Підручник і проєктно-дослідна діяльність учнів

Іон Акірі

 

Анотація

У статті розглянуто роль шкільного підручника у формуванні та розвитку в учнів проєктно-дослідницької компетентності. Проаналізовано особливості сучасних підручників Республіки Молдова у контексті реалізації компетентнісного навчання та визначено напрями вдосконалення навчальної книжки. Акцентовано увагу на важливій особливості шкільного підручника нового покоління як засобу реалізації в реальному освітньому процесі сучасних дидактичних технологій.

Обґрунтовано необхідність уведення до підручників з усіх шкільних предметів інструментів підтримки проєктно-дослідницької діяльності учнів та проілюстровано дидактичні можливості таких рубрик «Досліджуємо та пізнаємо», «Дослідіть», «Проєкт» у контексті організації та проведення проєктно-дослідницької діяльності учнів.

Визначено дидактичну цінність проєктно-дослідницької діяльності з позицій суб’єктів освітнього процесу (здобувачів освіти педагогів).

Ключові слова: компетентність; сучасний підручник; проєктно-дослідницька діяльність учнів; дидактичні цілі; дидактична технологія.

Постановка проблеми

Формування компетентностей є однією з основних функцій сучасного шкільного підручника. Вона передбачає:

У контексті формування компетентностей важливою особливістю шкільного підручника як засобу реалізації в реальному навчальному процесі сучасних дидактичних технологій. У цьому аспекті актуальним є включення до навчальної книжки інструментів підтримки проєктно-дослідницької діяльності учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблему ролі підручника у формуванні та розвитку проєктно-дослідницької компетентності учнів досліджували С. Бондар, О. Овчарук, О. Пометун, Г. Ісаєва та інші вчені. Натомість шкільна практика показує, що засоби й інструменти організації проєктно-дослідницької діяльності здобувачів освіти недостатньо реалізовані в шкільних підручниках, що актуалізує розроблення цього напряму в педагогічній теорії й освітній практиці.

Мета статті: обґрунтувати можливості застосування у шкільних підручниках засобів сучасних дидактичних технологій, спрямованих на формування та розвиток в учнів проєктно-дослідницької компетентності.

Виклад основного матеріалу

Аналіз чинних підручників для закладів середньої освіти Республіки Молдова виявив такі їх істотні недоліки:

Окрім того, у підручниках недостатньо реалізовані засоби організації проєктно-дослідницької діяльності учнів.

Натомість парадигма компетентнісного навчання передбачає, що шкільні підручники нового покоління мають відповідати таким вимогам:

 1. сприяти якісному засвоєнню фундаментальних знань відповідно до затверджених шкільних курікулумів (навчальних програм);
 2. орієнтуватися на досягнення державних стандартів;
 3. враховувати вікові здібності учнів під час реалізації компетентнісного підходу у навчанні;
 4. сприяти формуванню як предметних (специфічних), так і ключових компетентностей;
 5. мати яскраво виражену прикладну спрямованість;
 6. розвивати в учнів самостійність та уміння взаємодії у різних ситуаціях та контекстах;
 7. бути спрямованими на розвиток в учнів умінь і навичок практичного застосовування здобутих теоретичних знань у реальному житті;
 8. містити системи компетентністно-орієнтованих завдань.

Ознаками сучасних шкільних підручників є:

трансдисциплинарні завдання типу STEM /STEAM/STREAM [3].

