№ 30 (2023)
Статті

Сучасний підручник фізики як засіб формування та розвитку природничо-наукової грамотності здобувачів загальної середньої освіти

Микола Головко
Про автора
Анастасія Стрельчук
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • порівняльні дослідження,
 • природничо-наукова грамотність,
 • здобувачі загальної середньої освіти,
 • підручник фізики,
 • компетенісно орієнтоване навчання

Як цитувати

Головко, М. ., & Стрельчук, А. . (2023). Сучасний підручник фізики як засіб формування та розвитку природничо-наукової грамотності здобувачів загальної середньої освіти. Проблеми сучасного підручника, (30), 47–57. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-47-57

Анотація

У статті актуалізовано проблему формування у здобувачів загальної середньої освіти України природничо-наукової грамотності засобами фізики як навчального предмету. Наголошено на необхідності посилення уваги в освітньому процесі з фізики до використання завдань на розвиток природничо-наукової грамотності у форматі порівняльних досліджень. Акцентовано увагу на ролі сучасного підручника фізики у підготовці учнів до міжнародних порівняльних досліджень з виявлення рівня сформованості природничо-наукової грамотності.
Проаналізовано особливості методичного апарату, побудови системи вправ і завдань сучасного підручника фізики для закладів загальної середньої освіти та визначено його потенціал у формуванні й розвитку в учнів ключової компетентності в царині природничих наук, техніки та технологій як провідного завдання фізичного складника природничої освітньої галузі. 
Визначено доцільність системної реалізації в підручниках фізики контекстних завдань, що забезпечують формування в учнів компетентностей пояснювати явища з позицій природничих наук, оцінювати результати наукових досліджень і розробляти наукові завдання, здійснювати наукову інтерпретацію даних як складників природничо-наукової грамотності.
Узагальнено досвід освітньої практики щодо використання підручника фізики як стрижневого компонента методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання, формування в учнів умінь розв’язувати контекстні задачі як важливої умови оволодіння природничо-науковою грамотністю.

