№ 30 (2023)
Статті

Інтегрування історії повсякденності у шкільний курс історії: дослідницький аспект

Петро Мороз
Про автора
Ірина Мороз
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • історія повсякденності,
 • дослідницька діяльність,
 • навчальні проєкти,
 • інтеграція,
 • шкільний курс історії

Як цитувати

Мороз, П. ., & Мороз, І. . (2023). Інтегрування історії повсякденності у шкільний курс історії: дослідницький аспект. Проблеми сучасного підручника, (30), 86–101. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-86-101

Анотація

У статті розкриваються особливості інтегрування історії повсякденності у шкільний курс історії на засадах дослідницького підходу. На думку авторів, дослідження в галузі історії повсякденності допомагає збагатити уявлення про минуле, розкривати широкий спектр соціальних, культурних і побутових практик. Авторами проаналізовано праці, які присвячені як особливостям дослідження історії повсякденності, так і методичним аспектам висвітлення питань повсякденності на уроках історії. Зазначається, що інтегрування історії повсякденності у шкільний курс історії має відбуватися комплексно, тобто одночасно на трьох рівнях: змісту (контент орієнтована інтеграція), діяльності (діяльнісна інтеграція) та смислів і цінностей (ціннісно-смислова інтеграція).
У статті зазначається, що, інтегруючи історію повсякденності на рівні діяльності, авторам підручників та вчителям варто враховувати особливості дітей цифрового покоління, зокрема використовувати методи активного навчання, які залучають їх до діалогу, дискусій та співпраці. Ефективним методом залучення дітей цифрового покоління до вивчення історії повсякденності може бути застосування інтерактивних технологій та прийомів візуалізації.
Необхідною умовою вивчення історії повсякденності, на думку авторів, є застосування системи творчих та дослідницьких завдань із залученням історичних джерел різного типу. Надзвичайно ефективними є навчальні проєкти, що стосуються дослідження повсякденного життя в різні історичні періоди, оскільки вони дають змогу учням застосовувати свої знання та вміння в реальному житті.
Автори зазначають, що представлення історії повсякденності у шкільних підручниках історії розширює учнівське розуміння минулого та надає їм можливість побачити, як звичайні люди жили, працювали, навчалися, спілкувалися та розважалися в різні історичні періоди; допомагає учням наблизити, відчути образ епохи та побачити в ньому конкретну людину, зрозуміти систему суспільних цінностей.

