ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА

Збірник наукових праць
Випуск №24

УДК 371.671.(082) П 78
ISSN : 2411-1309 ICV 2015 : 47.38

Засновник – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014р. 

Збірник наукових праць є науковим фаховим виданням України категорії «Б» у галузі педагогіки. Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 року. 
Затверджено до друку вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (протокол № 3 від 27 лютого 2020 року)

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. — О.М.Топузов]. — К.: Педагогічна думка, 2020. – Вип. 24. – 279 с. 

У збірнику публікуються наукові рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем підручникотворення з метою апробації вітчизняного і зарубіжного досвіду проєктування та створення сучасної навчальної та науково-методичної літератури для дошкільної, загальної середньої, спеціальної та вищої освіти. Збірник призначено вченим, дослідникам проблем підручникотворення та авторам підручників, викладачам навчальних дисциплін, вчителям і всім зацікавленим у створенні якісної навчальної книги.

© Інститут педагогіки НАПН України, 2020
© Педагогічна думка, 2020