№ 30 (2023)
Статті

Наскрізні вміння – концепт державного стандарту базової середньої освіти і ресурс підручникотворення

Юлія Малієнко
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • Державний стандарт базової середньої освіти,
 • концепт,
 • наскрізні вміння,
 • м’які навички,
 • поліфункціональність наскрізних умінь

Як цитувати

Малієнко, Ю. . (2023). Наскрізні вміння – концепт державного стандарту базової середньої освіти і ресурс підручникотворення. Проблеми сучасного підручника, (30), 66–73. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-66-73

Анотація

Стаття присвячена наскрізним у всіх ключових компетентностях умінням, їх концептуалізації у Державному стандарті базової середньої освіти. Зокрема, автори програмових документів Нової української школи вважають, що ключові компетентності й наскрізні вміння створюють «канву», яка є основою для успішної самореалізації учня – як особистості, громадянина і фахівця.
Досліджено, що в англомовній літературі зазвичай використовуються поняття «сross-cutting skills» (наскрізні вміння), або варіанти: interdisciplinary skills (міждисциплінарні вміння), сross-сutting сapabilities (наскрізні можливості); спільним для української та зарубіжної традицій є увиразнення важливості та доцільності формування наскрізних умінь.
На думку автора, наскрізні вміння – це спільні для всіх ключових компетентностей освітні практики, які функціонально інтегрують предмети/курси усіх шкільних галузей, релевантні механізмам подолання освітніх утрат, необхідні для ефективної імплементації Стандарту в освітній процес.
Автором виокремлені характеристики наскрізних умінь: поліфункціональність (освітній концепт і ресурс підручникотворення); універсальність (актуальність для загальноосвітньої школи, вишів і професійної діяльності людей); зовнішня і внутрішня інтеграція. У статті розкрита поліфункціональність наскрізних умінь крізь призму концептуальних засад Державного стандарту і підручникотворення. Зазначено, що підручники нового покоління мають сприяти розвитку в особистості наскрізних умінь, як от: розвивати емоційну сферу, когнітивні, творчі здібності, працювати індивідуально або ж у групі, комунікувати тощо.
У статті схарактеризовані м’які навички (soft skills) як своєрідний перелік особистісних характеристик дитини. Інтегративні, по суті, м’які навички є окремим, специфічним показником діяльності дитини, складником наскрізних умінь і ключових компетентностей.
Увиразнено, що наскрізні вміння стають тими освітніми практиками, які допоможуть компенсувати освітні втрати, убезпечити дитину від навчальних розривів.

