• І. Актуальні питання теорії сучасного підручникотворення

  Найменування Автор Стаття
  Акири Ион Учебник и индивидуальная образовательная траектория ученика Акири Ион Завантажити
  Гуржій А. М., Топузов О. М., Волинський В. П. Електронний підруч- ник для загальноосвітніх навчальних закладів (проблеми, пріоритетні завдання, шляхи вирішення) Гуржій А. М., Топузов О. М., Волинський В. П. Завантажити
  Алєксєєнко І. В. Типологія уроків іноземної мови у старшій школі та її реалізація у змісті підручників Алєксєєнко І. В. Завантажити
  Атаманчук П. С. Формування предметних і професійних компетентно- стей майбутнього вчителя фізики Атаманчук П. С. Завантажити
  Басай Н. П. Підручник як засіб керування самостійною роботою старшокласників з іноземної мови Басай Н. П. Завантажити
  Бєлошицький О. О. Підручник як засіб інформаційно-комунікативних технологій Бєлошицький О. О. Завантажити
  Васьківська Г. О. Формування змісту сучасного підручника: людинознавчі аспекти Васьківська Г. О. Завантажити
  Головко М. В. Науковий доробок професора О.І. Бугайова та його значення для теорії і методики навчання фізики Головко М. В. Завантажити
  Гупан Н. М. Шкільні підручники з історії в 40 – 50-ті рр. ХХ ст.: питання диференціації змісту Гупан Н. М. Завантажити
  Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В. Особливості навчального посібника з інформаційних технологій для майбутніх учителів гуманітарних предметів Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В. Завантажити
  Засєкіна Т.М. Роль і значення експерименту в процесі підручникотворення Засєкіна Т.М. Завантажити
  Ільченко В. Р. Підручник з природознавства для 5 класу як основа втілення ідей освіти для сталого розвитку в предметах освітньої галузі «Природознавство» Ільченко В. Р. Завантажити
  Косянчук С. В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників: «діалог культур» у змісті сучасного підручника Косянчук С. В. Завантажити
  Кришмарел В. Ю. Релігійна освіта в державних школах: європейський та український контекст Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Левін П. Б. Дидактичні вимоги до підручників «Технології» для 10-11-их класів загальноосвітньої школи, спрямовані на формування в учнів економічних понять Левін П. Б. Завантажити
  Левченко Н. Г. Інтеграція профорієнтаційної складової в зміст підручника «Кулінарія. 11 клас»… Левченко Н. Г. Завантажити
  Мороз П. В. Використання карикатур в шкільному підручнику історії (методика роботи в умовах дослідницького навчання) Мороз П. В. Завантажити
  Непорожня Л. В. Особливості розвитку науково-методичного забезпечення навчання фізики для основної школи з позицій компетентнісного підходу Непорожня Л. В. Завантажити
  Неруш М.В. Національно-патріотичне виховання в програмі діяльності громадсько активних шкіл в контексті підручника для керівника закладу освіти Неруш М.В. Завантажити
  Піддячий М. І. Соціально-професійна орієнтація учнів: державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Піддячий М. І. Завантажити
  Подопригора Н. В. Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах Подопригора Н. В. Завантажити
  Tamara K. Polonska Formation of upper schoolchildren’s professional self-determination by means of foreign language Tamara K. Polonska Завантажити
  Пометун О. І. Організація діяльності учнів на уроках історії у 5 класі загальноосвітньої школи за новим підручником Пометун О. І. Завантажити
  Ремех Т. О. Інтегративний зміст підручника з курсу «Людина і світ» Ремех Т. О. Завантажити
  Савшак Т. Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл Галичини середини ХІХ ст. – поч. ХХ ст Савшак Т. Завантажити
  Садовий М. І. Олександр Іванович Бугайов – воїн, учитель, вчений Садовий М. І. Завантажити
  Тарара А. М. Інноваційні моделі та технології як основа створення сучасного підручника «Технології» («Трудове навчання») Тарара А. М. Завантажити
  Яценко В. С. Особливості формування системи еколого-виховної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Яценко В. С. Завантажити

 • ІI. Особливості творення сучасної навчальної і науково-методичної літератури

  Найменування Автор Стаття
  2.1. І. В. Алєксєєнко Мовленнєві опори як засіб навчання усного мовлення на уроках іноземної мови в старшій школі …… 268 І. В. Алєксєєнко Завантажити
  2.2. І. В. Алєксєєнко Роль писемних джерел як компонента підручника з історії України в розвитку історичної компетентності учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму …… 275 І. В. Алєксєєнко Завантажити
