№ 30 (2023)
Статті

Нормативні вимоги до навчально-методичного забезпечення змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти

Наталія Іваницька
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • змішане навчання,
 • нормативні вимоги,
 • умови організації,
 • загальноосвітня школа

Як цитувати

Іваницька, Н. . (2023). Нормативні вимоги до навчально-методичного забезпечення змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Проблеми сучасного підручника, (30), 58–65. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-58-65

Анотація

У статті проаналізовано чинні нормативні документи, на основі яких визначено умови для організації змішаного навчання у загальноосвітній школі.
Розкрито принципи функціонування електронного освітнього середовища як невід’ємної складової професійної взаємодії педагогічних працівників. Продемонстровано його зв’язок із сучасними автоматизованими системами управління, які переважно використовуються у закладі освіти. Визначено переваги та недоліки для кожної автоматизованої системи, серед яких «NZ», «Atoms», «Єдина школа», «Human». У статті вказано, застосування яких електронних освітніх платформ, онлайн сервісів та інструментів дозволяє організувати дистанційне навчання для різних систем професійної взаємодії. Встановлено, що у межах закладу загальної середньої освіти такими системами є: «учитель-учні», «учитель-група вчителів», «вчитель-адміністрація школи», «вчитель-психологічна служба». Продемонстровано на основі чинної законодавчої бази важливість дотримання учасниками освітнього процесу санітарно-гігієнічних вимог при роботі із технічними засобами навчання та з електронними освітніми ресурсами. Подано безперервну тривалість навчальних занять у синхронному режимі для різних вікових категорій із врахуванням умов воєнного стану. У статті обґрунтовано на основі чинних документів доцільність врахування учасниками освітнього процесу  здоров’язберігаючих технічних параметрів персональних комп’ютерів. Зазначено, відповідно до якого нормативного документу мають бути розроблені закладом освіти та використовуватися електронні інформаційні ресурси (веб-сайти), які мають відкритий доступ до мережі інтернет. Запропоновано перелік сучасних засобів відеозв’язку, голосового та текстового спілкування учасників освітнього процесу в мережі інтернет під час змішаного навчання. Обґрунтовано необхідність урахування технічних, санітарно-гігієнічних, освітніх або дидактичних вимог в умовах поєднання очної та дистанційної взаємодії учнів, учителів, адміністрації школи, психологічної служби.

Посилання

 1. Аналіз нормативних документів, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти. (2020, 4 червня). Освітній омбудсмен. http://surl.li/fckjl
 2. Громко, Г., Мельник, О., Сокол, І., & Черних, О. (2020). Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі). ВАІТЕ.
 3. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98,
 4. Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 7 (1998) (Україна). http://surl.li/fczxn
 5. Деякі питання організації дистанційного навчання, Наказ № 1115 (2020) (Україна). http://surl.li/evwki
 6. Іваницька, Н. А., Лісовецька, І. М., & Мозговий, В. І. (2021). Розвиток «Єдиної школи» з урахуванням потреб закладу освіти у психологічному супроводі учасників освітнього процесу. Впровадження інформаційних технологій («Єдина школа») в управлінську та освітню діяльність закладів освіти: досвід, виклики, перспективи.
 7. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань творення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів, Лист № 1/9-497 (2013) (Україна). http://surl.li/fdajy
 8. Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси, Наказ № 749 (2019) (Україна). http://surl.li/ezcuz
 9. Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, Наказ № 1371 (2022) (Україна). http://surl.li/ezpks
 10. Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Закон України № 2205 (2020) (Україна). http://surl.li/adpen
 11. Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної освіти, Наказ № 1440 (2017) (Україна). http://surl.li/fdbmy
 12. Про повну загальну середню освіту, Закон України № 463-IX (2023) (Україна). http://surl.li/mfrk
 13. Щодо організації дистанційного навчання, Лист № 1/9-609 (2020) (Україна). http://surl.li/csifz
 14. Analiz normaty`vny`x dokumentiv, yaki reglamentuyut` vy`kory`stannya komp'yuternogo obladnannya ta gadzhetiv u zakladax osvity`. (2020, 4 chervnya). Osvitnij ombudsmen. http://surl.li/fckjl (in Ukrainian).
 15. Gromko, G., Mel`ny`k, O., Sokol, I., & Cherny`x, O. (2020). Metody`chni rekomendaciyi shhodo organizaciyi roboty` sajtu zakladu osvity` (iz fokusom na povagu prav lyudy`ny` v onlajnovomu prostori). VAITE. (in Ukrainian).
 16. Derzhavni sanitarni pravy`la i normy` roboty` z vizual`ny`my` dy`splejny`my` terminalamy` elektronno-obchy`slyuval`ny`x mashy`n DSanPIN 3.3.2.007-98. (in Ukrainian).
 17. Postanova Golovnogo derzhavnogo sanitarnogo likarya Ukrayiny` № 7 (1998) (Ukrayina). http://surl.li/fczxn (in Ukrainian).
 18. Deyaki py`tannya organizaciyi dy`stancijnogo navchannya, Nakaz № 1115 (2020) (Ukrayina). http://surl.li/evwki (in Ukrainian).
 19. Ivany`cz`ka, N. A., Lisovecz`ka, I. M., & Mozgovy`j, V. I. (2021). Rozvy`tok «Yedy`noyi shkoly`» z uraxuvannyam potreb zakladu osvity` u psy`xologichnomu suprovodi uchasny`kiv osvitn`ogo procesu. Vprovadzhennya informacijny`x texnologij («Yedy`na shkola») v upravlins`ku ta osvitnyu diyal`nist` zakladiv osvity`: dosvid, vy`kly`ky`, perspekty`vy`. (in Ukrainian).
 20. Pro vy`kory`stannya Instrukty`vno-metody`chny`x materialiv z py`tan` tvorennya bezpechny`x umov dlya roboty` u kabinetax informaty`ky` ta informacijno- komunikacijny`x texnologij zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladiv, Ly`st № 1/9-497 (2013) (Ukrayina). http://surl.li/fdajy (in Ukrainian).
 21. Pro vnesennya zmin do Polozhennya pro elektronni osvitni resursy`, Nakaz № 749 (2019) (Ukrayina). http://surl.li/ezcuz (in Ukrainian).
 22. Pro zatverdzhennya Zmin do deyaky`x nakaziv Ministerstva oxorony` zdorov'ya Ukrayiny`, Nakaz № 1371 (2022) (Ukrayina). http://surl.li/ezpks (in Ukrainian).
 23. Pro zatverdzhennya Sanitarnogo reglamentu dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`, Zakon Ukrayiny` № 2205 (2020) (Ukrayina). http://surl.li/adpen (in Ukrainian).
 24. Pro zatverdzhennya Ty`povogo pereliku komp'yuternogo obladnannya dlya zakladiv doshkil`noyi, zagal`noyi seredn`oyi ta profesijnoyi osvity`, Nakaz № 1440 (2017) (Ukrayina). http://surl.li/fdbmy (in Ukrainian).
 25. Pro povnu zagal`nu serednyu osvitu, Zakon Ukrayiny` № 463-IX (2023) (Ukrayina). http://surl.li/mfrk (in Ukrainian).
 26. Shhodo organizaciyi dy`stancijnogo navchannya, Ly`st № 1/9-609 (2020) (Ukrayina). http://surl.li/csifz (in Ukrainian).