№ 30 (2023)
Статті

Реалізація принципу науковості в підручнику «Українська мова та читання» в НУШ

Світлана Барабаш
Про автора
Ольга Бурко
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • НУШ,
 • шкільний підручник,
 • типові освітні програми,
 • принцип науковості,
 • критичне мислення,
 • Х. Алчевська,
 • Б. Грінченко
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Барабаш, С. ., & Бурко, О. (2023). Реалізація принципу науковості в підручнику «Українська мова та читання» в НУШ. Проблеми сучасного підручника, (30), 12–18. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-3-12-18

Анотація

Методика навчання української мови передбачає використання загальнодидактичного принципу науковості, що допомагає забезпечити відкритий і колективний характер наукової спільноти, де дослідники можуть обговорювати, перевіряти та розвивати ідеї разом. Він зумовлює об’єктивне висвітлення історичних, наукових фактів, подій, постатей та їх ролі у розвитку української та світової культури; оприлюднення тих засад, які мають місце для подальшого історичного процесу; добір інструментів для самостійної пошукової діяльності учня; формування свідомого осмислення необхідності вивчення мови та її прикладного значення, тобто зв’язок теорії і практичної діяльності; усвідомлення внутрішніх зв’язків і відношень подій та явищ.
Принцип науковості реалізується у змісті навчального матеріалу, зафіксованому у навчальних програмах, підручниках, робочих зошитах, методичних матеріалах тощо. З огляду на це важливим є процес конструктивної взаємодії у площині «автор підручника – учитель – науковець – сучасні дослідження, досягнення науки, техніки – учень». На цих основах школяр ознайомлюється із причинно-наслідковими зв’язками явищ, подій, процесів у різних сферах життєдіяльності. Такі засади мають ґрунтуватися на істинних знаннях, перевірених фактах, які транслює вчитель та передають дидактичні матеріали. У статті наголошено на важливості формування таких підвалин на науково істинних, перевірених знаннях, які відповідають сучасним рівню та методам розвитку науки, встановленню достовірності історичних фактів, відкиданні будь-яких засад радянської ідеології. Звернено увагу на потрактування постаті Х. Алчевської, негативну оцінку діяльності якої щодо функціонування української мови подають М. Загірня і Б. Грінченко. На основі нововиявлених архівних матеріалів досліджено реалізацію принципу науковості у підручнику Н. Кравцової, В. Романової, О. Придаток «Українська мова та читання» (2020).
Запропоновано шляхи виходу із ситуації невідповідності формування хибних знань у школярів через подані у підручнику матеріали. Акцентовано увагу на необхідності формування критичного мислення учня, який, навчаючись, формується як повноцінна вільна особистість, яка завдяки щоденному пізнанню світу сприяє його позитивним прогресивним змінам не лише в контексті власної країни, але й світу. Актуальним залишається наповнення підручників достовірними матеріалами.

Посилання

 1. Бурко, О., Барабаш, С. (2022). Мовна позиція Б. Грінченка та Х. Алчевської: суголосся доби чи позиція? Закарпатські філологічні студії. 24. Т. ІІ.
 2. Волох, С. По дорозі до рідної школи. https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=13257
 3. Грінченкo, Б. Лист до Марії Грінченко від VII.23.1887. ІР НБУВ. Ф. ІІІ. Од. зб. 42185.
 4. Грінченко, М. Адреси. ІР НБУВ. Ф. 170. Од. зб. 639.
 5. Донченко, Т. (2004). Власне методичні принципи навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2.
 6. Караман, С. (2000). Методика навчання української мови в гімназії. Київ: Ленвіт.
 7. Кравцова, Н., Романова, В., Придаток, О. (2020). Українська мова та читання : підручник для 3 класу. Тернопіль: Підручники і посібники.
 8. Кучеренко, І. (2014). Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в середній школі. Умань: ФОП Жовтий О. О.
 9. Лісовий, О. (2023). Як зацікавити дітей наукою? https://nus.org.ua/articles/tsytaty-oksena-lisovogo-pro-osvitu-nauku-ta-vijnu-dobirka nush/].
 10. Пентилюк, М. (2011). Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ: Ленвіт.
 11. Савченко, О. (2013). Дидактика початкової освіти: підручник для вищих навчальних закладів. 2-ге вид. Київ: Грамота.
 12. Савченко, О.Я. (ред.). (2022). Типова освітня програма. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.-Savchenko.pdf
 13. Хмелєва, Н. (2013). Принцип науковості та оперативності в наукових дослідженнях. Управління розвитком. 17.
 14. Шиян, Р.Б. (ред). (2022). Типова освітня програма. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Shyyan.pdf
 15. Юрійчук, Н. (2004). До проблеми навчання материнської мови через призму ноосферної науки. Українська мова і література в школі. 2.
 16. Burko, O., Barabash, S. (2022). Movna pozy`ciya B. Grinchenka ta X. Alchevs`koyi: sugolossya doby` chy` pozy`ciya? Zakarpats`ki filologichni studiyi. 24. T. II. (in Ukrainian).
 17. Volox, S. Po dorozi do ridnoyi shkoly`. https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=13257 (in Ukrainian).
 18. Grinchenko, B. Ly`st do Mariyi Grinchenko vid VII.23.1887. IR NBUV. F. III. Od. zb. 42185. (in Ukrainian).
 19. Grinchenko, M. Adresy`. IR NBUV. F. 170. Od. zb. 639. (in Ukrainian).
 20. Donchenko, T. (2004). Vlasne metody`chni pry`ncy`py` navchannya ukrayins`koyi movy`. Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli. 2. (in Ukrainian).
 21. Karaman, S. (2000). Metody`ka navchannya ukrayins`koyi movy` v gimnaziyi. Ky`yiv: Lenvit. (in Ukrainian).
 22. Kravczova, N., Romanova, V., Pry`datok, O. (2020). Ukrayins`ka mova ta chy`tannya : pidruchny`k dlya 3 klasu. Ternopil`: Pidruchny`ky` i posibny`ky`. (in Ukrainian).
 23. Kucherenko, I. (2014). Teorety`chni i metody`chni zasady` suchasnogo uroku ukrayins`koyi movy` v serednij shkoli. Uman`: FOP Zhovty`j O. O. (in Ukrainian).
 24. Lisovy`j, O. (2023). Yak zacikavy`ty` ditej naukoyu? https://nus.org.ua/articles/tsytaty-oksena-lisovogo-pro-osvitu-nauku-ta-vijnu-dobirka nush/. (in Ukrainian).
 25. Penty`lyuk, M. (2011). Aktual`ni problemy` suchasnoyi lingvody`dakty`ky`. Ky`yiv: Lenvit. (in Ukrainian).
 26. Savchenko, O. (2013). Dy`dakty`ka pochatkovoyi osvity`: pidruchny`k dlya vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv. 2-ge vy`d. Ky`yiv: Gramota. (in Ukrainian).
 27. Savchenko, O.Ya. (red.). (2022). Ty`pova osvitnya programa. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.-Savchenko.pdf (in Ukrainian).
 28. Xmelyeva, N. (2013). Pry`ncy`p naukovosti ta operaty`vnosti v naukovy`x doslidzhennyax. Upravlinnya rozvy`tkom. 17. (in Ukrainian).
 29. Shy`yan, R.B. (red). (2022). Ty`pova osvitnya programa. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Shyyan.pdf (in Ukrainian).
 30. Yurijchuk, N. (2004). Do problemy` navchannya matery`ns`koyi movy` cherez pry`zmu noosfernoyi nauky`. Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli. 2. (in Ukrainian).