№ 30 (2023)
Статті

Ключові компетентності середньої загальної освіти: компетентність у галузі природничих наук

Світлана Алєксєєва
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • компетентність у галузі природничих наук,
 • освітні галузі,
 • ключові компетентності,
 • природнича освіта,
 • наукове мислення,
 • STEM-освіта
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Алєксєєва , С. (2023). Ключові компетентності середньої загальної освіти: компетентність у галузі природничих наук. Проблеми сучасного підручника, (30), 5–11. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-3-5-11

Анотація

У статті висвітлено теоретичні засади формування компетентності учнів у галузі природничих наук, що розглядається як замовлення суспільства на підготовку випускників шкіл з науковим розумінням природи, сучасних технологій, здатних до підприємливості й ініціативності. Розглянуто нормативно-правові акти організації освітнього процесу на рівні базової середньої освіти, що визначають структуру, зміст базової середньої освіти, вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів, загальний обсяг навчального навантаження.
Окреслено спрямованість на модернізацію природничо-математичної освіти, яка будується на принципах особистісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог ринку праці. Визначено значущість упровадження цілісної дидактичної системи, основою якої є реалізація міжпредметної, міжгалузевої та внутрішньопредметної інтеграції природничих предметів та проєктування результатів навчання учнів. Схарактеризовано компетентність учнів у галузі природничих наук як прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе та навколишній світ шляхом спостереження та дослідження. Важливо, щоб учні базової середньої школи на основі здобутих знань з галузі природничих наук і пізнавального досвіду були здатні оцінити можливі наслідки людської діяльності у природі, усвідомлювали цілісність природничо-наукової картини світу, зобов’язано взаємодіяли з навколишнім природним середовищем, аналізувати вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток суспільства.
Обґрунтовано, що підтримка допитливості учнів, розвиток у них наукового мислення є наскрізними змістовими лініями формування компетентності у галузі природничих наук в середній загальній освіті. Доведено, що у пріоритетності формування ключових компетентностей учнів є особистісні якості, їх соціальний, культурний і навчальний досвід; потреби та інтереси, які мотивують до навчання.

Посилання

 1. Алєксєєва С., Арістова Н, Малихін О., Попов Р. (2022) Дидактичні форми організації освітнього процесу сучасного закладу освіти. Актуальні питання у сучасній науці, 1 (1). 339-347. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733582
 2. Алєксєєва, С. (2021) Дидактика в умовах інформатизації освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 4. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730414
 3. Головко, М. (2021) Реалізація інтегративної функції освітнього стандарту природничої галузі. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) ТДАТУ, м. Мелітополь.
 4. Граматик, Н. (2019) Проблема підготовки майбутніх учителів природничих наук: аналітичний огляд. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 3 (128).
 5. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020) https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv.
 6. Засєкіна, Т. (2020) Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика :монографія. Київ: Педагогічна думка.
 7. Ляшенко, О. І. (2022) Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 травня 2022 р. ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль.
 8. Малихін О., Арістова Н.(2021) Реалізація технологій профільного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичний посібник. [Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 197
 9. Плющ, В. (2020) Принципи організації освітнього середовища майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах змішаного навчання. Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару(дистанційна форма проведення), м. Умань.
 10. Топузов, О. (2015) Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів. Український педагогічний журнал, 1, 16 – 27.
 11. Топузов, О. (2016) Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні. Освіта України, 32.
 12. Alyeksyeyeva S., Aristova N, Maly`xin O., Popov R. (2022) Dy`dakty`chni formy` organizaciyi osvitn`ogo procesu suchasnogo zakladu osvity`. Aktual`ni py`tannya u suchasnij nauci, 1 (1). 339-347. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733582 (in Ukrainian).
 13. Alyeksyeyeva, S. (2021) Dy`dakty`ka v umovax informaty`zaciyi osvity`. Akademichni studiyi. Seriya «Pedagogika». Lucz`k: Komunal`ny`j zaklad vy`shhoyi osvity` «Lucz`ky`j pedagogichny`j koledzh» Voly`ns`koyi oblasnoyi rady`, 4. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730414 (in Ukrainian).
 14. Golovko, M. (2021) Realizaciya integraty`vnoyi funkciyi osvitn`ogo standartu pry`rodny`choyi galuzi. Rozvy`tok suchasnoyi nauky` ta osvity`: realiyi, problemy` yakosti, innovaciyi: materialy` II Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi internet-konferenciyi (Melitopol`, 25-27 travnya 2021 r.) TDATU, m. Melitopol`. (in Ukrainian).
 15. Gramaty`k, N. (2019) Problema pidgotovky` majbutnix uchy`teliv pry`rodny`chy`x nauk: anality`chny`j oglyad. Naukovy`j visny`k Pivdennoukrayins`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni K. D. Ushy`ns`kogo. 3 (128). (in Ukrainian).
 16. Zakon Ukrayiny` «Pro povnu zagal`nu serednyu osvitu» (2020) https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv. (in Ukrainian).
 17. Zasyekina, T. (2020) Integraciya v shkil`nij pry`rodny`chij osviti: teoriya i prakty`ka :monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 18. Lyashenko, O. I. (2022) Pidgotovka majbutnix uchy`teliv fizy`ky`, ximiyi, biologiyi ta pry`rodny`chy`x nauk u konteksti vy`mog Novoyi ukrayins`koyi shkoly`: Materialy` IV Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi. 26-27 travnya 2022 r. TNPU im. Volody`my`ra Gnatyuka, m. Ternopil`. (in Ukrainian).
 19. Maly`xin O., Aristova N.(2021) Realizaciya texnologij profil`nogo navchannya v zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity`: metody`chny`j posibny`k. [Elektronne vy`dannya]. Ky`yiv: KONVI PRINT, 197. (in Ukrainian).
 20. Plyushh, V. (2020) Pry`ncy`py` organizaciyi osvitn`ogo seredovy`shha majbutnix uchy`teliv pry`rodny`chy`x dy`scy`plin v umovax zmishanogo navchannya. Problemy` pidgotovky` vchy`teliv pry`rodny`chy`x nauk na zasadax integraciyi: zbirny`k materialiv Vseukrayins`kogo naukovo-metody`chnogo seminaru(dy`stancijna forma provedennya), m. Uman`. (in Ukrainian).
 21. Topuzov, O. (2015) Zabezpechennya yakosti zagal`noyi seredn`oyi osvity`: na shlyaxu do yevropejs`ky`x standartiv. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, 1, 16 – 27. (in Ukrainian).
 22. Topuzov, O. (2016) Kompetentnisny`j pidxid – stry`zhen` naukovy`x innovacij u navchanni. Osvita Ukrayiny`, 32. (in Ukrainian).