  2.3. І. В. Андрусенко , Г. П. Бондарчук Підручник з природознавства як засіб формування природознавчої компетентності учнів початкових класів…… 280 І. В. Андрусенко , Г. П. Бондарчук Завантажити
  2.4. М. Р. Арцишевська «Чуттєвий світ в малюнках» Яна Амоса Коменського (до 420-річчя від дня народження) …… 286 М. Р. Арцишевська Завантажити
  2.5. Р. А. Арцишевський Критерії оцінки змісту шкільних підручників …… 293 Р. А. Арцишевський Завантажити
  2.6. Г. Л. Бійчук Використання програмно-педагогічного засобу «Українська література. 5 клас» у процесі вивчення української літератури в основній школі на засадах компетентнісного підходу»…… 300 Г. Л. Бійчук Завантажити
  2.7. М. А. Бохан Управління процесом науково-дослідницької діяльності в умовах гімназії як змістова складова підручника для керівника загальноосвітнього навчального закладу …… 307 М. А. Бохан Завантажити
  2.8. М. В. Васьківський Особливості диференціації й індивідуалізації навчання в основній школі в умовах добору і реалізації змісту підручника «Технології» …… 311 М. В. Васьківський Завантажити
  2.9. Л. С. Ващенко Роль шкільного підручника з біології у формуванні умінь застосовувати знання у практичній діяльності …… 319 Л. С. Ващенко Завантажити
  2.10. В. В. Волошена Результати аналізу прикладної спрямованості сучасних підручників з алгебри …… 326 В. В. Волошена Завантажити
  2.11. Н. О. Гончарова Проблема диференційованого підходу у процесі навчання географії в психолого-педагогічній літературі …… 331 Н. О. Гончарова Завантажити
  2.12. А. В. Гривко Роль шкільних підручників з математики у формуванні в учнів комунікативної компетентності як ключової …… 337 А. В. Гривко Завантажити
  2.13. О. Є. Данилова Формування споживчих компетенцій учнів 9 класу засобами шкільного підручника …… 343 О. Є. Данилова Завантажити
  2.14. І. С. Делик, О. В. Катеруша Удосконалення мовних здібностей студентів у процесі реалізації комунікації індивідуальним стилем педагогічної діяльності під час вивчення іноземних мов на засадах навчальної літератури …… 350 І. С. Делик, О. В. Катеруша Завантажити
  2.15. І. І. Доброскок Принципи формування змісту навчання майбутніх соціальних педагогів у процесі розроблення навчальної літератури освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» …… 355 І. І. Доброскок Завантажити
  2.16. А. В. Задорожній Конструювання змісту посібника на засадах культурологічного підходу у процесі підготовки майбутніх практичних психологів …… 360 А. В. Задорожній Завантажити
  2.17. Д. О. Засєкін Дидактичні функції підручника з фізики в умовах профільного навчання …… 366 Д. О. Засєкін Завантажити
  2.18. Т. М. Засєкіна Розробка підручників з фізики для основної школи на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів …… 372 Т. М. Засєкіна Завантажити
  2.19. Н. В. Захарчук Використання підручників з іноземної мови у формуванні системи екологічних знань старшокласників …… 376 Н. В. Захарчук Завантажити
  2.20. О. В. Зима Учнівські дебати як спосіб розвитку критичного мислення старшокласників на уроках суспільствознавчих предметів …… 381 О. В. Зима Завантажити
  2.21. В. Р. Ільченко Формування життєствердного образу світу учнів як мета впровадження системи шкільних підручників …… 389 В. Р. Ільченко Завантажити
  2.22. О. Г. Ільченко Педагогічні умови формування в підручниках початкової школи технологізованих знань як чинник продуктивного інтелектуального розвитку учнів …… 394 О. Г. Ільченко Завантажити
  2.23. Г. М. Ісаєва Метод проектів як форма організації навчальної діяльності у роботі з підручником з географії …… 400 Г. М. Ісаєва Завантажити
  2.24. Л. М. Калініна Організаційні механізми управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів у змісті підручника для керівника …… 408 Л. М. Калініна Завантажити
  2.25. С. Л. Капіруліна, М. О. Кобзар Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках географії в профільній школі засобами шкільного підручника …… 415 С. Л. Капіруліна, М. О. Кобзар Завантажити
  2.26. Л. А. Карташова Електронний освітній ресурс як засіб підтримки навчання інформаційних технологій майбутніх філологів …… 421 Л. А. Карташова Завантажити
  2.27. Н. А. Ковчин Урахування психологічних особливостей навчання географії в основній школі в розробленні сучасних підручників …… 427 Н. А. Ковчин Завантажити
  2.28. Я. П. Кодлюк, М. В. Самотіс Технологічність підручника для початкової школи …… 432 Я. П. Кодлюк, М. В. Самотіс Завантажити