 1. Досліджуємо і пізнаємо! Під час вивчення нового матеріалу учням пропонується дослідити конкретну цікаву ситуацію, проблему (конкретний випадок із повсякденного життя).
 2. Дослідіть! Серед завдань на формування умінь, навичок і, як результат, формування компетентностей, мають бути завдання на дослідження істинності або хибності висловлювань, на знаходження раціональних способів розв’язання проблеми, на дослідження практичної значущості вивченого матеріалу тощо.
 3. Проєкт! До деяких розділів підручника можна запропонувати учням цікаві теми для проєктів. Наприклад, з математики можуть бути запропоновані такі проєкти:
  1. Застосування функцій у медицині (7 клас);
  2. Індивідуальний проєкт: Побудуйте графік зміни температури повітря вранці протягом двох тижнів у населеному пункті, в якому ви живете (7 клас);
  3. Симетрія у мистецтві (7‒8 класи).
  4. Застосування числових послідовностей у різних галузях (8‒9 класи);
  5. Геометричні фігури у дизайні (8‒9 класи);
  6. Імовірність у повсякденному житті (12 клас);
  7. Застосвування пірамід: від єгипетських пірамід до пірамід сучасних (9, 12 класи) тощо.

Теми для проєктів обираються залежно від специфіки шкільного предмета та типу проєкту. Сучасна педагогічна наука пропонує різноманітні типи проєктів: дослідні; прикладні; інформаційні; творчі проєкти; проєкти для обдарованих; монопроєкти; міжпредметні проєкти; індивідуальні проєкти; групові проєкти; міні-проєкти; короткострокові проєкти; довгострокові проєкти; трансдисциплінарні проєкти STEM/STEAM/STREAM тощо (Akiri, 2021).

Дидактичну цінність проєктно-дослідницької діяльності можна розглянути у двох аспектах – з погляду учня та педагога.

З погляду учня проєктно-дослідницька діяльність – це можливість:

З погляду вчителя прєктно-дослідницька діяльність – це інтегративна дидактична технологія розвитку, навчання та виховання, яка дозволяє формувати та розвивати специфічні вміння, навички та компетентності. .

Висновки

Реалізація у підручниках інструментів проєктно-дослідницької діяльності спрямовується на досягнення різних цілей: когнітивні, виховні, розвивальні; оцінювання; цілі соціалізації учнів; конкретні прикладні цілі; інтеграція теорії і практики; розвиток пізнавального інтересу до предметного світу; духовно-моральне виховання; інформаційно-комунікаційні цілі; екологічна освіта та виховання; формування універсальних навчальних процесів; лінгвокультурознавчі цілі; формування та розвиток комунікативних навичок; інтеграція знань тощо.

Відтак у сучасних шкільних підручниках з усіх шкільних предметів доцільно використовувати такі рубрики: «Досліджуємо та пізнаємо», «Дослідіть» та «Проєкт». Ці рубрики мають бути спрямовані на надання дидактичної допомоги вчителю з організації та проведення проєктної діяльності та/або учнівської дослідницької роботи з того чи іншого предмета. При цьому в учнів формується готовність до проєктної діяльності, що має важливе значення з погляду підготовки учнів до життя, до майбутньої професійної діяльності.

Створення проєкту, навіть навчального, – це створення якісно нового знання, якого раніше не існувало. Отже, у проєктній діяльності є обов’язково елемент творчої та дослідницької діяльності. Тому використання учнівських дослідницьких проєктів у викладанні варто розглядати як дієвий інструмент підвищення якості освіти.

Вважаємо, що методичний апарат сучасних шкільних підручників має допомагати вчителю реалізовувати діяльнісний, особистісно орієнтований підхід до навчання, зокрема, й засобами проєктно-дослідницької діяльності учнів.

Використані джерела

Бондар, С.П. (2012). Роль і значення навчального тексту підручника у розвитку пошуково-дослідницької компетентності старшокласників. Проблеми сучасного підручника: збірник нукових праць, 12.

Shkolnyi, O., Shvets, V., & Akiri, I. (2022). Using cascade-tasks for evaluation of educational achievements in mathematics during national standardized tests. Revista: Mathematics and Informatics. Educational Issues, 65(2).

Akiri, I. (2021). The transdisciplinary as an educational paradigm of the future. Scientific journal «Education: Modern Discourses», 4.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© Іон Акірі, 2023