№ 30 (2023)
Статті

«Читання як життєва стратегія»: реалізація державної політики книгочитання-2032 у підручникотворенні

Неллі Бондаренко
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • загальна середня освіта,
 • підручникотворення,
 • книгочитання,
 • читання як життєва стратегія,
 • читацька грамотність,
 • ключові компетентності
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Бондаренко, Н. . (2023). «Читання як життєва стратегія»: реалізація державної політики книгочитання-2032 у підручникотворенні . Проблеми сучасного підручника, (30), 19–31. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-19-31

Анотація

Актуалізовано порушену на державному рівні проблему книгочитання. Її своєчасність увзаємозалежнено зі щоденною діяльністю кожної людини, зокрема інформаційною, пізнавальною, професійною, її життєпроєктуванням і життєздійсненням. Доведено особливу гостроту проблеми для українського суспільства на тлі світової тенденції згасання культури вдумливого читання й незадовільного рівня читацької грамотності, яку визначено одним із наскрізних умінь у Європейській Рамці ключових компетентностей для навчання упродовж життя і в Законі України «Про освіту».
З’ясовано роль читання в стимулюванні роботи мозку, розвиткові й збереженні пам’яті, профілактиці хвороби Альцгеймера, у посиленні стресостійкості, що надважливо в умовах російсько-української війни, у підвищенні імовірності досягнення поставлених цілей, у розвиткові системного критичного мислення й набутті ключових умінь для опанування майбутньої професії.
Проаналізовано сучасний стан читання, аргументований соціологічними дослідженнями. З’ясовано причини зниження інтересу українців до читання. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між несформованістю вміння читати й інтелектуальними і культурними лакунами, зниженням уяви, збідненням спектра емоцій, нездатністю вчитися, аналізувати, здійснювати інші мисленнєві операції, моделювати, неспроможністю генерувати нові знання, ідеї, критично, креативно й інноваційно мислити і діяти.
Проаналізовано державну Стратегію розвитку читання на період до 2032 року – «Читання як життєва стратегія», – що визначає мету, цілі й завдання держави у цій царині, а також очікувані результати; виокремлено й конкретизовано завдання освітньої галузі щодо реалізації Стратегії. Розв’язання проблеми вбачається у розробленні на рівні програм і реалізації в підручнику змісту опанування читання як виду мовленнєвої діяльності, визначення необхідних умінь і результатів у контексті увідповіднення текстів для читання основним критеріям і вимогам цифрової доби.
Визначено перспективи подальших досліджень.

Посилання

 1. Бондаренко, Н. В. (2004). Читання як проблема методики навчання української мови. Дивослово, 12, 1925.
 2. Бондаренко, Н. В. (2008). Робота з текстом на уроках української мови: посіб. «Бібліотечка «Дивослова»», 5, 56.
 3. Бондаренко, Н. В. (2009). Текстоцентрична система вивчення державної мови: теоретичні і практичні аспекти. Державотворча й об’єднувальна функції української мови: реалії, здобутки, перспективи. Ужгород: Ліра, 143–153.
 4. Бондаренко, Н. В. (2019). Читання як засіб активізації мовленнєвої діяльності учнів на уроках української мови. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство». Київ: УОВЦ «Оріон», 264–270. https://lib.iitta.gov.ua/716112/1/BNV_2019_volosh.pdf.
 5. Бондаренко, Н. В. (2020a). Нелінійний текст як ресурс модернізації підручникотворення. Проблеми сучасного підручника : зб. тез. Київ: Педагогічна думка, 17–19.
 6. Бондаренко, Н. В. (2020b). Україна в оптиці PISA-2018 – міжнародного дослідження якості освіти. SLOVOWORD, New York, USA, 296–307. https://lib.iitta.gov.ua/718938/1/BNV-2020%2001_N_Y_1701.pdf.
 7. Бондаренко, Н. В. (2020c). Формування читацької грамотності учнів у контексті стандартів PISA: методичні рекомендації. Українська мова і література в школі, 4, 2–14. https://lib.iitta.gov.ua/722178/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_1.pdf.
