№ 30 (2023)
Статті

Формування змісту сучасного підручника географії: інтеграційні аспекти

Тетяна Назаренко
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • зміст освіти,
 • системний підхід,
 • система знань,
 • інтеграційний аспект,
 • інтеграційний зміст підручника

Як цитувати

Назаренко, Т. . (2023). Формування змісту сучасного підручника географії: інтеграційні аспекти. Проблеми сучасного підручника, (30), 102–111. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-102-111

Анотація

У статті окреслено теоретико-методологічні засади формування змісту географічної освіти в закладах загальної середньої освіти з огляду на сучасні інтеграційні аспекти. Розглянуто наукові трактування поняття «зміст освіти» та «інтеграція в навчанні». Обґрунтовано важливість системного підходу у процесі формування змісту географічної освіти загалом і конструювання системи знань про інтеграцію зокрема. Зосереджено увагу на проблемі формування системи знань про тріаду природа – суспільство – економіка.
Авторка розкриває значення функцій інтеграції предметів природничого циклу, обґрунтовує особливості реалізації міжпредметних зв’язків засобами шкільного підручника географії. Оскільки навколишнє природне середовище з наукової точки зору – складний аспект пізнання, то й розглядати його доцільно з двох позицій: у природно-науковій та еколого-економічній площині.

Посилання

 1. Арцишевський, Р. А. (1997). Світ, людина, суспільство: хрестоматія. Київ: Перун.
 2. Величко, Л. П. (2007). Методологічні орієнтири відбору змісту шкільної хімічної освіти. Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5-ти томах. Т. 2: Дидактика, методика, інформаційні технології. Київ: Педагогічна думка.
 3. Гончаренко, С. У. (2007). Наука і навчальний предмет. Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5-ти томах. Т. 2: Дидактика, методика, інформаційні технології. Київ: Педагогічна думка.
 4. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). https://www.kmu.gov.ua/npas/prodeyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898
 5. Засєкіна, Т.М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/722404/1.pdf
 6. Ільченко, В.Р. (2017). Психолого-педагогічні умови формування наукового мислення учнів загальноосвітньої школи під час вивчення природничих дисциплін. Педагогічні засади навчання природознавства в загальноосвітній школі. Вип. 7. Полтава: ПОІППО.
 7. Концепція географічної освіти. (2016). http://lib.iitta.gov.ua/714119/
 8. Капіруліна, С., Паламарчук, Л. (2002). Міжпредметні зв’язки на уроках географії в модульно-розвівальній системі навчання. Географія та основи економіки в школі. 2, 14‒17.
 9. Модельна навчальна програма. (2020) «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти https://drive.google.com/file/d/1fJuTRkedVRRsdaS6iVAu4yTWhE25sHp3/view?usp
 10. Назаренко, Т. (2022). Створення шкільного підручника географії на засадах інтегрованого навчання. Проблеми сучасного підручника, (28), 80–89. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-80-89
 11. Савченко, О. Я. (2008). Зміст загальної середньої освіти. Енциклопедія освіти. Київ: ЮрінкомІнтер.
 12. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого шкільного підручника. https://vseosvita.ua/library/embed/01009i94-d9e2.docx.html
 13. Топузов, О. М. (2008). Типи проблемних ситуацій та їх реалізація в підручниках з географії. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 4. 153‒159. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/22392/1/Topuzov.pdf
 14. Ярмаченко, М. Д. (2011) Міжпредметні зв’язки. Педагогічний словник. Київ: Педагогічна думка.
 15. Arcy`shevs`ky`j, R. A. (1997). Svit, lyudy`na, suspil`stvo: xrestomatiya. Ky`yiv: Perun. (in Ukrainian).
 16. Vely`chko, L. P. (2007). Metodologichni oriyenty`ry` vidboru zmistu shkil`noyi ximichnoyi osvity`. Pedagogichna i psy`xologichna nauky` v Ukrayini: zbirny`k naukovy`x pracz` do 15-richchya APN Ukrayiny` u 5-ty` tomax. T. 2: Dy`dakty`ka, metody`ka, informacijni texnologiyi. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 17. Goncharenko, S. U. (2007). Nauka i navchal`ny`j predmet. Pedagogichna i psy`xologichna nauky` v Ukrayini: zbirny`k naukovy`x pracz` do 15-richchya APN Ukrayiny` u 5-ty` tomax. T. 2: Dy`dakty`ka, metody`ka, informacijni texnologiyi. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 18. Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). https://www.kmu.gov.ua/npas/prodeyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (in Ukrainian).
 19. Zasyekina, T.M. (2020). Integraciya v shkil`nij pry`rodny`chij osviti: teoriya i prakty`ka: monografiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. http://lib.iitta.gov.ua/722404/1.pdf (in Ukrainian).
 20. Il`chenko, V.R. (2017). Psy`xologo-pedagogichni umovy` formuvannya naukovogo my`slennya uchniv zagal`noosvitn`oyi shkoly` pid chas vy`vchennya pry`rodny`chy`x dy`scy`plin. Pedagogichni zasady` navchannya pry`rodoznavstva v zagal`noosvitnij shkoli. Vy`p. 7. Poltava: POIPPO. (in Ukrainian).
 21. Koncepciya geografichnoyi osvity`. (2016). http://lib.iitta.gov.ua/714119/ (in Ukrainian).
 22. Kapirulina, S., Palamarchuk, L. (2002). Mizhpredmetni zv'yazky` na urokax geografiyi v modul`no-rozvival`nij sy`stemi navchannya. Geografiya ta osnovy` ekonomiky` v shkoli. 2, 14‒17. (in Ukrainian).
 23. Model`na navchal`na programa. (2020) «Geografiya. 6-9 klasy`» dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity` https://drive.google.com/file/d/1fJuTRkedVRRsdaS6iVAu4yTWhE25sHp3/view?usp (in Ukrainian).
 24. Nazarenko, T. (2022). Stvorennya shkil`nogo pidruchny`ka geografiyi na zasadax integrovanogo navchannya. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka. 28. 80–89. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-80-89 (in Ukrainian).
 25. Savchenko, O. Ya. (2008). Zmist zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ency`klopediya osvity`. Ky`yiv: YurinkomInter. (in Ukrainian).
 26. Teorety`ko-metody`chni zasady` osoby`stisno oriyentovanogo shkil`nogo pidruchny`ka. https://vseosvita.ua/library/embed/01009i94-d9e2.docx.html (in Ukrainian).
 27. Topuzov, O. M. (2008). Ty`py` problemny`x sy`tuacij ta yix realizaciya v pidruchny`kax z geografiyi. Naukovi zapy`sky`. Seriya: Pedagogika. 4. 153‒159. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/22392/1/Topuzov.pdf (in Ukrainian).
 28. Yarmachenko, M. D. (2011) Mizhpredmetni zv'yazky`. Pedagogichny`j slovny`k. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).