https://ipvid.org.ua/index.php/psp/issue/feed Проблеми сучасного підручника 2022-07-20T18:58:15+03:00 Катерина Ладоня psp-ip@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>Шановні читачі!</strong></p> <p>Триває набір матеріалів до другого в цьому році випуску журналу 29(2022).<br />Матеріали можна подати на сайті, або надіславши файли на електронну адресу журналу <strong>psp-ip@ukr.net</strong></p> <p><strong>Пропонуємо ознайомитися з поточним випуском.</strong></p> https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/186 Якість підручників у фокусі експертної оцінки 2022-07-19T00:04:49+03:00 Неллі Бондаренко nauk_org_undip@ukr.net <p>Порушено проблему якості підручника у&nbsp;контексті компетентнізації освіти. На основі експертизи підручників української мови для 5-го класу відзначено позитивні тенденції й окреслено перспективи їх розвитку; виявлено й розкрито типові недоліки, з’ясовано їх об’єктивні й суб’єктивні причини. Акцентовано на недоцільності продукування чимбільшої кількості підручників, що різняться лише дидактичним матеріалом, за рахунок їх якості; необхідності оптимізувати кількість підручників із того самого предмета на основі їх альтернативності як визначального критерію; удосконалити методику експертного оцінювання потенційних підручників, процедури їх конкурсного відбору й грифування. Надано пропозиції й рекомендації, що дадуть змогу авторам уникнути помилок і&nbsp;покращити якість потенційних підручників.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/187 Особливості застосування геометричних фігур на практиці 2022-07-19T00:20:10+03:00 Михайло Бурда nauk_org_undip@ukr.net <p>Вироблення вмінь застосовувати властивості геометричних фігур на практиці передбачає забезпечення оптимального співвідношення між прикладним і&nbsp;теоретичним компонентами в&nbsp;змісті навчання. Обґрунтовується необхідність збільшення в&nbsp;навчальному матеріалі підручника питомої ваги прикладного компонента, який сприятиме виробленню в&nbsp;учнів не лише суто геометричних умінь, а&nbsp;й умінь застосовувати знання в&nbsp;реальних практичних ситуаціях, під час вивчення інших шкільних предметів. Наводяться окремі особливості вироблення вмінь розв’язувати задачі практичного змісту, які ґрунтуються на врахуванні в&nbsp;навчанні етапів застосування математики на практиці.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/188 Особливості формування та реалізації базового курсу фізики 2022-07-19T00:43:29+03:00 Микола Головко nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті обґрунтовані підходи до формування та реалізації курсу фізики на рівні базової середньої освіти. Акцентовано увагу на тому, що новий освітній стандарт орієнтований не на зміст, а&nbsp;на результати навчання, та забезпечує варіативність способів їх досягнення, що закладає механізм побудови гнучких моделей конструювання базового курсу фізики. Визначено принципи науковості, відповідності суспільним очікуванням та запитам здобувачів освіти, компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного навчання, прикладної спрямованості, пропедевтичності та наступності, логічної завершеності як концептів формування змісту базової фізичної освіти.<br>Висвітлено значення предметно-­інтегративного підходу як умови досягнення предметних (знання, уміння та навички з&nbsp;фізики) та інтегрованих результатів навчання (компетентність у&nbsp;галузі природничих наук, техніки і&nbsp;технологій). Визначено можливі моделі організації фізичної освіти на базовому рівні (вивчення фізики як самостійного навчального предмету, опанування фізичного складника в&nbsp;межах галузевого та міжгалузевих інтегрованих курсів) та проаналізовано їх особливості.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/189 Використання QR‑кодів у сучасних підручниках 2022-07-19T00:55:54+03:00 Надія Дудник nauk_org_undip@ukr.net Олександра Свйонтик nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті розкривається сутність таких понять, як технологічні засоби навчання, мотивація до процесу отримання знань, інноваційні педагогічні технології. Основна увага приділена аналізу інноваційного засобу навчання&nbsp;– QR‑коди, які у&nbsp;сучасних підручниках починають активно використовуватися авторами та упорядниками. Виокремлено проблему формування внутрішньої мотивації учнів в&nbsp;організації освітнього процесу як передумови якісного здобуття знань та вироблення компетенцій. Проаналізовано дослідження сучасних науковців та педагогів-­практиків щодо особливостей впровадження QR‑кодів у&nbsp;процесі вивчення нової інформації, виконання домашніх завдань, ознайомлення з&nbsp;додатковою інформацією. Подано для обговорення проблему активного впровадження новації у&nbsp;роботі з&nbsp;сучасними школярами, які свого життя не бачать без використання