 8. Бондаренко, Н. В. (2020d). Читацька грамотність українського учнівства: акценти PISA-2018. Український педагогічний журнал, 2, 96–103. https://lib.iitta.gov.ua/721386/1/BNV%202020%20UPZh%2002.pdf.
 9. Бондаренко, Н. В. (2021a). Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови. Проблеми сучасного підручника, 27, 15–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729474.
 10. Бондаренко, Н. В. (2021b). Ресурсний потенціал уміжпредметнення у компетентнісному навчанні мови. International scientific innovations in human life. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom, 107–116. https://lib.iitta.gov.ua/726150/1/BNV_2021-07%28Manch%29.pdf.
 11. Бондаренко, Н. В. (2021c). Текст-метод і досвід його ефективного застосування у навчанні мови. The world of science and innovation. Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 369–378. https://lib.iitta.gov.ua/724020/1/BNV%202021%2002%20London.pdf.
 12. Бондаренко, Н. В. (2021d). Як учити учнів запитувати – відповідати на основі текст-методу. Fundamental and applied research in the modern world. BoScience Publisher. Boston, USA, 250–259. https://lib.iitta.gov.ua/724119/1/BNV%20Boston%2017-19.02.21.pdf.
 13. Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2017). Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей. Український педагогічний журнал, 2, 112–119. https://lib.iitta.gov.ua/712203/1/BNV%20KSV%2017%20UPZh2.pdf.
 14. Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2018). Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами підручника української мови. Проблеми сучасного підручника. Київ, 21, 44‒56. http://lib.iitta.gov.ua/711797/1/BNV%20KSV-PSP-18-21.pdf.
 15. Бондаренко, Н., Косянчук, С. (2021). Класифікаційна модель запитань для реалізації в освітньому процесі. Нова педагогічна думка, 1(105), 12–17. (DOI: 10.37026/2520-6427-2021-105-1-12-17). https://lib.iitta.gov.ua/724888/1/BNV%20KSV%202021%281%29%20NPD.pdf.
 16. Закон України «Про освіту» (2017). Відомості Верховної Ради, 38–39.
 17. Костюк, Г. С. (1950). Про психологію розуміння. Наукові записки НДІ психології УРСР, 11, 8.
 18. Косянчук, С. В. (2019). Читання як дидактична проблема у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського: хрестоматійний погляд. Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві. Київ: УОВЦ «Оріон», 29–32. https://lib.iitta.gov.ua/717540/1/KSV%202019-10-12%20conf.pdf.
 19. Косянчук, С. В. (2020). Читання у процесі формування культури інтелектуального життя особистості: соціальний вектор реалізації педагогічних технологій профільного навчання. Problems of implementation of science into practice. Oslo, Norway, 258–261. https://lib.iitta.gov.ua/720160/1/KSV_2020-04-20-21_Oslo.pdf.
 20. Мартиненко, В. О. (2013). Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів. Педагогічна освіта. Теорія і практика. Кам’янець-Подільський, ХV, 145–151.
 21. Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової школи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Грамота.
 22. Стратегія розвитку читання на період до 2032 року «Читання як життєва стратегія». (2023). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190-2023-р#Text.
 23. Сухомлинський, В. О. (1996, 1997). Вибрані твори. В 5-ти т. Київ: Радянська школа, 1, 654; 2, 670; 3, 670; 4, 640; 5, 639.
 24. Ткаченко, О. (2021). Україна як книжкова антиутопія. З чого почати зміни. https://nv.ua/ukr/opinion/chitati-knigi-shcho-ta-skilki-chitayut-ukrajinci-novini-ukrajini-50150721.html.
 25. Чепелєва, Н. В. (1999). Психологія читання навчальної і наукової літератури в системі професійної підготовки студентів: дис. ... д-ра психол. наук. Київ, 23.
 26. University of Liverpool (2017). Вчені: читання допомагає впоратись із фізичним болем. https://starylev.com.ua/news/vcheni-chytannya-dopomagaye-vporatys-iz-fizychnym-bolem.
