№ 30 (2023)
Статті

Кооперативне навчання математики та роль підручника в його реалізації

Дарина Васильєва
Про автора
Лариса Букалов
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • навчання математики,
 • кооперативне навчання,
 • інтерактивне навчання,
 • підручник з математики,,
 • групові форми роботи,
 • робота в парах,
 • робота в групах
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Васильєва , Д., & Букалов, Л. . (2023). Кооперативне навчання математики та роль підручника в його реалізації. Проблеми сучасного підручника, (30), 32–46. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-32-46

Анотація

Здійснено аналіз досліджень про кооперативне навчання та його вплив на навчальні досягнення учнів, а також нормативної бази Нової української школи. Показано, що формуванню необхідних умінь та ставлень учнів у процесі навчання математики допомагає їх залученню до роботи в групі і парі.  Розглянуто різні погляди науковців на кооперативне навчання та навчальне співробітництво. Наведені визначення, основні елементи кооперативного навчання та етапи його організації. З’ясовано, на основі опитування 220 учителів, стан упровадження кооперативного навчання математики в 5 класах Нової української школи, ставлення вчителів та учнів до такого навчання. Виявлено, що більшість учителів залучають учнів до кооперативного навчання під час традиційного навчання, але не залучають під час дистанційного навчання. Визначено частоту залучення учнів до такого виду навчання та час, що відводиться на нього. Описано ключові компетентності учнів, розвиток яких сприяє роботі в групах і парах та те, як це змінює атмосферу у класі. Зазначено, з якими труднощами стикаються вчителі у організації кооперативного навчання. Проаналізовано підручники математики для 5 класу і виявлено ті, що мають завдання для груп і пар учнів.  Наведено приклади завдань, які доцільно увести до підручників з математики 5‒6 класів для стимуляції впровадження кооперативного навчання математики. Описані окремі технології, за допомогою яких можна організувати роботу учнів з цими завданнями.

