• Проблеми сучасного підручника (випуск 14)

  Найменування Автор Стаття
  Топузов О. М. Дидактична прогностика в контексті теоретико-методичного забезпечення створення сучасного підручника Топузов О. М. Завантажити
  Achiri I. The role of a textbook in the realization of the pupil’s individual trajectory Achiri I. Завантажити
  Балалаєва О. Ю. Аналіз сутності поняття «електронний навчальний словник» Балалаєва О. Ю. Завантажити
  Барановська О. В. Гуманістична парадигма фундаменталізації навчання у змісті сучасних підручників Барановська О. В. Завантажити
  Басюк Л. Б. Підручник з української літератури як засіб формування ґендерної культури підлітків Басюк Л. Б. Завантажити
  Бєлошицький О. О. Соціально-педагогічні проблеми профорієнтації учнівської молоді Бєлошицький О. О. Завантажити
  Бійчук Г. Л. Дидактичні можливості використання мультимедійного підручника «Українська література. 5 клас» в основній школі Бійчук Г. Л. Завантажити
  Бондар Л. С. Теоретичні основи та диференційований підхід до побудови підручників для початкової школи в УРСР (40–80-ті роки ХХ ст.) Бондар Л. С. Завантажити
  Бурда М. І. Компетентнісна орієнтація змісту шкільних підручників з математики Бурда М. І. Завантажити
  Варава В. Ю., Гораш К. В. Застосування європейських критеріїв оцінювання якості у створенні українських шкільних підручників Варава В. Ю., Гораш К. В. Завантажити
  Варзацька Л. О. Підручник як засіб досягнення цілей компетентнісного навчання української мови (початкові класи) Варзацька Л. О. Завантажити
  Васьківська Г. О. Конструювання змісту навчального посібника «Людинознавство» як засобу формування системи знань про людину в учнів старшої школи Васьківська Г. О. Завантажити
  Васьківський М. В. Ціннісно орієнтований підхід до професійного самовизначення старшокласників як умова реалізації профільної спрямованості змісту сучасного підручника Васьківський М. В. Завантажити
  Гільберг Т. Г., Сак Т. В., Сучасний підручник «Природознавство» для початкової школи: питання структури та організації змісту Гільберг Т. Г., Сак Т. В. Завантажити
  Holovko M. V. The input of the institute of pedagogy in the development of the homeland textbook on physics Holovko M. V. Завантажити
  Гончарова Н. О. Аналіз констатувального експерименту щодо оптимізації навчального процесу на уроках географії Гончарова Н. О. Завантажити
  Гривко А. В. Психологічні особливості формування в учнів 5–6 класів комунікативних умінь засобами мови підручників з математики Гривко А. В. Завантажити
  Гринюк О. С. Реалізація міжпредметних зв’язків засобами шкільного підручника біології Гринюк О. С. Завантажити
  Гуз К. Ж. Вплив ступеня абстракції навчального матеріалу підручника на формування інтелекту учнів Гуз К. Ж. Завантажити
  Гупан Н. М. Диференціація у змісті шкільних підручників з історії (40–50-ті рр. ХХ ст.) Гупан Н. М. Завантажити
  Доротюк В. І. Вимоги до підручників для профільної школи. профорієнтаційна складова Доротюк В. І. Завантажити
  Засєкіна Т. М. Підручник з фізики як засіб формування предметної компетентності учнів Засєкіна Т. М. Завантажити
  Захарчук Н. В. Фундаменталізація екологічних знань старшокласників засобами підручника з екології Захарчук Н. В. Завантажити
  Ільченко О. Г. Підручники природничого циклу як складова дослідницького навчального середовища Ільченко О. Г. Завантажити
  Ісаєва Г. М. Підручник географії як засіб формування умінь проектної діяльності учнів Ісаєва Г. М. Завантажити
  Калініна Л. М. Фактори та проблеми державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом у змісті підручника для керівника школи Калініна Л. М. Завантажити
  Карташова Л. А. Електронний підручник як засіб комп’ютерного забезпечення діагностики освітніх результатів Карташова Л. А. Завантажити
  Кизенко В. І., Трубачова Д. В. Формування способів комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови засобами підручника Кизенко В. І., Трубачова Д. В. Завантажити
  Коваленко В. С., Ляшенко А. Х. Підручник з хімії як складова системи підручників з природничо-наукової освіти Коваленко В. С., Ляшенко А. Х. Завантажити
  Коваль В. С. Особливості створення та використання електронних підручників з фізики Коваль В. С. Завантажити
  Ковчин Н. А. Психологічні основи формування цілісної наукової географічної картини світу в учнів основної школи в сучасних умовах Ковчин Н. А. Завантажити
  Кодлюк Я. П. Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи Кодлюк Я. П. Завантажити
  Козленко О. Г. Співвідношення теоретичного й ілюстративного матеріалу в підручниках біолоігї Козленко О. Г. Завантажити
  Копосов П. Г. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобом ігрових завдань у підручниках української мови для 2 класу Копосов П. Г. Завантажити