 27. Bondarenko, N. V. (2004). Chy`tannya yak problema metody`ky` navchannya ukrayins`koyi movy`. Dy`voslovo, 12, 19-25. (in Ukrainian).
 28. Bondarenko, N. V. (2008). Robota z tekstom na urokax ukrayins`koyi movy`: posib. «Bibliotechka «Dy`voslova»», 5, 56. (in Ukrainian).
 29. Bondarenko, N. V. (2009). Tekstocentry`chna sy`stema vy`vchennya derzhavnoyi movy`: teorety`chni i prakty`chni aspekty`. Derzhavotvorcha j ob'yednuval`na funkciyi ukrayins`koyi movy`: realiyi, zdobutky`, perspekty`vy`. Uzhgorod: Lira, 143–153. (in Ukrainian).
 30. Bondarenko, N. V. (2019). Chy`tannya yak zasib akty`vizaciyi movlennyevoyi diyal`nosti uchniv na urokax ukrayins`koyi movy`. VII Voloshy`ns`ki chy`tannya «Shkil`na movno-literaturna osvita: trady`ciyi i novatorstvo». Ky`yiv: UOVCz «Orion», 264–270. https://lib.iitta.gov.ua/716112/1/BNV_2019_volosh.pdf. (in Ukrainian).
 31. Bondarenko, N. V. (2020a). Nelinijny`j tekst yak resurs modernizaciyi pidruchny`kotvorennya. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka : zb. tez. Ky`yiv: Pedagogichna dumka, 17–19. (in Ukrainian).
 32. Bondarenko, N. V. (2020b). Ukrayina v opty`ci PISA-2018 – mizhnarodnogo doslidzhennya yakosti osvity`. SLOVOWORD, New York, USA, 296–307. https://lib.iitta.gov.ua/718938/1/BNV-2020%2001_N_Y_1701.pdf. (in Ukrainian).
 33. Bondarenko, N. V. (2020c). Formuvannya chy`tacz`koyi gramotnosti uchniv u konteksti standartiv PISA: metody`chni rekomendaciyi. Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli, 4, 2–14. https://lib.iitta.gov.ua/722178/1/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_1.pdf. (in Ukrainian).
 34. Bondarenko, N. V. (2020d). Chy`tacz`ka gramotnist` ukrayins`kogo uchnivstva: akcenty` PISA-2018. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, 2, 96–103. https://lib.iitta.gov.ua/721386/1/BNV%202020%20UPZh%2002.pdf. (in Ukrainian).
 35. Bondarenko, N. V. (2021a). Mediatekst yak resurs osuchasnennya j zbagachennya zmistu pidruchny`ka ukrayins`koyi movy`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, 27, 15–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729474. (in Ukrainian).
 36. Bondarenko, N. V. (2021b). Resursny`j potencial umizhpredmetnennya u kompetentnisnomu navchanni movy`. International scientific innovations in human life. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom, 107–116. https://lib.iitta.gov.ua/726150/1/BNV_2021-07%28Manch%29.pdf. (in Ukrainian).
 37. Bondarenko, N. V. (2021c). Tekst-metod i dosvid jogo efekty`vnogo zastosuvannya u navchanni movy`. The world of science and innovation. Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 369–378. https://lib.iitta.gov.ua/724020/1/BNV%202021%2002%20London.pdf. (in Ukrainian).
 38. Bondarenko, N. V. (2021d). Yak uchy`ty` uchniv zapy`tuvaty` – vidpovidaty` na osnovi tekst-metodu. Fundamental and applied research in the modern world. BoScience Publisher. Boston, USA, 250–259. https://lib.iitta.gov.ua/724119/1/BNV%20Boston%2017-19.02.21.pdf. (in Ukrainian).
 39. Bondarenko, N. V., Kosyanchuk, S. V. (2017). Reformuvannya navchal`ny`x program: bil`she zapy`tan`, nizh vidpovidej. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, 2, 112–119. https://lib.iitta.gov.ua/712203/1/BNV%20KSV%2017%20UPZh2.pdf. (in Ukrainian).