Посилання

 1. Бевз, Г.П., Бевз, В.Г., Васильєва, Д.В., та Владімірова, Н.Г. (2022). Математика: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ, Освіта. https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-nush/math-galuz/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_5_%D0%BA%D0%BB_%D0%95%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D1%80.pdf
 2. Бевз, Г.П., Бевз, В.Г., Васильєва, Д.В., Владімірова, Н.Г. (2023a). Математика: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Частина 1. Київ, Освіта.
 3. Бевз, Г.П., Бевз, В.Г., Васильєва, Д.В., та Владімірова, Н.Г. (2023b). Математика: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Частина 2. Київ, Освіта.
 4. Букалова, Л. Л, Васильєва Д.В. (2023). Групові і парні форми роботи у навчанні математики. Київ, Освіта.
 5. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). https://imzo.gov.ua/derzhavni-standarty-bazovoi-seredn-oi-osvity/
 6. Концепція нової української школи. (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 7. Кравчук, В.Р., Янченко, Г.М. (2022). Математика: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль, Підручники і посібники.
 8. Кравчук, В.Р., Янченко, Г.М. (2023). Математика: підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль, Підручники і посібники.
 9. Пометун, О. І. (2007). Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ. https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/24841/1/%d0%95%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%96%d1%8f%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_2007.pdf
 10. Пометун, О. І., Гупан, Н. М. (2017). Використання кооперативного навчання учнів у загальноосвітній школі в Україні: практика і проблеми. Scientific Letter of Academic society of Michal Baludansky, 5/2, 88‒92.
 11. Пометун, О.І., Пироженко, Л.В. (2005). Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: навчально-методичний посібник. Київ, А.С.К..
 12. Суслова, Т.І. (2016). Особливості використання інтерактивних методів навчання молодших школярів. Початкова освіта, 20, 4–29.
 13. Тягай, І.М. (2015). Інтерактивне навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи магістрів. Умань, ФОП Жовтий О.О.
 14. Тягай, І.М. (2017). Форми інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики: дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.02. https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.03/Tiagai.pdf
 15. Федосєєв, С.Е. (2020). Методика інтерактивного навчання старшокласників початків математичного аналізу: дисертація кандидата педагогічних наук:13.00.02.
 16. Федосєєв, С.Е. (2015). Форми і методи інтерактивного навчання алгебри і початків аналізу. Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 126, 139‒147. http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10796/Fedoseev.pdf;jsessionid=555F1FE88C33776C03F1D142D5334204?sequence=1
 17. Artzt, A. & Newman, C. M. (1997). How to use cooperative learning in the mathematics class (2nd ed.). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. https://www.amazon.com/How-Cooperative-Learning-Mathematics-Class/dp/0873534379
 18. Bernstein, E., Shore, J., & Lazer, D. (2018). How intermittent breaks in interaction improve collective intelligence. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(35), 8734-8739. http://www.pnas.org/content/115/35/8734
 19. Bruffee, K. A. (1995). Sharing our toys: Cooperative learning versus collaborative learning. Change: The Magazine of Higher Learning, 27(1), 12-18. ‒http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00091383.1995.9937722
 20. Collaborative learning vs. cooperative learning: What’s the difference? (2017, March 5). http://resourced.prometheanworld.com/collaborative-cooperative-learning
 21. De Lisi, R., & Golbeck, S. L. (1999). Implications for Piagetian theory for Peer Learning. In A. M. O’Donnell & A. King (Ed.), Cognitive perspectives on peer learning. New York: Routledge. http://www.taylorfrancis.com/books/9781410603715
 22. Ferlazzo, L. (2016). Collaborative learning, Common Core, and ELLs. Edutopia. http://www.edutopia.org/blog/collaborative-writing-common-core-ells-larry-ferlazzo-katie-hull-sypnieski
 23. Johnson D. W., & Johnson, R. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MN: interaction Book Company.
 24. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2002). Learning Together and Alone: Overview and meta-analysis. Asia Pacific Journal of Education, 22 (1), 95-105. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0218879020220110
 25. Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. https://www.amazon.com/Classroom-Instruction-That-Works-Research-Based/dp/0871205041
 26. Rockwood III, H. S. (1995), Cooperative and collaborative learning. The National Teaching & Learning Forum, 4(6), 8‒9. http://onlinelibrary.wiley.com/toc/21663327/1995/4/6
 27. VanAusdal, K. (2019). Collaborative classrooms support social-emotional learning. ASCD Express, 4 (22). http://www.ascd.org/ascd-express/vol14/num22/collaborative-classrooms-support-social-emotional-learning.aspx
 28. Bevz, G.P., Bevz, V.G., Vasy`l`yeva, D.V., ta Vladimirova, N.G. (2022). Matematy`ka: pidruchny`k dlya 5 klasu zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ky`yiv, Osvita. https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-nush/math-galuz/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_5_%D0%BA%D0%BB_%D0%95%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D1%80.pdf (in Ukrainian).