ґаджетів. Урівноваження вимог сучасного інформаційного світу та змісту підручників у&nbsp;освітньому процесі. Метою статті є пошук шляхів поєднання досягнень технічного та інформаційного прогресу з&nbsp;необхідністю практичного прилучення дітей до освоєння знань через використання QR‑кодів. Звернено увагу дослідників на історію становлення та розвитку новації, визначено перспективи подальшого використання у&nbsp;практиці шкільного навчання. Нами визначено переваги та способи удосконалення освітнього процесу на основі застосування QR‑кодів вчителями природничих та гуманітарних дисциплін в&nbsp;інтеграції знань учнів. Нові форми організації пізнавального процесу надають змогу педагогові творчо застосовувати власні знання, вдосконалювати вміння у&nbsp;способах організації навчання. Визначено QR‑коди як прогресивну і&nbsp;варіативну складову інформаційного прогресу, доступність у&nbsp;освоєнні широкого спектру їх використання у&nbsp;навчальному процесі. Подано перспективу педагогічної співпраці педагогів та учнів у&nbsp;подальшому використанні альтернативних, авторських програм, які сприяють удосконаленню змісту сучасних підручників.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/190 Пропедевтика фізичних знань у підручниках природознавчих курсів 5-го класу 2022-07-19T01:16:59+03:00 Дмитро Засєкін nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті представлено результати аналізу модельних навчальних програм та підручників для 5-го класу закладів загальної середньої щодо представлення у&nbsp;їхньому змісті фізичного складника базової освіти. З’ясовано принципи інтеграції фізичного складника в&nbsp;інтегрованих курсах, спільні й відмінні їх ознаки. Оцінено зміст фізичного складника за запропонованими критерієм пропедевтичності, тобто таким, що передує більш глибокому і&nbsp;детальному вивченню фізики, та способи його представлення у&nbsp;підручниках природознавчих курсів для 5-х класів закладів загальної середньої освіти. Спрогнозовано моделі побудови курсу фізики базової освіти на основі пропедевтики фізики у&nbsp;5–6 класах.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/191 Врахування зарубіжного досвіду використання акварельної техніки у процесі вивчення курсу кольорознавства 2022-07-19T01:40:13+03:00 Любов Ільницька nauk_org_undip@ukr.net <p>Концептуальна ідея та налаштування представленого педагогічного дискурсу полягає у&nbsp;відтворенні західного досвіду, що оприлюднений у&nbsp;навчально-­методичних джерелах, в&nbsp;яких підкреслюється алгоритм використання базових прийомів з&nbsp;техніки акварелі, що згодом має стати зразком для практичного впровадження до навчального процесу. Ставлення до предмету кольорознавства, який апелює до взаємопов’язаного узгодження теоретичної, і&nbsp;практичної частин знання про колір вимагає ретельніше підходити до змістової площини з&nbsp;приводу наведених завдань, які закріплюють понятійний блок і&nbsp;додають експериментальної лінії адаптації та перевірки можливих характеристик кольору на власному досвіді самостійного виконання поставлених викладачем задач. Продемонстровані можливості акварельної техніки в&nbsp;навчальному процесі&nbsp;– це блок конкретних вправ, які варто поступово ускладнювати з&nbsp;розширенням впевненого закріплення технічного оволодіння основними навичками якісного донесення через акварельні фарби прихованих колірних значень.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/192 Система компетентнісно орієнтованих завдань прикладного змісту в шкільних підручниках фізики 2022-07-19T10:08:06+03:00 Юрій Мельник nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті розкрито сутність компетентнісного характеру задачної технології навчання. Визначено дидактичні особливості застосування відповідної системи завдань прикладного змісту в&nbsp;шкільних підручниках фізики. Встановлено, що розв’язування таких завдань посилює прикладну спрямованість шкільної фізичної освіти, діяльнісну компоненту сучасного підручника. Обґрунтовано, що саме підручник нового покоління, зміст та методичний апарат якого створено на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, має стати важливим засобом формування компетентностей учнів. Висвітлено особливості засвоєння базових знань, набуття практичних навичок, наскрізних умінь та ставлень у&nbsp;навчальному середовищі закладів загальної середньої освіти.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/193 Створення шкільного підручника географії на засадах інтегрованого навчання 2022-07-19T10:18:19+03:00 Тетяна Назаренко nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті висвітлено проблему застосування інтегративної технології при навчанні географії через підручник. Обґрунтовано значення інтегративного навчання на формування ключових та предметних компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти. Проаналізовані напрацювання дослідників щодо означеної проблеми. Розглянуто конкретні приклади навчальних завдань для підручника, що мають інтегративний характер. Визначено, що інтегративний підхід охоплює власне процес навчання та різноманітні аспекти пізнання. Авторкою досліджено специфіку формування інтегративного змісту підручників географії та напрями взаємодії ключових та предметних компетентностей.