навчанні технологій учнів загальноосвітньої школи …… 326 В. В. Мадзігон Завантажити
  2.34. М. С. Корець, А. М. Тарара, І. А. Сушко Когнітивно-дидактичні основи проектування навчальних підручників і посібників …… 331 М. С. Корець, А. М. Тарара, І. А. Сушко Завантажити
  2.35. А. М. Тарара, І. А. Сушко Сучасний підручник «Технології» для учнів основної школи …… 340 А. М. Тарара, І. А. Сушко Завантажити
  2.36. Т. С. Мачача Проектування культуротворчого змісту освітньої галузі «Технологія» …… 346 Т. С. Мачача Завантажити
  2.37. М. В. Васьківський Діяльнісний компонент змісту підручника «Основи автосправи» в умовах особистісно-орієнтованої парадигми освіти …… 353 М. В. Васьківський Завантажити

 • ІІІ. Проблеми шкільного підручника з гуманітарних дисциплін

  Найменування Автор Стаття
  3.01. Г. Т. Шелехова Використання підручника як засобу формування комунікативно зорієнтованої особистості учня старшої школи …… 360 Г. Т. Шелехова Завантажити
  3.02. І. Х. Стіліану Культура мовлення старшокласників як лінгвістичне поняття в методологічному апараті підручника …… 367 І. Х. Стіліану Завантажити
  3.03. Л. І. Курач Оптимізація навчальних текстів компетентісно орієнтованих підручників з мови …… 372 Л. І. Курач Завантажити
  3.04. А. В. Ярмолюк Система вправ з редагування в підручнику з української мови …… 377 А. В. Ярмолюк Завантажити
  3.05. Л. М. Попович Використання підручника з української мови у сільських малочисельних школах …… 385 Л. М. Попович Завантажити
  3.06. В. В. Снєгірьова Компетентнісний підхід до конструювання навчальних текстів підручників з літератури для 5–6 класів …… 389 В. В. Снєгірьова Завантажити
  3.07. Г. Л. Бійчук Використання інформаційно-комп’ютерних технологій та мультимедійного підручника у процесі вивчення української літератури в старшій школі …… 395 Г. Л. Бійчук Завантажити
  3.08. Л. А. Сімакова Забезпечення мотивації навчання у створенні підручників з літератури для 5–6 класів шкіл з російською мовою навчання …… 401 Л. А. Сімакова Завантажити
  3.09. Л. М. Шевчук Вправи і завдання для розвитку читацьких умінь і навичок другокласників у підручниках з читання …… 406 Л. М. Шевчук Завантажити
  3.10. В. Г. Редько Дослідження ефективності змісту шкільних підручників з іноземної мови: процедура, технології, результати …… 412 В. Г. Редько Завантажити
  3.11. Н. П. Басай Дидактичні засади навчання іноземних мов учнів старшої школи (на матеріалі німецької мови) …… 424 Н. П. Басай Завантажити
  3.12. Т. К. Полонська Науково-теоретичні підходи до створення елективних курсів з іноземної мови у профільній школі …… 431 Т. К. Полонська Завантажити
  3.13. І. В. Алєксєєнко До проблеми конструювання змісту уроку іноземної мови в старшій школі …… 437 І. В. Алєксєєнко Завантажити
  3.14. Н. М. Кікіна Яким має бути підручник для навчання професійного іншомовного спілкування студентів технічних університетів України в умовах кредитно-модульної системи? …… 446 Н. М. Кікіна Завантажити
  3.15. Н. І. Ушакова Підручник з мови навчання для іноземних студентів як чинник формування ефективного освітнього середовища …… 451 Н. І. Ушакова Завантажити
  3.16. К. Г. Назаренко Підручник як засіб формування мовної компетенції учнів …… 457 К. Г. Назаренко Завантажити
  3.17. М. М. Сидоренко Роль навчальних текстів підручника з іноземної мови в розвитку пізнавальної активності учнів …… 461 М. М. Сидоренко Завантажити
  3.18. Л. М. Тонконог Навчально-методичне забезпечення та організація дошкільної іншомовної освіти в Україні…… 469 Л. М. Тонконог Завантажити
  3.19. О. І. Пометун Шкільний підручник нового покоління з історії, який він?…… 477 О. І. Пометун Завантажити
  3.20. О. Ф. Турянська Психолого-педагогічні основи визначення видів навчальних текстів у особистісно орієнтованому навчанні історії в школі …… 484 О. Ф. Турянська Завантажити
  3.21. К. М. Слесик Шкільний підручник з гуманітарних предметів у формуванні етичної культури учнів основної школи …… 492 К. М. Слесик Завантажити
  3.22. І. П. Бондарук Роль підручника історії у розвитку критичного мислення учнів …… 499 І. П. Бондарук Завантажити
  3.23. О. Ф. Трухан Методика роботи з підручником на різних етапах уроку історії в основній школі …… 509 О. Ф. Трухан Завантажити
  3.24. А. С. Приходько Про можливості навчального посібника «Історія українського кінематографа ХХ століття» у формуванні історичної компетентності старшокласників …… 515 А. С. Приходько Завантажити
  3.25. Н. М. Гупан Підходи до диференціації змісту шкільних підручників (кінець ХІХ – початок ХХ століття)…… 521 Н. М. Гупан Завантажити
  3.26. П. В. Мороз, І. В. Мороз Проблеми змісту і структури шкільних підручників з історії стародавнього світу (30-ті – кінець 80-х років ХХ століття) …… 527 П. В. Мороз, І. В. Мороз Завантажити
  3.27. Р. А. Арцишевський Плід таланту і великої праці (до 120-річчя написання підручника Лесі Українки «Стародавня історія східних народів) …… 538 Р. А. Арцишевський Завантажити
  3.28. Н. В. Овсюк Економічні знання як базова складова економічної компетентності в системі компетентнісно орієнтованого навчання засобом підручника …… 543 Н. В. Овсюк Завантажити
  3.29. Л. Т. Рябовол Сучасні вимоги до шкільного підручника з правознавства …… 551 Л. Т. Рябовол Завантажити
  3.30. Т. О. Ремех Основи конституційного права в шкільних підручниках нового покоління …… 558 Т. О. Ремех Завантажити
  3.31. Н. М. Жидкова Формування правових умінь учнів на матеріалах підручників з правознавства для 9 та 10 класів …… 569 Н. М. Жидкова Завантажити
  3.32. І. І. Смагін Теоретичні засади оцінювання функціональної ефективності підручників з навчального предмета «Правознавство. Практичний курс» …… 575 І. І. Смагін Завантажити
  3.33. Ю. О. Карась Проблема формування економічної компетентності старшокласників з огляду на вимоги сьогодення …… 581 Ю. О. Карась Завантажити
  3.34. В. Ю. Кришмарел Методологічні зауваження до підручників з релігійної етики …… 585 В. Ю. Кришмарел Завантажити

