№ 31 (2023)
Статті

Рефлексивна позиція вчителя як чинник результативності досліджень навчальних досягнень молодших школярів

Тетяна Павлова
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • рефлексивна позиція,
 • навчальні досягнення,
 • молодші школярі,
 • діагностувальні завдання

Як цитувати

Павлова, Т. . (2024). Рефлексивна позиція вчителя як чинник результативності досліджень навчальних досягнень молодших школярів. Проблеми сучасного підручника, (31), 141–152. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-141-152

Анотація

У статті обґрунтовано потенціал рефлексивної позиції вчителя в діагностуванні навчальних досягнень учнів, що детермінує якість досліджень результатів і зумовлює вплив на ресурсне забезпечення цього процесу. Узагальнено семантику значень ключового поняття «рефлексивна позиція» у науковій літературі і пошуках практики.
Доведено ефективність методики організації досліджень навчальних досягнень молодших школярів у взаємодії учасників освітнього процесу. Проаналізовано результати діагностувальних робіт учнів з орієнтацією на підсумковий контроль з інтегрованого курсу «Я досліджую світ». З’ясовано рефлексивну позицію вчителів щодо участі в діагностувальній діяльності, систематизовано їхні пропозиції, спрямовані на удосконалення методичного ресурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бібік, Н. М., Ващенко, Л. С., та ін. (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (бібліотека з освітньої політики): колективна монографія. Київ: К.І.С.
 2. Державний стандарт початкової освіти (2018). Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
 3. Кравчина, Т. (2022). Рефлексивна позиція педагога: методи і прийоми рефлексії педагогічної діяльності. Освіта. Інноватика. Практика, Т.10, №7, С. 39‒43. https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/70/70
 4. Кремень, В.Г. (2021). Енциклопедія освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене. Київ: Юрінком Інтер.
 5. Марусинець, М. М. (2012). Система формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів: дисертація доктора педагогічних наук: 13.00.04. Київ.
 6. Онопрієнко, О.В. (2020). Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/library/instrumentariy-otsiniuvannia-rezultativ-kompetentnisno-oriientovanoho-navchannia-molodshykh-shkoliariv-metodychnyy-posibnyk/
 7. Опалюк, Т. (2019). Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дисертація доктора педагогічних наук: 13.00.09. Київ.
 8. Осадченко, І. І. (2012). Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи: монографія. Умань: ПП Жовтий.
 9. Пометун, О. (2012). Методика розвитку критичного мислення на уроках історії. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, 4, 8‒13.
 10. Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ: Генеза.
 11. Савченко, О.Я. та ін. (2012). Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу: монографія. Київ: Педагогічна думка
 12. Топузов, О.М. (ред.), Онопрієнко, О.В. (уклад). (2023). Діагностика та механізми подолання втрат у навчанні молодших школярів. Методичні рекомендації. Електронне видання. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2023. https://lib.iitta.gov.ua/736336/