  2.29. О. М. Коротков Психологічні особливості навчання старшокласників як одна з вимог конструювання змісту підручника з іноземної мови …… 438 О. М. Коротков Завантажити
  2.30. Д. Я. Костюкевич Формування інтелектуального розвитку учнів засобами шкільного фізичного експерименту в нових підручниках …… 443 Д. Я. Костюкевич Завантажити
  2.31. О. П. Кравчук Методичні проблеми формування змісту підручника з географії в основній школі …… 448 О. П. Кравчук Завантажити
  2.32. О. С. Красовський Педагогічні вимоги до створення аудіовізуальних електронних засобів для електронних підручників …… 454 О. С. Красовський Завантажити
  2.33. М. Г. Криловець Використання методичного потенціалу підручника в процесі навчання географії…… 460 М. Г. Криловець Завантажити
  2.34. В. Ю. Кришмарел Методичні проблеми та перспективи впровадження підручника з основ релігійної етики …… 465 В. Ю. Кришмарел Завантажити
  2.35. Л. І. Круглик Перспективи оновлення змісту підручника з курсу загальної географії для 6 класу …… 471 Л. І. Круглик Завантажити
  2.36. П. В. Кулішенко Проблематика жорстокості і насильства у змісті підручника для директора школи …… 475 П. В. Кулішенко Завантажити
  2.37. В. В. Лапінський, І. Ю. Регейло Навчання з використанням електронних засобів навчального призначення як керований процес …… 481 В. В. Лапінський, І. Ю. Регейло Завантажити
  2.38. П. Б. Левін Зміст і структура підручника «Технології» з погляду розвитку економічного мислення учнів основної школи (дидактичні вимоги) …… 486 П. Б. Левін Завантажити
  2.39. Н. Г. Левченко Методичні прийоми використання підручника «Кулінарія. 11 клас» під час формування у старшокласників відповідних базових понять …… 491 Н. Г. Левченко Завантажити
  2.40. М. М. Левшин, І. О. Ковпак, Н. Ю. Тітаренко Методичні прийоми використання підручника «Кулінарія. 11 клас» під час формування у старшокласників відповідних базових понять …… 496 М. М. Левшин, І. О. Ковпак, Н. Ю. Тітаренко Завантажити
  2.41. Г. О. Лисичарова, С. В. Столбцов Проблеми сучасного підручника з географії України …… 502 Г. О. Лисичарова, С. В. Столбцов Завантажити
  2.42. А. В. Лопухівська Формування комунікативної компетентності учнів сільської школи засобами підручника з української мови …… 506 А. В. Лопухівська Завантажити
  2.43. Т. Ф. Лукашенко Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків засобами посібника «Екохімія» …… 512 Т. Ф. Лукашенко Завантажити
  2.44. В. О. Мартиненко Робота з дитячою книжкою у структурі читацької діяльності учнів 1–2 класів …… 519 В. О. Мартиненко Завантажити
  2.45. Ю. С. Мельник Зміст і структура навчально-методичного посібника «Прикладні задачі з фізики» …… 527 Ю. С. Мельник Завантажити
  2.46. Т. М. Мішеніна Розроблення змісту методичних рекомендацій із організації науково-дослідницької роботи як засіб формування дидактичної компетентності майбутніх філологів …… 533 Т. М. Мішеніна Завантажити
  2.47. Н. П. Муранова Концептуальні засади створення методичної системи фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті…… 540 Н. П. Муранова Завантажити
  2.48. В. О. Надтока Перспективи розвитку понятійного апарату підручників для 6 і 7 класів шляхом удосконалення гідрографічних понять …… 545 В. О. Надтока Завантажити
  2.49. О. Ф. Надтока Деякі концептуальні підходи до створення особистісно зорієнтованого підручника з географії …… 550 О. Ф. Надтока Завантажити
  2.50. Т. Г. Назаренко Методичні особливості роботи вчителя географії з підручником для профільного рівня навчання …… 558 Т. Г. Назаренко Завантажити
  2.51. Л. В. Непорожня Науково-теоретичні підходи до вивчення фундаментальних взаємодій в основній школі …… 565 Л. В. Непорожня Завантажити
  2.52. М. В. Неруш Громадсько-активні школи у контексті тематики підручника для керівника …… 570 М. В. Неруш Завантажити
  2.53. О. С. Нехомяж Формування країнознавчих понять в умовах навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи засобами підручника …… 579 О. С. Нехомяж Завантажити
  2.54. М. В. Носкова Програмне забезпечення очно-дистанційного курсу «Використання gооgle-сервісів у методичній роботі вчителя» …… 584 М. В. Носкова Завантажити
  2.55. Ю. Ю. Олару Формування соціокультурного складника креативної особистості майбутніх економістів засобом підручника …… 590 Ю. Ю. Олару Завантажити
  2.56. О. М. Онаць Фундаментальні та професійно-орієнтовані курси як змістова компонента системи навчання шкільних менеджерів …… 596 О. М. Онаць Завантажити