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/194 Адаптація методів навчання української мови до умов воєнного часу 2022-07-19T10:27:11+03:00 Валентина Новосьолова nauk_org_undip@ukr.net <p>Статтю присвячено проблемі добору ефективних методів навчання української мови та їх адаптації до умов воєнного часу. У&nbsp;статті обґрунтовано актуальність вибраної теми у&nbsp;контексті проблеми; схарактеризовано методи, які даватимуть змогу учням не лише здобувати нові знання й новий досвід їх опанування, а&nbsp;й легше адаптуватися до нових умов життя й навчання. Рекомендовані у&nbsp;статті методи навчання української мови та способи їх адаптації допоможуть налагодити максимально ефективний процес навчання української мови і&nbsp;сприятимуть застосуванню нових знань у&nbsp;критичних умовах, підтримати учнів у&nbsp;важкий воєнний час.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/195 Формування раціональних прийомів навчальної діяльності у процесі іншомовної підготовки в учнів 5–6 класів гімназій 2022-07-19T10:45:49+03:00 Олександр Пасічник nauk_org_undip@ukr.net <p>Утвердження компетентнісної парадигми спонукає до перегляду підходів щодо організації як змістового, так і&nbsp;процесуального компонентів освітнього процесу. Одним із завдань сучасної школи має бути не лише повідомлення учням певного обсягу знань, але й забезпечення їх інструментарієм, який дасть змогу ефективно обробляти інформацію (групувати, систематизувати, узагальнювати), а&nbsp;також вибудовувати власні стратегії пізнавальної діяльності. Мета статті полягає у&nbsp;виокремленні стратегій навчальної діяльності, які позитивно впливатимуть на процес оволодінню іноземною мовою учнів 5–6 класів. Теоретичний аспект дослідження спирається на положення когнітивної психології щодо кодування та відтворення інформації, які засвідчують, що використання мнемотехнік зменшує енергетичні затрати мозку на запам’ятовування інформації, у&nbsp;тому числі нового мовного матеріалу; окрім того вони слугують основою для побудови власних висловлювань. Емпіричний аспект передбачав апробацію окремих стратегій навчальної діяльності учнів 5–6 класів у&nbsp;процесі навчання іноземної мови. Отримані висновки базуються на спостереженнях вчителів, які брали участь у&nbsp;дослідному навчанні. На основі отриманих даних автор робить висновок про те, що апробовані стратегії доречно інтегрувати до змісту шкільних підручників з&nbsp;іноземних мов та пропонують їх розподіл за роками навчання. Отже, вони зможуть стати невід’ємним складником змісту навчання іноземних мов та сприятимуть реалізації окремих положень компетентнісного підходу в&nbsp;освіті.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/196 Методологія створення інтегрованого курсу з історії та громадянської освіти для 5-го класу 2022-07-19T10:56:32+03:00 Олена Пометун nauk_org_undip@ukr.net Нестор Гупан nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті досліджується методологія створення інтегрованого або міжпредметного курикулуму як ефективного та актуального способу компетентнісно орієнтованого навчання учнів ХХІ століття. Сучасне розуміння інтегрованого навчання за сутністю є реалізацією міжпредметної інтеграції змісту навчання, зокрема й історії та громадянської освіти. Найбільш ефективним і&nbsp;послідовним шляхом такої інтеграції є створення й викладання інтегрованих курсів. Авторами визначені принципи здійснення міжпредметної інтеграції шляхом створення інтегрованого курсу.<br>Запропонована методологія поетапної розробки вмісту інтегрованих курсів з історії та громадянської освіти, що базується на Державному стандарті базової середньої освіти. Авторами також описані кроки переходу від програми до проєктування конкретного уроку/параграфу підручника як первинної одиниці побудови навчального процесу та можливості міжпредметних пізнавальних завдань.