ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Збірник наукових праць

Випуск 17

1_001.jpg

Київ

Педагогічна думка

2016


УДК 371.671.(082)ISSN: 2411-1309
ББК 74.202я 43ICV 2014: 54.64
П78

Зміст


Засновник – Інститут педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 20775‑10575 ПР від 13.06.2014 р.

Збірник є науковим фаховим виданням у галузі педагогічних наук

Наказ МОН України № 41 від 17.01.2014 р.

(зі змінами від 29.09.14 р., наказ № 1081)

 

Затверджено до друку вченою радою Інституту педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

(протокол № 9 від 29 вересня 2016 року)

 

Редакційна колегія:

Топузов О. М., доктор пед. наук, професор (головний редактор); Гуржій А. М., дійсний член НАПН України, доктор техн. наук, професор (науковий редактор); Головко М. В., канд. пед. наук, с. н. с., доцент (заступник головного редактора); Засєкіна Т. М., канд. пед. наук, с. н. с. (заступник головного редактора); Мороз П. В., канд. пед. наук, с. н. с. (відповідальний редактор); Кришмарел В. Ю., канд. філос. наук (відповідальний секретар); Акірі Іон, доктор фіз.-мат. наук, конференціар (Республіка Молдова); Бібік Н. М., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Бурда М. І., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор; Буринська Н. М., доктор пед. наук, професор; Васьківська Г. О., доктор пед. наук, с. н. с.; Величко Л. П., доктор пед. наук, професор; Голуб Н. Б., доктор пед. наук, професор; Гриненко Д. В. (перекладач); Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор; Доброскок І. І., доктор пед. наук, професор; Імашев Гізатула, доктор пед. наук, професор (Республіка Казахстан); Кизенко В. І., канд. пед. наук, с. н. с.; Курач Л. І., канд. пед. наук, с. н. с.; Лапінський В. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Локшина О. І., доктор пед. наук, професор; Калініна Л. М., доктор пед. наук, професор; Мальований Ю. І., член-кореспондент НАПН України, канд. пед. наук, с. н. с.; Мелешко В. В., канд. пед. наук, с. н. с.; Надтока О. Ф., канд. пед. наук, с. н. с.; Піддячий М. І., доктор пед. наук, професор; Пометун О. І., член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор; Пузіков Д. О., канд. пед. наук.; Редько В. Г., канд. пед. наук, доцент; Савченко О. Я., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор;  Смолінчук Л. C., канд. пед. наук, с. н. с.; Цимбалару А. Д., доктор пед. наук, с. н. с.; Ярош Д. Б. (літературний редактор) 

П78

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – 522 с.

 

У збірнику представлено доробок науковців Інституту педагогіки НАПН України, теоретично і практично значущі результати багаторічних експериментальних досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів та учителів-методистів. У статтях збірника висвітлено актуальні питання теорії підручникотворення; особливості створення сучасної навчальної та науково-методичної літератури.

Збірник призначено науковцям, авторам підручників і всім зацікавленим у створенні якісної навчальної книги.

 

© Інститут педагогіки НАПН України, 2016

© Педагогічна думка, 2016