 40. Bondarenko, N. V., Kosyanchuk, S. V. (2018). Rozvy`tok zhy`ttyevy`x kompetentnostej starshoklasny`kiv zasobamy` pidruchny`ka ukrayins`koyi movy`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka. Ky`yiv, 21, 44‒56. http://lib.iitta.gov.ua/711797/1/BNV%20KSV-PSP-18-21.pdf. (in Ukrainian).
 41. Bondarenko, N., Kosyanchuk, S. (2021). Klasy`fikacijna model` zapy`tan` dlya realizaciyi v osvitn`omu procesi. Nova pedagogichna dumka, 1(105), 12–17. (DOI: 10.37026/2520-6427-2021-105-1-12-17). https://lib.iitta.gov.ua/724888/1/BNV%20KSV%202021%281%29%20NPD.pdf. (in Ukrainian).
 42. Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu» (2017). Vidomosti Verxovnoyi Rady`, 38–39. (in Ukrainian).
 43. Kostyuk, G. S. (1950). Pro psy`xologiyu rozuminnya. Naukovi zapy`sky` NDI psy`xologiyi URSR, 11, 8.
 44. Kosyanchuk, S. V. (2019). Chy`tannya yak dy`dakty`chna problema u pedagogichnij spadshhy`ni Vasy`lya Suxomly`ns`kogo: xrestomatijny`j poglyad. Problema chy`tannya v suchasnomu informacijnomu suspil`stvi. Ky`yiv: UOVCz «Orion», 29–32. https://lib.iitta.gov.ua/717540/1/KSV%202019-10-12%20conf.pdf. (in Ukrainian).
 45. Kosyanchuk, S. V. (2020). Chy`tannya u procesi formuvannya kul`tury` intelektual`nogo zhy`ttya osoby`stosti: social`ny`j vektor realizaciyi pedagogichny`x texnologij profil`nogo navchannya. Problems of implementation of science into practice. Oslo, Norway, 258–261. https://lib.iitta.gov.ua/720160/1/KSV_2020-04-20-21_Oslo.pdf. (in Ukrainian).
 46. Marty`nenko, V. O. (2013). Struktura i zmist chy`tacz`koyi kompetentnosti molodshy`x shkolyariv. Pedagogichna osvita. Teoriya i prakty`ka. Kam'yanecz`-Podil`s`ky`j, XV, 145–151. (in Ukrainian).
 47. Savchenko, O. Ya. (2012). Dy`dakty`ka pochatkovoyi shkoly`: Pidruchny`k dlya studentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv. Ky`yiv: Gramota. (in Ukrainian).
 48. Strategiya rozvy`tku chy`tannya na period do 2032 roku «Chy`tannya yak zhy`ttyeva strategiya». (2023). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190-2023-r#Text. (in Ukrainian).
 49. Suxomly`ns`ky`j, V. O. (1996, 1997). Vy`brani tvory`. V 5-ty` t. Ky`yiv: Radyans`ka shkola, 1, 654; 2, 670; 3, 670; 4, 640; 5, 639. (in Ukrainian).
 50. Tkachenko, O. (2021). Ukrayina yak kny`zhkova anty`utopiya. Z chogo pochaty` zminy`. https://nv.ua/ukr/opinion/chitati-knigi-shcho-ta-skilki-chitayut-ukrajinci-novini-ukrajini-50150721.html. (in Ukrainian).
 51. Chepelyeva, N. V. (1999). Psy`xologiya chy`tannya navchal`noyi i naukovoyi literatury` v sy`stemi profesijnoyi pidgotovky` studentiv: dy`s. ... d-ra psy`xol. nauk. Ky`yiv, 23. (in Ukrainian).
 52. University of Liverpool (2017). Vcheni: chy`tannya dopomagaye vporaty`s` iz fizy`chny`m bolem. https://starylev.com.ua/news/vcheni-chytannya-dopomagaye-vporatys-iz-fizychnym-bolem. (in Ukrainian).