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/197 Цифровий опорний конспект уроку в контексті навчально-­методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах війни 2022-07-19T11:06:31+03:00 Дмитро Пузіков nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті розглянуто проблему розроблення педагогічними працівниками цифрового опорного конспекту уроку в&nbsp;контексті навчального і&nbsp;методичного забезпечення дистанційного навчання в&nbsp;умовах російсько-­української війни. Подано визначення поняття «цифровий опорний конспект уроку». Встановлено відмінності між планом-­конспектом уроку і&nbsp;цифровим опорним конспектом уроку. Визначено завдання розроблення і&nbsp;застосування педагогічними працівниками цифрового опорного конспекту уроку в&nbsp;процесі дистанційного (змішаного) навчання в&nbsp;умовах російсько-­української війни. Розкрито й обґрунтовано структуру цифрового опорного конспекту уроку, інструменти цифровізації цієї освітньої розробки, оптимальні електронні формати її подання (документ Microsoft Word, презентація Microsoft PowerPoint). Подано стислий опис методики розроблення цифрового опорного конспекту уроку педагогічними працівниками в&nbsp;контексті навчально-­методичного забезпечення дистанційного (змішаного) навчання в&nbsp;умовах російсько-­української війни. Презентовано результати проведеного автором пілотного опитування педагогічних працівників із проблеми розроблення ними цифрового опорного конспекту уроку.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/198 Деякі особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника в контексті осучаснення освітнього середовища 2022-07-19T11:18:29+03:00 Тамара Пушкарьова nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті розглянуто деякі особливості укладання модульно-­інтегрованого навчального підручника в&nbsp;контексті постійного збільшення інформаційних потоків. Досліджено проблему підвищення функціональної ефективності шкільного підручника завдяки трансформації його структурної побудови, в&nbsp;тому числі й через парцеляцію (подрібнення, розмежування) масиву інформаційних відомостей на ізольовано сформовані й такі навчальні модулі, які функціонують самостійно. З’ясовано, що означений підхід дозволяє поєднати дидактичні та технологічні функції навчального підручника, зменшити терміни коригування інформаційних відомостей з&nbsp;певного предметного напряму, полегшити хід перекомпонування тем навчального плану та підвищити рівень комфортності під час взаємодії учнів з&nbsp;підручниками, підсилюючи творчу складову навчально-­виховного процесу завдяки активізації інтересу учнів до самоорганізації та саморозвитку.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/199 Моделювання процесу формування в учнів закладів загальної середньої освіти міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності засобами мовленнєвих ситуацій 2022-07-19T11:28:51+03:00 Валерій Редько nauk_org_undip@ukr.net Наталія Теличко nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті авторами визначено та інтерпретовано дидактичну й методичну сутність міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). Розкрито зміст і&nbsp;функції цього феномену, описано технологію його формування. Автори пропонують та характеризують модель навчального процесу, у&nbsp;межах якого рекомендують здійснювати діяльність, спрямовану на формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності. Презентується та характеризується система дидактичних засобів, які сприяють досягненню окреслених цілей. Формування відповідних механізмів пропонується здійснювати шляхом використання мовленнєвих ситуацій як засобів, які здатні забезпечувати оволодіння учнями не тільки тематичним мовним матеріалом у&nbsp;межах окреслених ситуаційних завдань, але й сприяти засвоєнню механізмів мовленнєвої взаємодії та особливостей відповідної комунікативної поведінки під час породження мовленнєвих наративів.<br>У&nbsp;статті розглядаються особливості ситуаційної діяльності учнів та студентів, майбутніх учителів іноземних мов, визначаються, обґрунтовуються та моделюються їхні навчальні дії, котрі вони мають виконувати з&nbsp;метою формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності.<br>Автори визначають і&nbsp;презентують функції мовленнєвих ситуацій, що дає змогу вчителеві/викладачеві ефективніше зорієнтовувати комунікативну діяльність учнів/студентів під час продукування іншомовних висловлень.<br>Основні концепти пропонованої технології проходили апробацію в&nbsp;освітній практиці. Результати емпіричних досліджень використовуються також у&nbsp;змісті чинних шкільних підручників з&nbsp;іноземних мов та навчальних матеріалів у&nbsp;закладах вищої педагогічної освіти. Спостерігаються позитивні результати.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/200 Художній твір як предмет вивчення у підручнику «Зарубіжна література. 5 клас» 2022-07-19T11:39:32+03:00 Валентина Снєгірьова nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті розкрито особливості роботи над текстом художнього твору в&nbsp;підручнику «Зарубіжна література. 5 клас» з&nbsp;позицій реалізації Державного стандарту базової середньої освіти (2020). Запропоновано авторську методичну модель опрацювання літературного тексту, спрямовану на засвоєння учнями елементів аналізу й інтерпретації його, опанування прийомів дослідницької та творчої діяльності, формування комунікативної та соціокультурної компетентностей.