Посилання

 1. Бар’яхтар, В. Г., Довгий, С. О., Божинова, Ф. Я., & Кірюхіна, О. О. (2017). Фізика: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Вид-во «Ранок».
 2. Бохан, Ю. В., & Форостовська, Т. О. (2020). Контекстні хімічні завдання як засіб реалізації інтегрованої підготовки майбутніх вчителів природознавчих дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 186, 82–87.
 3. Васильєва, Д. В., Головко, М. В., Жук, Ю. О., Козленко, О. Г., Ляшенко, О. І., Науменко, С. О., & Новосьолова, В. І. (2020). Уроки PISA-2018 : методичні рекомендації. Педагогічна думка.
 4. Величко, Л. (2017). Інтегративні завдання на основі синхроністичної таблиці. Біологія і хімія в рідній школі, (2), 2–5.
 5. Головко, М. В. (2018). Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 20, 62-74. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/211.
 6. Головко, М. В., Непорожня, Л. В., Коваль, В. С., Мельник, Ю. С., & Сіпій, В. В. (2017). Фізика: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Видавничий дім «Сам».
 7. Головко, С. Г., & Науменко, С. О. (2018). Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 20, 74–92. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/212.
 8. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII (2017, Вересень 05). Верховна Рада України. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
 9. Засєкіна, Т. М., & Засєкін, Д. О. (2017). Фізика: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. УОВЦ «Оріон.
 10. Засєкіна, Т. М., & Тишковець, М. Д. (2019). Формування ключових компетентностей засобами підручника. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 22, 86–96. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/129. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-86-96.
 11. Козленко, О. (2020). Уроки PISA-2018: природничо-наукова грамотність і як її розвивати. Біологія і хімія в рідній школі, (1), 2‒10.
 12. Лашевська, Г. А., & Хоменко, Н. І. (Ред.) (2018). PISA: природничо-наукова грамотність. УЦОЯО. https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/Science_PISA_UKR.pdf.
 13. Мазорчук, М., Вакуленко, Т., Терещенко, В., Бичко, Г., Шумова, К., Раков, С., Горох, В., Ткач, П., Простакова, Ю., & Кузнєцова, Ю. (2019). Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. УЦОЯО. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.
 14. Павленко, А. І. (2014). Теоретичні основи і практика реалізації контекстного навчання: перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота, 30, 117–119.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» № 898 (2020, Вересень 30). Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898?fbclid=IwAR32j9maQlQor-nNCoHsCZuMCF1vkxqivngaf5WkUHJFhwUA25XHVKKGxdg.
 16. Результати PISA-2018: в України трохи гірші показники за середні країн ОЕСР. (2019, Грудень 03). НУШ. Нова Українська школа. https://nus.org.ua/news/rezultaty-pisa-2018-v-ukrayiny-trohy-girshi-pokaznyky-za-seredni-krayin-oesr/.
 17. Сиротюк, В. Д. (2017). Фізика : підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Генеза.
 18. PISA-2018. Результати. (2019). (Том І). Що учні знають та вміють робити: Міжнародний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. УЦОЯО. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf.
 19. Bariakhtar, V. H., Dovhyi, S. O., Bozhynova, F. Ya., & Kiriukhina, O. O. (2017). Fizyka : pidruchnyk dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Vyd-vo «Ranok». (in Ukrainian).
 20. Bokhan, Yu. V., & Forostovska, T. O. (2020). Kontekstni khimichni zavdannia yak zasib realizatsii intehrovanoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv pryrodoznavchykh dystsyplin. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 186, 82–87. (in Ukrainian).
 21. Vasylieva, D. V., Holovko, M. V., Zhuk, Yu. O., Kozlenko, O. H., Liashenko, O. I., Naumenko, S. O., & Novosolova, V. I. (2020). Uroky PISA-2018 : metodychni rekomendatsii. Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).
 22. Velychko, L. (2017). Intehratyvni zavdannia na osnovi synkhronistychnoi tablytsi. Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli, (2), 2–5. (in Ukrainian).
 23. Holovko, M. V. (2018). Pidruchnyk yak osnova metodychnoi systemy kompetentnisno oriientovanoho navchannia fizyky v himnazii. Problemy suchasnoho pidruchnyka : zb. nauk. prats, 20, 62-74. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/211. (in Ukrainian).
 24. Holovko, M. V., Neporozhnia, L. V., Koval, V. S., Melnyk, Yu. S., & Sipii, V. V. (2017). Fizyka : pidruchnyk dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakl. Vydavnychyi dim «Sam». (in Ukrainian).
 25. Holovko, S. H., & Naumenko, S. O. (2018). Pidruchnyk yak instrument pidhotovky vypusknykiv himnazii do derzhavnoi pidsumkovoi atestatsii u formi zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia. Problemy suchasnoho pidruchnyka : zb. nauk. prats, 20, 74–92. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/212. (in Ukrainian).
 26. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» № 2145-VIII (2017, Veresen 05). Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. (in Ukrainian).
 27. Zasiekina, T. M., & Zasiekin, D. O. (2017). Fizyka : pidruchnyk dlia 9 kl. zahalnoosvit. navch. zakladiv. UOVTs «Orion. (in Ukrainian).
 28. Zasiekina, T. M., & Tyshkovets, M. D. (2019). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei zasobamy pidruchnyka. Problemy suchasnoho pidruchnyka : zb. nauk. prats, 22, 86–96. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/129. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-86-96. (in Ukrainian).
 29. Kozlenko, O. (2020). Uroky PISA-2018: pryrodnycho-naukova hramotnist i yak yii rozvyvaty. Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli, (1), 2-10. (in Ukrainian).
 30. Lashevska, H. A., & Khomenko, N. I. (Red.) (2018). PISA: pryrodnycho-naukova hramotnist. UTsOIaO. https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/Science_PISA_UKR.pdf. (in Ukrainian).
 31. Mazorchuk, M., Vakulenko, T., Tereshchenko, V., Bychko, H., Shumova, K., Rakov, S., Horokh, V., Tkach, P., Prostakova, Yu., & Kuznietsova, Yu. (2019). Natsionalnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2018. UTsOIaO. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf. (in Ukrainian).
 32. Pavlenko, A. I. (2014). Teoretychni osnovy i praktyka realizatsii kontekstnoho navchannia: perspektyvy rozvytku. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : Pedahohika. Sotsialna robota, 30, 117–119. (in Ukrainian).
 33. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity» № 898 (2020, Veresen 30). Uriadovyi portal. Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898?fbclid=IwAR32j9maQlQor-nNCoHsCZuMCF1vkxqivngaf5WkUHJFhwUA25XHVKKGxdg. (in Ukrainian).
 34. Rezultaty PISA-2018: v Ukrainy trokhy hirshi pokaznyky za seredni krain OESR. (2019, Hruden 03). NUSh. Nova Ukrainska shkola. https://nus.org.ua/news/rezultaty-pisa-2018-v-ukrayiny-trohy-girshi-pokaznyky-za-seredni-krayin-oesr/. (in Ukrainian).
 35. Syrotiuk, V. D. (2017). Fizyka : pidruchnyk dlia 9-ho klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Heneza. (in Ukrainian).
 36. PISA-2018. Rezultaty. (Tom I). (2019). Shcho uchni znaiut ta vmiiut robyty: Mizhnarodnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2018. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf. (in Ukrainian).