№ 28 (2022)
Статті

Формування раціональних прийомів навчальної діяльності у процесі іншомовної підготовки в учнів 5–6 класів гімназій

Олександр Пасічник
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • мнемотехніка,
 • візуальні опори,
 • стратегій навчальної діяльності,
 • іноземні мови,
 • шкільний підручник

Як цитувати

Пасічник, О. (2022). Формування раціональних прийомів навчальної діяльності у процесі іншомовної підготовки в учнів 5–6 класів гімназій. Проблеми сучасного підручника, (28), 99–114. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-99-114

Анотація

Утвердження компетентнісної парадигми спонукає до перегляду підходів щодо організації як змістового, так і процесуального компонентів освітнього процесу. Одним із завдань сучасної школи має бути не лише повідомлення учням певного обсягу знань, але й забезпечення їх інструментарієм, який дасть змогу ефективно обробляти інформацію (групувати, систематизувати, узагальнювати), а також вибудовувати власні стратегії пізнавальної діяльності. Мета статті полягає у виокремленні стратегій навчальної діяльності, які позитивно впливатимуть на процес оволодінню іноземною мовою учнів 5–6 класів. Теоретичний аспект дослідження спирається на положення когнітивної психології щодо кодування та відтворення інформації, які засвідчують, що використання мнемотехнік зменшує енергетичні затрати мозку на запам’ятовування інформації, у тому числі нового мовного матеріалу; окрім того вони слугують основою для побудови власних висловлювань. Емпіричний аспект передбачав апробацію окремих стратегій навчальної діяльності учнів 5–6 класів у процесі навчання іноземної мови. Отримані висновки базуються на спостереженнях вчителів, які брали участь у дослідному навчанні. На основі отриманих даних автор робить висновок про те, що апробовані стратегії доречно інтегрувати до змісту шкільних підручників з іноземних мов та пропонують їх розподіл за роками навчання. Отже, вони зможуть стати невід’ємним складником змісту навчання іноземних мов та сприятимуть реалізації окремих положень компетентнісного підходу в освіті.

Посилання

 1. Гусак, Л, Шапран, О, Шапран, Ю, (2020) Психолого-­лінгвістичні особливості оволодіння англійською мовою дітьми молодшого шкільного віку в процесі застосування асоціативних символів. Психолінгвістика, Вип. 27 (1), 11–29. https://doi.org/10.31470/2309–1797–2020–27–1–11–29
 2. Навчальна програма. Іноземні мови, 5–11 класи. (1996). Київ: Перун.
 3. Навчальні програми з іноземних мов1 для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5–9 класи (2017). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy‑5–9-klas/programi-­inozemni-movi‑5–9–12.06.2017.pdf
 4. Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. (2010). Київ.
 5. Редько, В.Г. (2017). Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. – Київ: Педагогічна думка.
 6. Buzan, T. (2007). Mind Mapping: Kick-start Your Creativity and Transform Your Life Edinburg, UK: BBC Active.
 7. Esposito, J. (2016). Mnemonics as a Cognitive-­Linguistic Network of Meaningful Relationships. The Journal of Language Learning and Teaching, 6 (1), 105–113.
 8. Kushnir, I., Zozulia, I., & Hrytsenko, O. (2021). Means of Visualization in Teaching Ukrainian as a Foreign language to modern students with clip way of thinking. Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra D, 127–136. doi:10.24115/S2446–622020217Extra-­D1078p.127–136
 9. Miholjančan, T. & Jelovčić, I. (2017). Mind mapping the way to effective writing and presentation skills in ESP. Languages for specific purposes in higher education. Current trends, approaches and issues, (Brno, Czech Republic, 10–11. November 2017.). Conference proceedings
 10. O’Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 11. Oxford, R. (1990), Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. New York, NY: Newbury House / Harper & Row.
 12. Putnam, A. L. (2015). Mnemonics in education: Current research and applications. Translational Issues in Psychological Science, 1(2), 130–139. doi:10.1037/tps0000023
 13. Radionova, S.A., Sharaeva, G.Z., & Mukhtarova, R.Y. (2021). Mnemonics as the Technique of Lexico-­grammatical Skills Formation in Foreign Language Lessons, Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra D, 405–411. doi: 10.24115/S2446–622020217Extra-­D1121p.405–411
 14. Rubin, J. (1975), What the «Good Language Learner» Can Teach Us. TESOL Quarterly. 9:1, 41–51.
 15. Rustler, F. (2012) Mind Mapping For Dummies. West Sussex. England: John Wiley & Sons, Ltd.
 16. Stern, H. (1975), What Can We Learn from the Good Language Learner? Canadian Modern Language Review. 31: 4, 304–318.
 17. Weinstein, C.E., & Mayer, R. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching. New York: Macmillan. 315–327.