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/201 Методика реалізації змісту технологічної освіти в гімназії 2022-07-19T11:47:33+03:00 Анатолій Тарара nauk_org_undip@ukr.net <p>У статті висвітлено особливості розроблення методики реалізації змісту технологічної освіти в&nbsp;гімназії. Розроблено методику формування в&nbsp;учнів базових понять технологічної освіти, теорії і&nbsp;практики технічної творчості учнів: «творчість», «творча діяльність», «етапи творчої діяльності», «проєкт», «проєктування», «конструювання», «ескіз». У&nbsp;статті означено зміст технологічної освіти в&nbsp;гімназії, що має важливе значення для формування проєктно-­технологічної компетентності, розвитку творчих технічних здібностей учнів. Запропоновано найбільш доцільну сукупність етапів створення виробів учнями гімназії та найбільш ефективний зміст їхньої діяльності на етапах проєктування і&nbsp;конструювання виробу. Ці етапи визначено як два незалежні один від одного процеси зі специфічними, властивими тільки їм творчими діями та операціями учнів. При цьому наголошено, що чіткої, яскраво вираженої «межі» (переходу) між ними не існує.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/202 Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання 2022-07-19T11:58:13+03:00 Олег Топузов nauk_org_undip@ukr.net Тетяна Засєкіна nauk_org_undip@ukr.net <p>Статтю присвячено розробленню концепції підручників для 5-х класів закладів загальної середньої освіти як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання. Описано загальні підходи до проєктування підручників та їх реалізації для визначення та ранжування функцій підручника; узгодження контенту між навчальними предметами / інтегрованими курсами; розроблення методичного апарату підручників, яким реалізуються комунікативно-­діяльнісні, проблемно-­пошукові, компетентнісні методи навчання, систем компетентнісно орієнтованих завдань, структурованих за когнітивними рівнями й видами навчально-­пізнавальної діяльності; цифрових додатків, що містять медіатеки, робочі аркуші (зошити), інтерактивні вправи тощо.<br>За результатами апробації презентовано переваги методичного апарату підручників з&nbsp;усіх навчальних предметів / інтегрованих курсів для 5-х класів закладів загальної середньої освіти, створених науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/203 Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи 2022-07-19T12:17:34+03:00 Таміла Яценко nauk_org_undip@ukr.net Василь Пахаренко nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті актуалізовано проблему реалізації компетентнісно орієнтованої моделі шкільної літературної освіти. Акцентовано на важливості підготовки інноваційного навчального забезпечення курсу української літератури для Нової української школи. Розкрито змістове наповнення нового підручника української літератури для 5 класу авторського колективу Інституту педагогіки НАПН України в&nbsp;аспекті формування ключових компетентностей учнів, визначених у&nbsp;новому Державному стандарті базової середньої освіти. Продемонстровано особливості організації навчальної діяльності п’ятикласників у&nbsp;процесі роботи з&nbsp;підручником української літератури, спрямованої на послідовне формування 11-ти ключових компетентностей.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/204 Практичні рекомендації щодо структурування методичного апарату навчального видання для інтегрованих курсів природничих наук 2022-07-19T12:38:08+03:00 Володимир Яценко nauk_org_undip@ukr.net <p>У&nbsp;статті подано практичні рекомендації щодо структурування методичного апарату навчального видання для інтегрованих курсів природничих наук для майбутніх авторів-­розробників таких видань: навчальних підручників та посібників.. Це допоможе всім зацікавленим сторонам (майбутнім авторам-­розробникам, експертам підручників, видавцям освітньої літератури та громадськості) підвищити якість підручникотворення на сучасному етапі. На прикладі розробки (зразків) однієї з&nbsp;можливих тем є тема «Екскурсія до Музею науки», в&nbsp;якій розкриваються спрямованість на реалізацію різних підходів у&nbsp;навчанні (особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного тощо). Пропоновані розробки (зразки) завдань направлені на набуття досвіду застосування здобутих знань і&nbsp;умінь, прикладне використання понять раціонального використання і&nbsp;охорони природи, моделювання життєвих ситуацій.<br>Розраховано на майбутніх авторів-­розробників навчальних підручників або посібників, учителів і&nbsp;методистів географії, студентів профільних закладів вищої освіти.</p> 2022-07-20T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022