Посилання

 1. Ганаба, С. (2013). «Навчати мисленню»: епістемологічний проект Метью Ліпмана. Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія. Вип. 29, 5‒11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_29_3
 2. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text
 3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 4. Малієнко, Ю. Б. (2018) Інтегрування ключових компетентностей у зміст історичної освіти в ліцеї. Український історичний журнал. (4), 91–98. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/456/386
 5. Малієнко, Ю. (2019). Компетентнісно орієнтовані завдання у змісті курсів історії в ліцеї: суть, структура, класифікація, значення. Український Педагогічний журнал, (3), 111–118. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-111-118
 6. Малієнко, Ю. Б. (2020) Ключові компетентності як інтегративний показник Нової української школи. Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі. Ч. І, 140–141.
 7. Терещук, А. І., Абрамова, О. В., Пуляк, О. В. (2022). Наскрізні уміння притаманні ключовим компетентностям: умови та шляхи формування на уроках технологій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 64–69. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-64-69
 8. Гривко, А. (2023). Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства). Проблеми сучасного підручника, (29), 61–77. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-61-77
 9. Казачінер О. С. (2019). Hard skills» та «soft skills» інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови. Інноваційна педагогіка, т.1, 153–156. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/35.pdf
 10. About the 2022 UN Transforming Education Summit. Transforming Education: An urgent political imperative for our collective future https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf
 11. Andrade, Maureen Snow (2020) Cross-cutting skills: strategies for teaching & learning https://doi.org/10.1080/23752696.2020.1810096
 12. Beyond Academics: A Holistic Framework for Enhancing Education and Workplace Success. https://www.researchgate.net/publication/285598582_Beyond_Academics_A_Holistic_Framework_for_Enhancing_Education_and_Workplace_Success#pf19
 13. Gallucci, C., Bellelli, P., Saccà, G., Addeo, F. (2014). The Assessment of Cultural Experience through the Measurement of Cross-Cutting Skills: The Giffoni Experience Case Study. https://www.igi-global.com/chapter/the-assessment-of-cultural-experience-through-the-measurement-of-cross-cutting-skills/104860
 14. Lane, Chloe (2023) What is interdisciplinary learning and why is it important? https://www.topuniversities.com/student-info/choosing-university/what-interdisciplinary-learning-why-it-important
 15. Hanaba, S. (2013). «Navchaty myslenniu»: epistemolohichnyi proekt Metiu Lipmana. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Ser.: Filosofiia, pedahohika, psykholohiia. Vyp. 29, 5–11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_29_3 (in Ukrainian).
 16. Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r. № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian).
 17. Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian).
 18. Maliienko, Yu. B. (2018) Intehruvannia kliuchovykh kompetentnostei u zmist istorychnoi osvity v litsei. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 4, 91–98. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/456/386 (in Ukrainian).
 19. Maliienko, Yu. B. (2019) Kompetentnisno oriientovani zavdannia u zmisti kursiv istorii v litsei: sut, struktura, klasyfikatsiia, znachennia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 3, 111–118. (in Ukrainian).
 20. Maliienko, Yu. B. (2020) Kliuchovi kompetentnosti yak intehratyvnyi pokaznyk Novoi ukrainskoi shkoly. Innovatsiina diialnist pedahoha v umovakh reformuvannia osvitnoi haluzi. Ch. I, 140–141. (in Ukrainian).
 21. Tereshchuk, A. I., Abramova, O. V., Puliak, O. V. (2022). Naskrizni uminnia prytamanni kliuchovym kompetentnostiam: umovy ta shliakhy formuvannia na urokakh tekhnolohii. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, (205), 64–69. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-64-69 (in Ukrainian).
 22. Hryvko, A. (2023). Potentsial pidruchnykiv dlia rozvytku naskriznykh umin (pohliad uchnivstva). Problemy suchasnoho pidruchnyka, (29), 61–77. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-61-77 (in Ukrainian).
 23. Kazachiner O. S. (2019). Hard skills» ta «soft skills» inkliuzyvno kompetentnoho vchytelia inozemnoi movy. Innovatsiina pedahohika, t.1, 153–156. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/35.pdf (in Ukrainian).
 24. About the 2022 UN Transforming Education Summit. Transforming Education: An urgent political imperative for our collective future https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf (in English).
 25. Andrade, Maureen Snow (2020) Cross-cutting skills: strategies for teaching & learning https://doi.org/10.1080/23752696.2020.1810096 (in English).
 26. Beyond Academics: A Holistic Framework for Enhancing Education and Workplace Success. https://www.researchgate.net/publication/285598582_Beyond_Academics_A_Holistic_Framework_for_Enhancing_Education_and_Workplace_Success#pf1 (in English).
 27. Gallucci, C., Bellelli, P., Saccà, G., Addeo, F. (2014). The Assessment of Cultural Experience through the Measurement of Cross-Cutting Skills: The Giffoni Experience Case Study. https://www.igi-global.com/chapter/the-assessment-of-cultural-experience-through-the-measurement-of-cross-cutting-skills/104860 (in English).
 28. Lane, Chloe (2023) What is interdisciplinary learning and why is it important? https://www.topuniversities.com/student-info/choosing-university/what-interdisciplinary-learning-why-it-important (in English).