Посилання

 1. Алешкевич, Я. А. (2017). Теоретико-методологічні засади дослідження історії повсякденності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія., 2 (37), 139–143. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_2_32
 2. Бродель, Ф. (1995). Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. ХV–ХVІІІ ст.: Т. 1. Структури повсякденності : можливе і неможливе. Основи.
 3. Головко, О. (2007). Риба та м’ясо» історії повсякденності: теоретичні засади напряму. У Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць, 87–101. НУ НАНУ.
 4. Кісь, О. (2006). Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади. Україна Модерна, 11, 7–24.
 5. Коляструк, О. (2008). Історія повсякденності як об‘єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти. Курсор.
 6. Коляструк, О. (2009a). Теоретико-методологічні аспекти вивчення повсякденного життя. У Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.).Ч. 1, . 55–46. Інститут історії України НАН України.
 7. Коляструк, О. (2009b). Поняття повсякденності в сучасній науковій гуманітаристиці. Україна XX століття: культура, ідеологія, політика, 15 (1), 46–56. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2009_15(1)__6
 8. Коляструк, О. (2009c). Предмет історії повсякденності: проблема постановки й окресленості в сучасній гуманітаристиці. У Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. (15-те вид.), 170–173. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2009_15_37
 9. Лисенко, О. (2010a). Історія повсякденності як галузь наукового знання. (Повсякденна історія війни: методологічні нотатки). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей, 13, 8–22.
 10. Лисенко, О. (2010b). Історія повсякденності як галузь наукового знання. (Повсякденна історія війни: методологічні нотатки). У Історія повсякденності: теорія та практика : матеріали Всеукр. наук. конф. 14-15 трав. 2010 р., 11–19.
 11. Малієнко, Ю. Б. (2005). Проблеми вивчення повсякденності на уроках історії середніх віків. На прикладі теми "Населення, природа і матеріальний світ європейського середньовіччя". Історія в середніх і вищих навчальних закладах України, 1, 44–48.
 12. Мороз, П. В., Мороз, І. В., & Моцак, С. І. (2022). Досліджуємо історію і суспільство. Інтегрований курс. Педагогічна думка.
 13. Мороз, П., & Мороз, І. (2018). Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: методичний посібник. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 14. Мороз, П. В. (2019). Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс): підруч. для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти. Педагогічна думка.
 15. Мороз, П., Мороз, І., & Власов, В. (2021). Історія України в джерелах. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 16. Пятницькова, І. В. (2017). Вивчення історії повсякденності в сучасній українській історіографії. У Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.). Т. 1, с. 78–80. Донецький національний університет імені Василя Стуса.
 17. Удод, О. А. (2006). Повсякденне життя киян в умовах окупації (вересень 1941 – листопад 1943): питання методології та історіографії. У Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 15., 384–391.
 18. Удод, О. А. (2010a). Історія повсякденності: питання методології та історіографії. У Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Кн. 1, ч. 1–2, 17–39. Інститут історії України НАН України.
 19. Удод, О. А. (2010b). Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії. Краєзнавство, 3, 6–9.
 20. Федчиняк, А. О. (2011). Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8‒9 класах загальноосвітніх шкіл [Неопубл. дис. канд. пед. наук]. Інститут педагогіки НАПН України.
 21. Шауренко, А. В. (2017). Історія повсякденності: від європейського досвіду до вітчизняних практик. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 49, 199–202.
 22. Aleshkevy`ch, Ya. A. (2017). Teorety`ko-metodologichni zasady` doslidzhennya istoriyi povsyakdennosti. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu. Seriya: Istoriya., 2 (37), 139–143. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_2_32 (in Ukrainian).
 23. Brodel`, F. (1995). Material`na cy`vilizaciya, ekonomika i kapitalizm. XV–XVIII st.: T. 1. Struktury` povsyakdennosti : mozhly`ve i nemozhly`ve. Osnovy`. (in Ukrainian).
