№ 29 (2022)
Статті

Методичні підходи до створення cистеми вправ і завдань для організації іншомовного ситуаційного спілкування учнів 5–6 класів

Ігор Горошкін
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • компетентнісний підхід,
 • особистісно орієнтований підхід,
 • комунікативно-діяльнісний підхід,
 • культурологічний підхід,
 • вправа,
 • завдання,
 • ситуаційне спілкування
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Горошкін, І. . (2023). Методичні підходи до створення cистеми вправ і завдань для організації іншомовного ситуаційного спілкування учнів 5–6 класів. Проблеми сучасного підручника, (29), 52–60. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-52-60

Анотація

Статтю присвячено аналізу методичних підходів до створення системи вправ і завдань для організації ситуаційного спілкування учнів 5‒6 класів на уроках іноземної мови.
Схарактеризовано компетентнісний, особистісно орієнтований, комунікативно-діяльнісний, культурологічний підходи в контексті організації ситуаційного спілкування. Ситуаційні завдання визначено як змодельовані навчальні завдання, максимально наближені до життєвих, що пропонують учням розв’язати певну проблему або виконати певну соціальну роль у конкретній ситуації. Наведено зразки ситуаційних вправ і завдань, що складають систему, спрямовану на формування в учнів низки ключових компетентнстей. Акцентовано, що кожна вправа й завдання системи мають спрямовувати діяльність здобувачів освіти на формування тієї чи тієї компетентності. У цьому випадку система стає потужним інструментом досягнення мети навчання іноземних мов, визначеної модельною програмою. Зроблено висновок про необхідність добору таких ситуацій, які сприяли б формуванню в учнів стійкої мотивації до навчання іноземної мови, пізнавальної активності здобувачів освіти, а також низки важливих умінь: сприймати, аналізувати, порівнювати, структурувати інформацію, будувати висловлення в усній і писемній формі, працювати в команді для спільного розв’язання проблем, об’єктивно оцінювати власні результати й уміти порівнювати їх із результатами інших; досягати успіху й адекватно реагувати на успіхи та невдачі інших, контролювати й регулювати емоції; розвивати відповідальність і самостійність учнів, почуття емпатії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16.
 2. Ніколаєва, С.Ю. (ред.). (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів Київ: Ленвіт.
 3. Омельчук, С. (2013). Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгводидактичної науки. Українська мова і література в школі, 2, 2–7.
 4. Редько, В. Г., Шаленко, О. П., Сотникова, С. І., Коваленко, О. Я., Коропецька, І. Б., Якоб, О. М., Самойлюкевич, І. В., Добра, О. М., Кіор, Т. М. (2022). Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/movno-literaturna-osvitnia-haluz/inozemna-mova/
 5. Редько, В.Г. (2017) Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика. Київ: Педагогічна думка.
 6. Сікорський, П.(2021) Освітні педагогічні підходи та їх вплив на формування навчальних технологій. Освітні обрії, 1 (52), 96‒100.
 7. Ушакова, І.М. (2016) Вікова психологія: курс лекцій. Харків, НУЦЗУ.