№ 29 (2022)
Статті

Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства)

Антоніна Гривко
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • підручник,
 • наскрізні вміння,
 • система вправ і завдань,
 • ; компетентнісний підхід,
 • гендерні відмінності

Як цитувати

Гривко , А. . (2023). Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства). Проблеми сучасного підручника, (29), 61–77. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-61-77

Анотація

У статті висвітлено результати вивчення уявлень учнів 8 і 9 класів про можливість здобути наскрізні вміння за допомогою підручника. Для досягнення мети дослідження застосовано метод опитування із використанням розробленої авторкою анкети, яка містила 23 пункти (дескриптори наскрізних умінь), що оцінювались за ступенем згоди із запропонованим твердженням за порядковою шкалою Лікерта. Результати опитування аналізувались за різними вибірками (виокремленими за віковою та гендерною ознакою) із застосуванням статистичних методів, які, зокрема, дали змогу визначити наявність гендерних відмінностей досліджуваного явища. За результатами аналізу індивідуальних та узагальнених за відповідними ознаками матриць рангів визначено вміння, розвитку яких, на думку респондентів, сприяє робота з підручником. Водночас з’ясовано, що респонденти негативно оцінюють можливість оволодіння у процесі роботи з підручниками наскрізними уміннями, які стосуються регулювання емоціями, прийняття рішень, взаємодії з іншими, а також уміння порівнювати різні думки й погляди. За результатами факторного аналізу побудовано п’ятифакторні моделі значущих для респондентів наскрізних умінь, які, на думку учнів, мають формуватися за допомогою підручника, та класифікувати їх за такими групами: 1) комунікативно-емоційне регулювання в умовах інтеракцій (до цієї групи відносяться наскрізні уміння логічно обґрунтовувати позицію, висловлювати власну думку, конструктивно керувати емоціями, виявляти ініціативу); 2) медіаграмотність (уміння читати з розумінням, критично і системно мислити); 3) відповідальна взаємодія (уміння співпрацювати з іншими); 4) прийняття усвідомлених рішень (уміння ухвалювати рішення, обирати способи розв’язання проблем, оцінювати ризики) 5) оцінювання (самооцінювання).  Аналіз відповідей респондентів як активних користувачів підручників дав змогу визначити можливі напрями вирішення виявлених проблем у навчально-діяльнісному полі формування наскрізних умінь із використанням підручників.

Посилання

 1. Гривко, А.В., Ситник, О.В. (2017). Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь. Проблеми сучасного підруника, 19. 92–101. (96‒97).
 2. Гривко, А. В., Жук, Ю.О. (2019). Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови. Інформаційні технології і засоби навчання, 70 (2). 285 –297. DOI: 10.33407/itlt.v70i2.2621.
 3. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ №898 від 30.09.2020. Київ. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898
 4. Жук, Ю. О. (2015). Вплив шкільного підручника на формування в учнів образу навчального предмета. Проблеми сучасного підручника. 15 (1). 200‒211.
 5. Жук, Ю.О. (2016) Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників. Проблеми сучасного підручника, 16. 148–166
 6. Жук, Ю.О., Ващенко, Л.С. (2019). Оцінювання старшокласниками ролі структурних складників підручників природничого циклу в організації власної навчальної діяльності. Проблеми сучасного підручника, 23, 81‒97.
 7. Закон України «Про освіту» (2017). Відомості Верховної Ради (ВВР), № 38‒39, ст.380.
 8. Топузов, О. М. (2012). Роль і місце підручника в реалізації компетентнісного підходу до навчання. Проблеми сучасного підручника, Вип. 12, 241–247.
 9. Gurung, R. A. R., & Martin, R. (2011). Predicting textbook reading: The textbook assessment and usage scale. Teaching of Psychology, 38(1), 22‒ 28. doi:10.1177/0098628310390913
 10. Gurung, R., Landrum, R. E. (2012). Comparing Student Perceptions of Textbooks: Does Liking Influence Learning? International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 24 (2), 144‒150.
 11. Hussain, R. (2012). Students’ views of impact of textbooks on their achievements. In Search of Relevance and Sustainability of Educational Change: An International Conference at Aga Khan University Institute for Educational Development, November 1‒3, 2012, 430‒438.
 12. Jones, D., Sugalan, А., Mundy, M.-A. (2018). Examining the relationship of textbooks and labs on student achievement in eighth grade science. Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research, 8 (2). 16-30. DOI: 10.5929/2019.1.14.10
 13. Lorenzo-Seva, U. (2013). How to report the percentage of explained common variance in exploratory factor analysis. Technical Report.
 14. Prasetya, S. (2018). The effect of textbooks on learning outcome viewed from different learning motivation. Proceedings of the 1st International Conference on Education Innovation (ICEI 2017). 10.2991/icei-17.2018.83.
 15. Ulkerick, S. (2015). Using textbooks for meaningful learning in science. National Association for Research in Science Teaching. Retrieved from https://www.narst/org/publications/research/textbook2; https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2621