№ 31 (2023)
Статті

Особливості діагностики та компенсації втрат у навчанні учнів засобами технології самостійного набуття знань з використанням електронних освітніх додатків

Світлана Трубачева
Біографія
Олексій Прохоренко
Біографія
Людмила Калиш
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

  • освітні втрати,
  • технологія самостійного набуття знань учнями,
  • навчальна компетентність

Як цитувати

Трубачева, С. ., Прохоренко , О., & Калиш , Л. . (2024). Особливості діагностики та компенсації втрат у навчанні учнів засобами технології самостійного набуття знань з використанням електронних освітніх додатків. Проблеми сучасного підручника, (31), 271–279. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-271-279

Анотація

Стаття присвячена проблемі подолання освітніх втрат учнів загальноосвітньої школи в аспекті недостатнього вміння самостійно вчитися. У статті наголошено на тому, що одним із важливих напрямів роботи із подолання освітніх втрат є підвищення рівня самостійності освітньої діяльності здобувачів освіти, їх навчальної вмотивованості, усвідомленості та активності в освітньому процесі через розвиток у них навчальної компетентності. Доведено, що ефективним засобом реалізації даної проблеми є технологія самостійного набуття знань учнів. Технологію самостійного набуття знань охарактеризовано, як: сукупність методів, форм і засобів педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, ефективність якої забезпечується поєднанням на різних етапах таких методів навчання та засобів цифрової освіти, які активізують поняттєвий, практичний та наочно-образний компоненти мислення учнів, що сприяє підвищенню рівня сформованості їх навчальної компетентності.
У статті розкрито особливості її проєктування та можливості реалізації як в умовах дистанційного навчання, так й оф лайн. Використання дистанційних платформ в процесі реалізації даної технології дає змогу створити умови для реалізації різних форм занять, видів діяльності та ефективної організації контролю знань, умінь і навичок учнів; полегшити і вдосконалити розробку творчих робіт.
Основними етапами проєктування технології самостійного набуття знань є: визначення структури навчальної компетентності учнів; розробка психолого-педагогічного супроводу для діагностики рівня її сформованості в учнів, їх вмотивованості та готов- ності для подальшого розвитку цієї якості; визначення змісту навчального матеріалу, необхідного і достатнього для розвитку відповідних структурних компонентів навчальної компетентності; визначення методів та засобів цифрової освіти для її формування та методів рефлексії й оцінювання одержаних результатів. Аналіз результатів спостережень показав, що урізноманітнення методів навчання, які застосовуються в процесі реалізації технології самостійного набуття знань учнями в умовах дистанційного навчання, підвищує якість результатів, отриманих учнями в ході самостійної роботи, підвищує їх активність та самостійність у навчанні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Ляшенко О. І., Жук Ю. О. ред. (2015).Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посібник. К. : Педагогічна думка. URL:https://lib.iitta.gov.ua/11421/1Тестові_технології_оцінювання_компетентностей_учнів-_Посібник.pdf
  2. Навчання в умовах війни: як сформувати в учнів уміння вчитися. Державна служба якості освіти. 2022. URL: https://sqe.gov.ua/uminnya-vchitisya-yak-bazova-kompetentni/
  3. Топузов О.М. ред.( 2023). Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України : методичні рекомендації. Київ : Педагогічна думка. URL: https://undip.org.ua/library/diahnostyka-ta-kompensatsiia-osvitnikh-vtrat-u-zahalniy-seredniy-osviti-ukrainy-metodychni-rekomendatsii/
  4. Топузов О., Засєкіна Т. Ред. (2023). Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи: методичні рекомендації. Київ. Педагогічна думка. URL: https://undip.org.ua/library/zahalna-serednia-osvita-ukrainy-v-umovakh-voiennoho-stanu-ta-vidbudovy-realii-dosvid-perspektyvy-metodychni-rekomendatsii/
  5. Трубачева С., Мушка О., Люлькова Ю. (2022). Дидактичні особливості формування навчальної компетентності учнів в умовах цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану. Проблеми сучасного підручника. 29.
  6. URL: https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/664/686