  Коршевнюк Т. В. Підручник природознавства як засіб пропедевтичної підготовки п’ятикласників до навчання біології Коршевнюк Т. В. Завантажити
  Кравчук О. П., Хмара Т. М. Якісні задачі в змісті шкільних підручників як засіб реалізації міжпредметних зв’язків Кравчук О. П., Хмара Т. М. Завантажити
  Красовський О. С. Педагогічний дизайн електронного підручника та принципи його реалізації Красовський О. С. Завантажити
  Криловець М. Г. Реалізація екологічного виховання в сучасних підручниках географії Криловець М. Г. Завантажити
  Кришмарел В. Ю. До питання про ілюстрації в шкільних підручниках: особливості предметів духовно-морального спрямування Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Крячко І. П. Підручник як основа інформаційно-навчального середовища шкільної астрономії Крячко І. П. Завантажити
  Лапінський В. В., Регейло І. Ю. Нові підходи до подання навчального матеріалу в підручнику з інформатики Лапінський В. В., Регейло І. Ю. Завантажити
  Левшин М. М., Тітаренко Н. Ю. Відображення тренінгу в системі навчально-методичного забезпечення вищого навчального закладу Левшин М. М., Тітаренко Н. Ю. Завантажити
  Малієнко Ю. Б. Виховні аспекти змісту підручників «Історія середніх віків» Малієнко Ю. Б. Завантажити
  Мартинюк Т. С., Сударікова С. І. Діяльнісний підхід як технологія опрацювання статей підручника Мартинюк Т. С., Сударікова С. І. Завантажити
  Масол Л. М. Підручники з інтегрованих курсів «Мистецтво» та «Художня культура» в контексті цілісної моделі мистецької освіти Масол Л. М. Завантажити
  Матяш Н. Ю. Зарубіжний досвід систематизації знань про людину в підручниках з біології для основної школи Матяш Н. Ю. Завантажити
  Мацейків Т. І. Реалізація принципу виховуючого навчання в підручнику з історії України (9 клас) Мацейків Т. І. Завантажити
  Мацько Н. Д. До концепції шкільного підручника з математики Мацько Н. Д. Завантажити
  Мачача Т. С. Реалізація творчого потенціалу учнів основної школи у процесі трудового навчання Мачача Т. С. Завантажити
  Мелешко В. В. Рівнева диференціація в реалізації змісту освіти засобами підручника в сільській нечисленній початковій школі Мелешко В. В. Завантажити
  Мороз І. В. Особливості другого покоління українських шкільних підручників всесвітньої історії (1996-2001 роки) Мороз І. В. Завантажити
  Moroz P. V. Methodological aspects of the selection of the illustrative material for the school textbook of ancient history Moroz P. V. Завантажити
  Надтока В. О. Формування системи гідрологічних понять у шкільних фізико-географічних курсах Надтока В. О. Завантажити
  Надтока О. Ф. Краєзнавча складова підручників з географії для основної школи як засіб розвитку їх змістового компонента та методичного апарату Надтока О. Ф. Завантажити
  Непорожня Л. В. Комплексна педагогічна діагностика як основа формування ключових компетентностей учнів основної школи засобами підручника з фізики Непорожня Л. В. Завантажити
  Новченкова К. Д. Багатофункціональність сучасного підручника Новченкова К. Д. Завантажити
  Онаць О. М. Теоретико-методичні основи стратегії управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя в контексті тематики підручника для керівника закладу Онаць О. М. Завантажити
  Павлюченко Л. С. Проблеми використання підручників у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики до проведення контрольно-оцінювальної діяльності Павлюченко Л. С. Завантажити
  Петрук О. М. Концептуальні та методичні засади побудови підручників української мови для ЗНЗ з мовами навчання національних меншин Петрук О. М. Завантажити
  Пишко О. Л. Діяльнісний компонент змісту шкільного підручника з правознавства для 9-го класу Пишко О. Л. Завантажити
  Подопригора Н. В. Розробка навчальних посібників з теоретичної фізики для педагогічних університетів на засадах компетентнісного підходу Подопригора Н. В. Завантажити
  Полонська Т. К. Конструювання змісту іншомовного елективного курсу та його реалізація в навчальному посібнику для учнів профільної школи Полонська Т. К. Завантажити
  Пометун О. І., Гупан Н. М. Проектування шкільного підручника: вимоги і проблеми Пометун О. І., Гупан Н. М. Завантажити
  Попович Л. М. Системна науково-методична робота з проблеми ефективного використання підручника з української мови Попович Л. М. Завантажити
  Приходько А. С. Особливості відбору і структурування змісту шкільних підручників для курсів за вибором (на прикладі підручника «Етика сімейного життя. 9 клас)» Приходько А. С. Завантажити
  Пузіков Д. О. Дидактичні засади розроблення електронного посібника з оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу Пузіков Д. О. Завантажити
  Редько В. Г. Зміст підручника з іноземної мови як засіб діагностики розвитку іншомовної особистості школяра Редько В. Г. Завантажити
  Ремех Т. О. Реалізація міжпредметних зв’зків у шкільних підручниках із правознавства Ремех Т. О. Завантажити