  2.57. О. В. Онопрієнко Створення підручника «Математика» для учнів 1 класу на засадах компетентнісного підходу …… 603 О. В. Онопрієнко Завантажити
  2.58. Н. М. Островерхова Диференційований підхід до написання підручника для директора школи …… 609 Н. М. Островерхова Завантажити
  2.59. С. П. Паламар Використання підручників гуманітарного циклу як ефективних засобів формування предметних компетентностей учнів основної школи... 617 С. П. Паламар Завантажити
  2.60. О. О. Першукова Нотатки з європейського досвіду створення електронного багатомовного посібника для навчання молодших школярів …… 623 О. О. Першукова Завантажити
  2.61. О. Л. Пишко Роль шкільного підручника з правознавства у формуванні правової компетентності дев’ятикласників …… 630 О. Л. Пишко Завантажити
  2.62. Т. К. Полонська Мовне портфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з іноземної мови для старшої школи …… 637 Т. К. Полонська Завантажити
  2.63. Л. М. Попович Методичні особливості використання підручника «Захист Вітчизни» у сільській школі …… 645 Л. М. Попович Завантажити
  2.64. В. Г. Редько, О. С. Пасічник Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній школі України …… 649 В. Г. Редько, О. С. Пасічник Завантажити
  2.65. Л. М. Рибалко Реалізація еколого-еволюційного підходу в підручниках з предметів природничого циклу основної школи …… 662 Л. М. Рибалко Завантажити
  2.66. О. Я. Савченко, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль Структурування підручника «Основи здоров’я» для учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів …… 669 О. Я. Савченко, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль Завантажити
  2.67. Н. І. Самойленко, Л. П. Семко Основні підходи до створення нового підручника з інформатики для 5-го класу …… 676 Н. І. Самойленко, Л. П. Семко Завантажити
  2.68. А. А. Самолюк Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи на засадах навчального краєзнавчого блоку підручника з географії …… 682 А. А. Самолюк Завантажити
  2.69. О. І. Сахно Реалізація розвивальної функції підручника в навчанні учнів початкової школи …… 687 О. І. Сахно Завантажити
  2.70. І. М. Семененко Проблема створення підручника з інформатики в умовах компетентнісного підходу до освіти …… 693 І. М. Семененко Завантажити
  2.71. М. М. Сидоренко Зміст і структура підручника з німецької мови «Viel Spass!» для учнів основної школи …… 697 М. М. Сидоренко Завантажити
  2.72. Д. В. Ситник Роль шкільного підручника основної школи в оволодінні комунікаційними компетентностями …… 703 Д. В. Ситник Завантажити
  2.73. І. І. Смагін Рівнева диференціація складових предметної компетентності з історії в підручниках для старшокласників …… 708 І. І. Смагін Завантажити
  2.74. Т. П. Соколовська Підручник з інформатики як засіб формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів …… 713 Т. П. Соколовська Завантажити
  2.75. Я. Є. Стемковська Моделі організаційної культури школи у змісті підручника для директора …… 719 Я. Є. Стемковська Завантажити
  2.76. О. Ф. Трухан Методичні умови формування вмінь працювати з підручником в учнів 6–7 класів у процесі навчання історії …… 724 О. Ф. Трухан Завантажити
  2.77. Н. І. Ушакова Підручник з мови навчання як засіб реалізації концепції мовної підготовки іноземців у вищих навчальних закладах України …… 730 Н. І. Ушакова Завантажити
  2.78. О. А. Федій Формування демографічних понять засобами шкільного підручника з географії …… 735 О. А. Федій Завантажити
  2.79. Т. М. Хмара Розвиток поняття ймовірності випадкової події в змісті шкільного курсу математики …… 742 Т. М. Хмара Завантажити
  2.80. Б. О. Чернов, К. В. Ковальська Проблема реалізації системи методів навчання у запитаннях-завданнях шкільних підручників з географії …… 746 Б. О. Чернов, К. В. Ковальська Завантажити
  2.81. О. В. Чорноус Дослідження ефективності використання статичних аудіовізуальних електронних засобів як складових інформаційних елементів навчального матеріалу електронних підручників …… 751 О. В. Чорноус Завантажити
  2.82. Л. М. Шевчук Самостійна робота над текстом у навчальних посібниках з читання для 2 класу …… 759 Л. М. Шевчук Завантажити
  2.83. Н. В. Шиліна Дидактичні засади створення підручників з географії для старшої школи: історичний екскурс …… 763 Н. В. Шиліна Завантажити
  2.84. Ю. О. Карась Добір навчального матеріалу з підручників природничого і суспільствознавчого циклів для формування економічних знань учнів старшої школи …… 769 Ю. О. Карась Завантажити