ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Збірник наукових праць

Випуск 12

1_001.jpg

Київ

Педагогічна думка

2012

УДК 371.671.(082)

ББК 74.202я 43

П78

перейти до статей

Засновник – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 17190_5960Р від 25.10.2010 р.

Збірник є науковим фаховим виданням у галузі педагогічних наук

Затверджено до друку вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (протокол 10 від 22.10.2012 р.)

Редакційна колегія:

А. М. Гуржій – дійсний член НАПН України, д-р техн. наук, проф., головний редактор; О. М. Топузов – д-р пед. наук, проф., головний науковий редактор; Н. М. Бібік – дійсний член НАПН України, д д-р пед. наук, проф.; Л. Д. Березівська – д-р пед. наук, проф.; М. І. Бурда – дійсний член НАПН України, д-р пед. наук, проф.; Н. М. Буринська – д-р пед. наук, проф.; Л. І. Величко – д-р пед. наук, проф.; Н. М. Лавриченко – д-р пед. наук, проф.; М. В. Головко – канд. пед. наук, доцент; Н. Б. Голуб – д-р пед. наук, проф.; Н. П. Дічек – д-р пед. наук, проф.; Л. М. Калініна – д-р пед. наук, проф.; С. В. Косянчук – літературний редактор; О. П. Кравчук – канд. пед. наук, відповідальний редактор; В. В. Лапінський – канд. фіз.-мат. наук, доцент; В. О. Мартиненко – канд. пед. наук; В. В. Мелешко – канд. пед. наук; С. О. Науменко – канд. пед. наук; С. П. Паламар – канд. пед. наук; М. І. Піддячий – д-р пед. наук; О. І. Пометун – чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук, проф.; В. Г. Редько – канд. пед. наук, доцент; О. Н. Хорошковська – д-р пед. наук, проф.; Г. Т. Шелехова – канд. пед. наук; А. Д. Цимбалару – канд. пед. наук.

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с.

ISBN 978-966-644-248-5

Підручникотворення є суспільнозначущим напрямом педагогічних наукових досліджень в Україні.

У збірнику представлено вагомий доробок науковців Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, теоретично і практично значущі результати багаторічних експериментальних досліджень аспірантів і докторантів, наукових кореспондентів і учителів-методистів.

Видання присвячено актуальним питанням теорії сучасного підручникотворення, особливостям підручникотворення в галузях природничо-математичних дисциплін і технологій, проблемам шкільного підручника з гуманітарних дисциплін, теорії і практиці створення й використання електронних засобів навчання, а також проблемам підручникотворення у вищій школі.

Збірник призначено науковцям, авторам підручників і всім зацікавленим у створенні якісної навчальної книги.

© Інститут педагогіки НАПН України, 2012.

Педагогічна думка, 2012.