  Рибалко Л. М. Концептуальні основи формування структури та змісту підручників з біології для основної школи на засадах еколого-еволюційного підходу Рибалко Л. М. Завантажити
  Рогоза В. В., Кохан О. В. Використання електронних мультимедійних підручників для реалізації навчально-виховного процесу в профільній школі Рогоза В. В., Кохан О. В. Завантажити
  Самойленко Н. І., Семко Л. П. Особливості структури і змісту підручників з інформатики для 5-го класу основної школи Самойленко Н. І., Семко Л. П. Завантажити
  Симакова Л. А. Реализация культурологического подхода при изучении художественного произведения в интегрированных учебниках по литературе для основной школы Симакова Л. А. Завантажити
  Ситник Д. В. До проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів в системі компетентісного навчання Ситник Д. В. Завантажити
  Ситник О. В. Медіадизайн як інноваційний розвиток проектування Ситник О. В. Завантажити
  Скавронський П. С. Комплексне поєднання змісту географічних карт та змісту підручника з економічної та соціальної географії України – основа для формування в учнів картознавчої компетенції Скавронський П. С. Завантажити
  Сліпухіна І. А. Лабораторні роботи з курсу загальної фізики з використанням флеш-зошитів як засіб розвитку ключових компетенцій майбутніх інженерів Сліпухіна І. А. Завантажити
  Слободянюк Л. В. Використання електронних підручників для контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів з фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Слободянюк Л. В. Завантажити
  Смагін І. І. Дидактичний та методичний критерії якісного підручника з історії для старшокласників Смагін І. І. Завантажити
  Снегирева В. В. Концептуальные основы разработки биографических статей в учебниках по интегрированному курсу «Литература (русская и мировая)» с позиций культурологического подхода Снегирева В. В. Завантажити
  Соколовська Т. П. Принципи формування змісту електронних засобів навчального призначення Соколовська Т. П. Завантажити
  Сократова Л. Г. Сучасний навчально-методичний комплекс із китайської мови для 1-го класу Сократова Л. Г. Завантажити
  Тарара А. М., Терещук Б. М. Дидактичні особливості створення сучасного підручника з технологій Тарара А. М., Терещук Б. М. Завантажити
  Тименко В. М. Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплекту вивчення української літератури Тименко В. М. Завантажити
  Топузова А. В. Роль українського географічного товариства в оновленні змісту загальної середньої освіти Топузова А. В. Завантажити
  Трубавіна І. М., Рижкова А. Ю. Інтенсифікація навчання студентів у ВНЗ як основа вимог до оновлення підручників Трубавіна І. М., Рижкова А. Ю. Завантажити
  Трубачева С. Е. Розвиток загальнонавчальних компетентностей учнів засобами проектної технології у форматі шкільного підручника Трубачева С. Е. Завантажити
  Турянська О. Ф. Класифікація методів особистісно орієнтованого навчання як теоретико-методична засада визначення видів навчальних текстів Турянська О. Ф. Завантажити
  Туташинський В. І. Формування змісту трудового навчання в основній школі на основі проектної технології Туташинський В. І. Завантажити
  Ушакова Н. І. Лінгвометодична реалізація аксіологічного аспекту підручника з російської мови для іноземних студентів Ушакова Н. І. Завантажити
  Файфер Н. В., Дроншкевич О. В. Іноземні фахові повнотекстові ресурси у державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського Файфер Н. В., Дроншкевич О. В. Завантажити
  Федій О. А. Демографічні поняття в системі профільної географічної освіти Федій О. А. Завантажити
  Хмара Т. М., Задорожня Т. М. До питання дидактичних функцій електронного підручника Хмара Т. М., Задорожня Т. М. Завантажити
  Хорошковська О. Н. Текстоцентричний підхід і його реалізація в підручниках з української мови для 3–4 класів ЗНЗ з мовами навчання національних меншин України Хорошковська О. Н. Завантажити
  Чорноус О. В. Реалізація принципу наочності навчання в електронних підручниках Чорноус О. В. Завантажити
  Шевченко З. О. До проблеми нових підходів щодо створення підручників та навчальних посібників з літературних факультативів Шевченко З. О. Завантажити
  Шевченко С. М. Розвиток шкіл з російською мовою навчання у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (50-60-ті роки ХХ ст.) Шевченко С. М. Завантажити
  Шевчук Л. М. Самостійна робота над текстом у навчальних посібниках для 3 класу Шевчук Л. М. Завантажити
  Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк А. В. Реалізація компетентнісного підходу в підручнику української мови для 5 класу Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк А. В. Завантажити
  Яценко В. С. Проблеми конструювання підручників географії основної школи Яценко В. С. Завантажити