 29. Bevz, G.P., Bevz, V.G., Vasy`l`yeva, D.V., Vladimirova, N.G. (2023a). Matematy`ka: pidruchny`k dlya 6 klasu zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Chasty`na 1. Ky`yiv, Osvita. (in Ukrainian).
 30. Bevz, G.P., Bevz, V.G., Vasy`l`yeva, D.V., ta Vladimirova, N.G. (2023b). Matematy`ka: pidruchny`k dlya 6 klasu zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Chasty`na 2. Ky`yiv, Osvita. (in Ukrainian).
 31. Bukalova, L. L, Vasy`l`yeva D.V. (2023). Grupovi i parni formy` roboty` u navchanni matematy`ky`. Ky`yiv, Osvita. (in Ukrainian).
 32. Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). https://imzo.gov.ua/derzhavni-standarty-bazovoi-seredn-oi-osvity/(in Ukrainian).
 33. Koncepciya novoyi ukrayins`koyi shkoly`. (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf(in Ukrainian).
 34. Kravchuk, V.R., Yanchenko, G.M. (2022). Matematy`ka: pidruchny`k dlya 5 klasu zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ternopil`, Pidruchny`ky` i posibny`ky`.(in Ukrainian).
 35. Kravchuk, V.R., Yanchenko, G.M. (2023). Matematy`ka: pidruchny`k dlya 6 klasu zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ternopil`, Pidruchny`ky` i posibny`ky`.(in Ukrainian).
 36. Pometun, O. I. (2007). Ency`klopediya interakty`vnogo navchannya. Ky`yiv. https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/24841/1/%d0%95%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%96%d1%8f%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_2007.pdf (in Ukrainian).
 37. Pometun, O. I., Gupan, N. M. (2017). Vy`kory`stannya kooperaty`vnogo navchannya uchniv u zagal`noosvitnij shkoli v Ukrayini: prakty`ka i problemy`. Scientific Letter of Academic society of Michal Baludansky, 5/2, 88‒92. (in Ukrainian).
 38. Pometun, O.I., Py`rozhenko, L.V. (2005). Suchasny`j urok: interakty`vni texnologiyi navchannya: navchal`no-metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv, A.S.K. (in Ukrainian).
 39. Suslova, T.I. (2016). Osobly`vosti vy`kory`stannya interakty`vny`x metodiv navchannya molodshy`x shkolyariv. Pochatkova osvita, 20, 4–29. (in Ukrainian).
 40. Tyagaj, I.M. (2015). Interakty`vne navchannya u vy`shhij shkoli: navchal`no-metody`chny`j posibny`k dlya organizaciyi samostijnoyi roboty` magistriv. Uman`, FOP Zhovty`j O.O. (in Ukrainian).
 41. Tyagaj, I.M. (2017). Formy` interakty`vnogo navchannya matematy`chny`x dy`scy`plin majbutnix uchy`teliv matematy`ky`: dy`sertaciya kandy`data pedagogichny`x nauk: 13.00.02. https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.03/Tiagai.pdf (in Ukrainian).
 42. Fedosyeyev, S.E. (2020). Metody`ka interakty`vnogo navchannya starshoklasny`kiv pochatkiv matematy`chnogo analizu: dy`sertaciya kandy`data pedagogichny`x nauk:13.00.02. (in Ukrainian).
 43. Fedosyeyev, S.E. (2015). Formy` i metody` interakty`vnogo navchannya algebry` i pochatkiv analizu. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Pedagogichni nauky`, 126, 139‒147. ttp://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10796/Fedoseev.pdf;jsessionid=555F1FE88C33776C03F1D142D5334204?sequence=1(in Ukrainian).
 44. Artzt, A. & Newman, C. M. (1997). How to use cooperative learning in the mathematics class (2nd ed.). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. https://www.amazon.com/How-Cooperative-Learning-Mathematics-Class/dp/0873534379 (in English).
 45. Bernstein, E., Shore, J., & Lazer, D. (2018). How intermittent breaks in interaction improve collective intelligence. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(35), 8734-8739. http://www.pnas.org/content/115/35/8734 (in English).
 46. Bruffee, K. A. (1995). Sharing our toys: Cooperative learning versus collaborative learning. Change: The Magazine of Higher Learning, 27(1), 12-18. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00091383.1995.9937722 (in English).
 47. Collaborative learning vs. cooperative learning: What’s the difference? (2017, March 5). http://resourced.prometheanworld.com/collaborative-cooperative-learning (in English).
 48. De Lisi, R., & Golbeck, S. L. (1999). Implications for Piagetian theory for Peer Learning. In A. M. O’Donnell & A. King (Ed.), Cognitive perspectives on peer learning. New York: Routledge. http://www.taylorfrancis.com/books/9781410603715 (in English).
 49. Ferlazzo, L. (2016). Collaborative learning, Common Core, and ELLs. Edutopia. http://www.edutopia.org/blog/collaborative-writing-common-core-ells-larry-ferlazzo-katie-hull-sypnieski (in English).
 50. Johnson D. W., & Johnson, R. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MN: interaction Book Company. (in English).
 51. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2002). Learning Together and Alone: Overview and meta-analysis. Asia Pacific Journal of Education, 22 (1), 95-105. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0218879020220110 (in English).
 52. Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. https://www.amazon.com/Classroom-Instruction-That-Works-Research-Based/dp/0871205041 (in English).
 53. Rockwood III, H. S. (1995), Cooperative and collaborative learning. The National Teaching & Learning Forum, 4(6), 8-9. http://onlinelibrary.wiley.com/toc/21663327/1995/4/6 (in English).
 54. VanAusdal, K. (2019). Collaborative classrooms support social-emotional learning. ASCD Express, 4(22). http://www.ascd.org/ascd-express/vol14/num22/collaborative-classrooms-support-social-emotional-learning.aspx (in English).