№ 31 (2023)
Статті

Потенціал підручника «досліджуємо історію і суспільство» у формуванні екологічної компетентності учнів 6 класу

Галина Сєрова
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • екологічна компетентність,
 • формування,
 • ільна громадянська та історична освіта,
 • підручник,
 • міжпредметні завдання

Як цитувати

Сєрова, Г. . (2024). Потенціал підручника «досліджуємо історію і суспільство» у формуванні екологічної компетентності учнів 6 класу. Проблеми сучасного підручника, (31), 211–222. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-211-222

Анотація

У статті розглянуто особливості формування екологічної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти в навчанні історії та громадянської освіти на уроках інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство». Схарактеризовано складники екологічної компетентності як ключової, що формується засобами різних предметів і курсів громадянської та історичної освітньої галузі. Їх автор визначає як сукупність набутих знань, особистого досвіду та емоційно-ціннісних орієнтацій учнів, що ґрунтуються на розумінні взаємозв’язків між природним та людським середовищем, його змінами в умовах суспільного розвитку, впливу діяльності людини на довкілля в часі і просторі, освоєння і перетворення людиною природи в минулому і теперішньому (когнітивний компонент); здатності учня оцінювати власні дії у природі і вирішувати життєві ситуації з орієнтацією на принципи сталого розвитку суспільства; спроможності відповідально діяти, брати участь у громадському та суспільному житті з розв’язання екологічних проблем (діяльнісний компонент); використовувати досвід історії для самопізнання та досягнення цілей сталого розвитку суспільства, здатності оцінювати вплив поведінки окремої людини на її найближче оточення, місцеву громаду, Україну та світ, зокрема в сфері довкілля (мотиваційно-ціннісний компонент). Окреслено дидактико-методичні характеристики модельної навчальної програми інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство» (5–6 класи) щодо можливостей опанування учнями міжпредметними знаннями, вміннями та ставленнями як складниками екологічної компетентності. Розкрито методичний потенціал підручника інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство» у формуванні екологічної компетентності учнів 6 класу в контексті Концепції Нової української школи і вимог Державного стандарту базової середньої освіти. Визначено, що засвоєння шестикласниками основних понять та ідей навчального змісту забезпечується через систему компетентнісно орієнтованих пізнавальних завдань дослідницького й пошукового характеру різного ступеню складності. Виконання таких завдань у підручнику передбачене шляхом застосування технологій активного навчання. Зміст завдань дає змогу використовувати їх диференційовано, організувати самостійну роботу учнів, досягати очікуваних результатів навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
 2. Малієнко, Ю. Б. (2018) Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї. Український історичний журнал. 4. 91–98. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/456/386
 3. Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство 5–6 кл. (інтегрований курс)» (2022). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Hromad.ta.istor.osv.hal/Doslidzhuyemo.istoriyu.susp.5-6-kl.intehr.kurs.Pometun.ta.in.14.07.pdf
 4. Мороз, П. В., Мороз, І. В. (2020). Інтегровані завдання шкільного підручника історії як засіб формування компетентностей учнів. Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне наукове видання), 20–21 травня 2020 р., Київ: Педагогічна думка. 45–46. https://lib.iitta.gov.ua/725951/
 5. Пометун, О. І. та ін. (2018). Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі: методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 6. Пометун, О.І. (2023). Методика роботи з підручниками в інтегрованому курсі «Досліджуємо історію і суспільство». Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи. Методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового 2023–2024 навчального року: методичні рекомендації (за заг. ред. Топузова, О., Засєкіної, Т.). Ін-т педагогіки НАПН України. Київ: Педагогічна думка. 68–71. https://undip.org.ua/library/zahalna-serednia-osvita-ukrainy-v-umovakh-voiennoho-stanu-ta-vidbudovy-realii-dosvid-perspektyvy-metodychni-rekomendatsii/
 7. Пометун, О., Ремех, Т. (2023). Досліджуємо історію і суспільство. Підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта. https://pidruchnyk.com.ua/2608-istoriia-6-klas-pometun-2023.html
 8. Пустовіт, Н.А. (2007). Принципи формування екологічної компетентності школярів. Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Т. 59. 128–135.
 9. Ремех, Т. О. (2018). Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи. Український педагогічний журнал. 2. 34–41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_2_7
 10. Розсоха, А., Дудка, І., Носаченко, В. (2019). Система оцінювання формування екологічної компетентності учнів. Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 груд. 2019 р. Переяслав. Вип. 14. 83–88.
 11. Сєрова, Г. В. (2021). Інтегрований підхід до формування екологічної компетентності учнів 5–6 класів. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка. 58–59. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737831
 12. Сєрова, Г. В. (2022). Формування екологічної компетентності громадян як вимога часу. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 09–10 черв., 2022) Тернопіль: ТОКІППО. 185–187. https://lib.iitta.gov.ua/730932/
 13. Толочко, С. В., Бордюг, Н. С. (2022). Реалізація компетентнісного потенціалу формування екологічної компетентності в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. 49. 189–195.
 14. Толочко, С.В., Бордюг, Н.С., Міронець Л.П. (2022). Формування екологічної компетентності здобувачів освіти для подолання екологічних наслідків війни. Інноваційна педагогіка. Вип. 52. Т 2. 46–49.