№ 27 (2021)
Статті

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО БЛОКУ В ЗМІСТІ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Олександр Пасічник
Інститут педагогіки НАПН України
Про автора
Олена Пасічник
Хмельницький національний університет
Про автора

Опубліковано 24.12.2021

Ключові слова

  • іноземна мова,
  • країнознавство,
  • мова і культура,
  • лінгвокраїнознавство,
  • стереотипи,
  • ідеологія,
  • шкільний підручник
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Пасічник, О., & Пасічник, О. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО БЛОКУ В ЗМІСТІ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ. Проблеми сучасного підручника, (27), 170–181. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-170-181

Анотація

У статті здійснено спробу визначити терміни й умови усвідомлення, важливості інтеграції культурологічного блоку в зміст навчання іноземних мов. Також проаналізовано особливості відображення відомостей про культуру і побут країн, мова яких вивчалася, у змісті популярних підручників, які використовувалися у вітчизняних школах у період 30‒80-х рр. ХХ ст. Установлено, що презентація культурного компонента у змісті навчальної літератури базувалася на засадах лінгвокраїнознавства, яке стало одним із важливих розділів методики. Окремі положення дослідження проілюстровані прикладами з тогочасних підручників англійської мови. За результатами дослідження сформульовано рекомендації для розробників дидактичних матеріалів з урахуванням соціокультурного підходу.

Посилання

  1. Allen, W. (1985). Toward cultural proficiency. In A. C. Omaggio (Ed.), Proficiency, curriculum, articulation: The ties that bind (pp. 137–166). Middlebury, VT: Northeast Conference.
  2. Миролюбов, А. А. (2002). История отечественной методики обучения иностранным языкам”, Москва, Россия: Ступени, Инфра.
  3. Nostrand, H. (1966). Describing and teaching the sociocultural context of a foreign language and literature. In A. Valdman (Ed.), Trends in language teaching (pp. 1–25). New York, USA: McGraw-­Hill.
  4. Brooks, N. (1968). Teaching culture in the foreign language classroom. Foreign Language Annals, 1, pp. 204–217.
  5. Бушуева, Е. Ф. (1933). Учебник английского языка для средней школы. Ч. 1. Пятый год обучения. Москва, СССР: Учпедгиз.
  6. Гердт, А. А. (1963). Новая целевая установка требует новых программ и учебников, Иностранные языки в школе, № 2. С. 27–32.
  7. Азимов, Э. Г., & Щукин, А. Н. (2009). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва. Россия: Издательство ИКАР.
  8. Миньяр-­Белоручев, Р. К., & Оберемко, О. Г. (1996). Лингвострановедение или «иноязычная’’ культура? Иностранные языки в школе. № 6. С. 54–56.
  9. Перкас, С. В. (2001). Сообщение страноведческого характера на уроке английского языка. Иностранные языки в школе. № 4, С. 48–51.
  10. Уайзер, Г. М. (1980). Учебник английского языка для 9–10 классов средней школы. Москва, СССР: Просвещение.
  11. Сафонова, В. В. (1992). Культуроведение и социология в языковой педагогике. Воронеж, Россия: Истоки.
  12. Allen, W. (1985). Toward cultural proficiency. In A. C. Omaggio (Ed.), Proficiency, curriculum, articulation: The ties that bind (pp. 137–166). Middlebury, VT: Northeast Conference.
  13. Miroliubov, А. А. (2002). History of Foreign Language Teaching Methodology, Moscow, Russia: Stupeni, Infra (in Russian).
  14. Nostrand, H. (1966). Describing and teaching the sociocultural context of a foreign language and literature. In A. Valdman (Ed.), Trends in language teaching (pp. 1–25). New York, USA: McGraw-­Hill.
  15. Brooks, N. (1968). Teaching culture in the foreign language classroom. Foreign Language Annals, 1, pp. 204–217.
  16. Bushueva, E. F. (1933). English Language Textbook for Secondary School. Part 1. 5th Year of Study. Moscow, USSR: UchPedGiz.
  17. Gerdt, A. A. (1963). New Goals Require New Curriculum and Textbooks, Foreign Languages at School, № 2, pp. 27–32 (in Russian)
  18. Azimov, E. G., & Shchukin, A. N. (2009). New Dictionary of Methodological Terms (Theory and Practice of Foreign Language Learning). Moscow. Russia: IKAR Publishing House (in Russian).
  19. Minyar-­Beloruchev, R. K., & Oberemko, O.G. (1996). Linguistic and Country Studies or Foreign-­Language Culture? Foreign Langugaes at School, № 6. pp. 54–56 (in Russian).
  20. Perkas, S. V. (2001). Delivering Culturally-­Related Information at English Language Classes. Foreign Languages at School. № 4, pp. 48–51 (in Russian).
  21. Uaizer, G. M. (1980). English Language Textbook for 9–10 Grades of Secondary School. Moscow, USSR: Prosveschenie.
  22. Safonova, V. V. (1992). Culture Studies and Sociology in Language Education. Voronezh, Russia: Istoki (in Russian).