 24. Golovko, O. (2007). Ry`ba ta m'yaso» istoriyi povsyakdennosti: teorety`chni zasady` napryamu. U Problemy` istoriyi Ukrayiny`: fakty`, sudzhennya, poshuky`. Mizhvidomchy`j zbirny`k nauk. pr., 87–101. NU NANU. (in Ukrainian).
 25. Kis`, O. (2006). Usna istoriya: stanovlennya, problematy`ka, metodologichni zasady`. Ukrayina Moderna, 11, 7–24. (in Ukrainian).
 26. Kolyastruk, O. (2008). Istoriya povsyakdennosti yak ob‘yekt istory`chnogo doslidzhennya: istoriografichny`j i metodologichny`j aspekty`. Kursor. (in Ukrainian).
 27. Kolyastruk, O. (2009a). Teorety`ko-metodologichni aspekty` vy`vchennya povsyakdennogo zhy`ttya. U Nary`sy` povsyakdennogo zhy`ttya radyans`koyi Ukrayiny` v dobu nepu (1921–1928 rr.). Ch. 1, 55–46. Insty`tut istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`. (in Ukrainian).
 28. Kolyastruk, O. (2009b). Ponyattya povsyakdennosti v suchasnij naukovij gumanitary`sty`ci. Ukrayina XX stolittya: kul`tura, ideologiya, polity`ka, 15 (1), 46–56. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2009_15(1)__6 (in Ukrainian).
 29. Kolyastruk, O. (2009c). Predmet istoriyi povsyakdennosti: problema postanovky` j okreslenosti v suchasnij gumanitary`sty`ci. U Naukovi zapy`sky` [Vinny`cz`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu imeni My`xajla Kocyuby`ns`kogo]. Seriya : Istoriya. 15-te vy`d, 170–173. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2009_15_37 (in Ukrainian).
 30. Ly`senko, O. (2010a). Istoriya povsyakdennosti yak galuz` naukovogo znannya. (Povsyakdenna istoriya vijny`: metodologichni notatky`). Storinky` voyennoyi istoriyi Ukrayiny`: Zb. nauk. statej, 13, 8–22. (in Ukrainian).
 31. Ly`senko, O. (2010b). Istoriya povsyakdennosti yak galuz` naukovogo znannya. (Povsyakdenna istoriya vijny`: metodologichni notatky`). U Istoriya povsyakdennosti: teoriya ta prakty`ka : materialy` Vseukr. nauk. konf. 14-15 trav. 2010 r., 11–19. (in Ukrainian).
 32. Maliyenko, Yu. B. (2005). Problemy` vy`vchennya povsyakdennosti na urokax istoriyi serednix vikiv. Na pry`kladi temy` "Naselennya, pry`roda i material`ny`j svit yevropejs`kogo seredn`ovichchya". Istoriya v serednix i vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax Ukrayiny`, 1, 44–48. (in Ukrainian).
 33. Moroz, P. V., Moroz, I. V., & Moczak, S. I. (2022). Doslidzhuyemo istoriyu i suspil`stvo. Integrovany`j kurs. Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 34. Moroz, P., & Moroz, I. (2018). Doslidny`cz`ka diyal`nist` uchniv u procesi navchannya vsesvitn`oyi istoriyi v osnovnij shkoli: metody`chny`j posibny`k. TOV «KONVI PRINT». (in Ukrainian).
 35. Moroz, P. V. (2019). Vsesvitnya istoriya. Istoriya Ukrayiny` (integrovany`j kurs) : pidruch. dlya 6-go kl. zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 36. Moroz, P., Moroz, I., & Vlasov, V. (2021). Istoriya Ukrayiny` v dzherelax. TOV «KONVI PRINT». (in Ukrainian).
 37. Pyatny`cz`kova, I. V. (2017). Vy`vchennya istoriyi povsyakdennosti v suchasnij ukrayins`kij istoriografiyi. U Materialy` naukovoyi konferenciyi profesors`ko-vy`kladacz`kogo skladu, naukovy`x pracivny`kiv i zdobuvachiv naukovogo stupenya za pidsumkamy` naukovo-doslidnoyi roboty` za period 2015–2016 rr. (15–18 travnya 2017 r.). T. 1, 78–80. Donecz`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni Vasy`lya Stusa. (in Ukrainian).
 38. Udod, O. A. (2006). Povsyakdenne zhy`ttya ky`yan v umovax okupaciyi (veresen` 1941 – ly`stopad 1943): py`tannya metodologiyi ta istoriografiyi. U Problemy` istoriyi Ukrayiny`: fakty`, sudzhennya, poshuky` : mizhvid. zb. nauk. pr. Vy`p. 15, 384–391. (in Ukrainian).
 39. Udod, O. A. (2010a). Istoriya povsyakdennosti: py`tannya metodologiyi ta istoriografiyi. U Povoyenna Ukrayina: nary`sy` social`noyi istoriyi (druga polovy`na 1940-x – seredy`na 1950-x rr.). Kn. 1, ch. 1–2, 17–39. Insty`tut istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`.(in Ukrainian).
 40. Udod, O. A. (2010b). Istoriya povsyakdennosti yak providny`j napryam ukrayins`koyi istoriografiyi. Krayeznavstvo, 3, 6–9. (in Ukrainian).
 41. Fedchy`nyak, A. O. (2011). Metody`chni zasady` vy`vchennya istoriyi povsyakdennosti v 8 - 9 klasax zagal`noosvitnix shkil [Neopubl. dy`s. kand. ped. nauk]. Insty`tut pedagogiky` NAPN Ukrayiny`.(in Ukrainian).
 42. Shaurenko, A. V. (2017). Istoriya povsyakdennosti: vid yevropejs`kogo dosvidu do vitchy`znyany`x prakty`k. Naukovi praci istory`chnogo fakul`tetu Zaporiz`kogo nacional`nogo universy`tetu, 49, 199–202. (in Ukrainian).