 • ІV. Теорія і практика створення й використання електронних засобів навчання

  Найменування Автор Стаття
  4.01. Л. В. Осіпа Дидактичні умови формування алгоритмічної культури старшокласників у процесі розв’язування обчислювальних задач з використанням інструментальних програмних засобів …… 595 Л. В. Осіпа Завантажити
  4.02. В. П. Волинський, Т. В. Якушина Аудіовізуальні електронні засоби навчання для електронних підручників…… 601 В. П. Волинський, Т. В. Якушина Завантажити
  4.03. О. В. Чорноус, О. С. Красовський Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів навчання для електронних підручників …… 607 О. В. Чорноус, О. С. Красовський Завантажити
  4.04. Т. П. Соколовська Мультимедійні презентації – гідна альтернатива електронному підручнику…… 613 Т. П. Соколовська Завантажити
  4.05. В. Є. Скульська Особливості розроблення й використання електронних підручників у системі професійного навчання незайнятого населення …… 620 В. Є. Скульська Завантажити
  4.06. В. С. Коваль, Д. Я. Костюкевич Программно-методичні комплекси як засіб реалізації структури і змісту навчання фізики в загальноосвітній школі …… 585 В. С. Коваль, Д. Я. Костюкевич Завантажити

 • V. Теорія і практика створення й використання електронних засобів навчання

  Найменування Автор Стаття
  5.01. Н. М. Островерхова Технологічна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу як змістовий компонент підручника для менеджера освіти …… 634 Н. М. Островерхова Завантажити
  5.02. Л. М. Калініна, Л. Д. Грицяк Стратегічний менеджмент як науковий феномен і змістова компонента підручника для менеджера освіти …… 643 Л. М. Калініна, Л. Д. Грицяк Завантажити
  5.03. Л. М. Калініна, А. А. Грушева Менеджмент і бізнесосвіта як змістова складова підручника для бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво» …… 657 Л. М. Калініна, А. А. Грушева Завантажити
  5.04. І. І. Доброскок Моделювання оцінки якості ігрових технік у навчальній діяльності майбутніх соціальних педагогів у змісті підручника …… 668 І. І. Доброскок Завантажити
  5.05. Т. М. Мішеніна Соціолінгвістичні аспекти формування фахової культури майбутніх словесників у змісті навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів …… 675 Т. М. Мішеніна Завантажити
  5.06. Б. В. Моцик Інформаційні системи у змістовому контексті підручника для керівника школи …… 684 Б. В. Моцик Завантажити
  5.07. О. О. Петрушенко, І. С. Делик, Т. Д. Веленчук Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю …… 693 О. О. Петрушенко, І. С. Делик, Т. Д. Веленчук Завантажити
  5.08. О. М. Онаць Управління розвитком педагогічної культури вчителя в контексті тематики підручника для шкільного менеджера …… 702 О. М. Онаць Завантажити
  5.09. І. В. Пліш Основні дефініції і теоретико-методологічні підходи до управління якістю освіти як складові посібника для директора …… 713 І. В. Пліш Завантажити
  5.10. О. М. Федоренко До питання про модель професійно-спрямованої іншомовної підготовки майбутніх фахівців юридичних спеціальностей, реалізовану у змісті підручника …… 724 О. М. Федоренко Завантажити
  5.11. Т. О. Корогод Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів немовних вищих закладів освіти під час формування професійного іншомовного спілкування та засоби і форми її реалізації у змісті підручника …… 731 Т. О. Корогод Завантажити
  5.12. А. А. Шуканова Функціональна структура професійної компетентності вчителя географії в системі неперервної освіти …… 740 А. А. Шуканова Завантажити
  5.13. С. О. Скидан Реалізація культурологічного підходу в методичному апараті підручників із гуманітарних предметів для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів …… 746 С. О. Скидан Завантажити
  5.14. В. В. Лапінський Проектування електронних засобів навчання з урахуванням проблем управління навчальним процесом …… 751 В. В. Лапінський Завантажити
  5.15. М. М. Левшин, Н. Ю. Тітаренко Про пошукову функцію підручника …… 759 М. М. Левшин, Н. Ю. Тітаренко Завантажити
  5.16. Л. А. Карташова Електронний підручник як складник інформаційно-технологічної системи навчання студентів cуспільно-гуманітарних спеціальностей …… 767 Л. А. Карташова Завантажити
  5.17. М. В. Гриньова, Н. В. Кононец Деякі аспекти структуризації та ергономіки навчального тексту для електронного підручника …… 774 М. В. Гриньова, Н. В. Кононец Завантажити