ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Збірник наукових праць

Випуск 14

1_001.jpg

Київ

Педагогічна думка

2014

УДК 371.671.(082)

ББК 74.202я 43

П78

перейти до статей

Засновник – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 17190_5960Р від 25.10.2010 р.

Збірник є науковим фаховим виданням у галузі педагогічних наук

Затверджено до друку вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (протокол 7 від 15 вересня 2014 року)

Редакційна колегія:

Топузов О. М., доктор пед. наук, професор (головний редактор); Гуржій А. М., дійсний член НАПН України, доктор техн. наук, професор (науковий редактор); Головко М. В., канд. пед. наук, с.н.с., доцент (заступник головного редактора); Засєкіна Т. М., канд. пед.наук, с.н.с. (заступник головного редактора); Акірі Іон, доктор фіз.-мат. наук, конференціар (Республіка Молдова); Бібік Н. М., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Березівська Л. Д., доктор пед. наук, професор; Бурда М. І., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Буринська Н. М., доктор пед. наук, професор; Величко Л. П., доктор пед. наук, професор; Голуб Н. Б., доктор пед. наук, професор; Гриненко Д. В. (перекладач); Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор; Івакін О. П. (провідний літературний редактор); Імашев Гізатула, доктор пед. наук, професор (Республіка Казахстан); Локшина О. І., доктор пед. наук, с.н.с.; Калініна Л. М., доктор пед. наук, професор; Кришмарел В. Ю., канд. філос. наук (відповідальний секретар); Лапінський В. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Мартиненко В. О., канд. пед. наук c.н.с.; Мелешко В. В., канд. пед. наук c.н.с.; Мороз П. В., канд. пед. наук, с.н.с.; Олійник В. В., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Паламар С. П., канд. пед. наук, с.н.с.; Піддячий М. І., доктор пед. наук, професор; Пометун О. І., чл.- кор. НАПН України, доктор пед. наук, професор; Редько В. Г., канд. пед. наук, доцент; Савченко О. Я., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Севастьянова Д. О. (технічний секретар); Хорошковська О. Н., доктор пед. наук, професор; Цимбалару А. Д., доктор пед. наук, с.н.с.; Шелехова Г. Т., канд. пед. наук, с.н.с.

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. – 866 с.

ISBN 978-966-644-364-2

Підручникотворення є суспільнозначущим напрямом педагогічних наукових досліджень в Україні.

У збірнику представлено вагомий доробок науковців Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, теоретично і практично значущі результати багаторічних експериментальних досліджень аспірантів і докторантів, наукових кореспондентів і учителів-методистів.

Видання присвячено актуальним питанням теорії сучасного підручникотворення, особливостям підручникотворення в галузях природничо-математичних дисциплін і технологій, проблемам шкільного підручника з гуманітарних дисциплін, теорії і практиці створення й використання електронних засобів навчання, а також проблемам підручникотворення у вищій школі.

Збірник призначено науковцям, авторам підручників і всім зацікавленим у створенні якісної навчальної книги.

© Інститут педагогіки НАПН України, 2014.

© Педагогічна думка, 2014.