№ 30 (2023)
Статті

Використання підручника у шкільній мовній освіті: тенденції, виклики та перспективи

Валентина Новосьолова
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • метод роботи з підручником,
 • друкований (паперовий) підручник,
 • електронний підручник,
 • урок української мови

Як цитувати

Новосьолова, В. . (2023). Використання підручника у шкільній мовній освіті: тенденції, виклики та перспективи. Проблеми сучасного підручника, (30), 112–121. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-112-121

Анотація

Статтю присвячено проблемі використання підручника у традиційному друкованому (паперовому) й електронному форматах у шкільній мовній освіті з урахуванням тенденцій в сучасній освіті й перспектив на майбутнє. Схарактеризовано метод роботи з підручником, застосування якого в освітньому процесі даватиме змогу учням і ученицям не лише здобувати нові знання й формувати досвід їх опанування, а й сприятиме адаптуванню здобувачів освіти до нових умов життя й навчання, використанню освітніх здобутків для вирішення важливих питань у життєво необхідних ситуаціях спілкування, готуватиме учнів до самонавчання й саморозвитку, мотивуватиме до вироблення навичок самоорганізації, самоконтролю та самоаналізу власної діяльності, самопрезентації навчальних досягнень. Визначено прийоми, що формують структуру методу роботи з підручником й дидактичні можливості їх. Оскільки модель навчання сучасної мовної освіти доповнюється й трансформується в умовах реалізації компетентнісного підходу, досліджено умови для успішної організації роботи учнів з підручником й досягнення освітніх результатів, передбачених Державним стандартом базової середньої освіти. Виокремлено переваги використання електронного підручника, які стосуються наочності й різноманітності навчального матеріалу. Користувач може ознайомитися з додатковими навчальними текстами або медіатекстами, мати доступ до словників, іншої довідкової інформації, переглянути презентацію або відео фрагмент, прослухати аудіо матеріал тощо. Визначено чинники, які впливають на якість освітнього процесу із використанням електронного навчального засобу. Зазначено, що для організації освітнього процесу в реаліях війни прийнятним є доповнення друкованого (паперового) підручника його розширеною електронною версією, що реалізує застосування широкого кола можливостей цифрових освітніх технологій.

Посилання

 1. Біляєв, О. (2005). Лінгводидактика рідної мови. Генеза.
 2. Вакалюк, Т. (2019) Електронний підручник закладу загальної середньої освіти: основні поняття. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 53. https://lib.iitta.gov.ua/721394/1/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf
 3. Воротникова, І. П. (2019) Досвід використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання, Т. 71. (3), 23–39. https://www.researchgate.net/publication/334164578.
 4. Голуб, Н. Б., & Горошкіна О. М.(2022) Трансформація методу роботи з підручником у контексті компетентнісного підходу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 50, 145‒150.
 5. Горошкіна, О. М. (2010) Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для профільної школи. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 50, 73‒79.
 6. Джурило, А. П. (2019) До питання про електронний підручник як елемент освітнього середовища. Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2019 р.). Київ: Педагогічна думка, 45‒46. http://undip.org.ua/upload/files/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_12_tezy-na-sayt.pdf#page=46.
 7. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16.
 8. Ілійчук, Л. В. (2020) Електронні підручники для Нової української школи: досвід впровадження та пропозиції. Continuing Professional Education: Theoryand Practice, 4, 83–89. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.10. file:///C:/Users/admin/Downloads/220952-Article%20Text-499930-1-10-20201224.pdf.
 9. Кодлюк, Я. П., & Чекрій, І. І. (2021) Розробка і створення електронного підручника для закладів загальної середньої освіти (за матеріалами ЮНЕСКО). Інформацій-ні технології і засоби навчання. Т. 81. (1.), 46–59. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3495/1763.
 10. Кучерук, О. А.(2011). Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика [монографія]. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка.
 11. Малихін, О., & Рогова, В. . (2023). Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання. Проблеми сучасного підручника, 29, 117–124. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-117-124.
 12. Новосьолова, В. І. (2023). Рефлексійні вправи в компетентнісно орієнтованому підручникові української мови для 11 класу. https://lib.iitta.gov.ua/717075/1/Рефлексійні%20вправи.pdf).
 13. Пентилюк, М. (Ред.). (2015). Словник-довідник з української лінгводидактики. Ленвіт.
 14. Про затвердження Положення про електронний підручник від 02.05.2018 № 440. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text.).
 15. Романенко, Ю., & Балаховська, Ю. (2020). Вимоги до електронних підручників української мови та літератури в умовах дистанційного навчання. Українська мова і література в школі, 2, 2–9.
 16. Семенів, Н. Л. (2015) Лінгводидактичні аспекти створення електронного підручника з української мови для учнів 5-го класу. Науковий вісник Донбасу, 3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2015_3_5.
 17. Чемеркін, С. Г., Єрмоленко, С. Я., Пономаренко, А. Ю., & Шляхова, В. В. (2010) Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція).
 18. Bilyayev, O. (2005). Lingvody`dakty`ka ridnoyi movy`. Geneza. (in Ukrainian).
 19. Vakalyuk, T. (2019) Elektronny`j pidruchny`k zakladu zagal`noyi seredn`oyi osvity`: osnovni ponyattya. Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metody`ky` navchannya v pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy`. Vy`p. 53. https://lib.iitta.gov.ua/721394/1/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf (in Ukrainian).
 20. Vorotny`kova, I. P. (2019) Dosvid vy`kory`stannya e-pidruchny`kiv i elektronny`x zasobiv navchal`nogo pry`znachennya v umovax cy`frovizaciyi zagal`noyi seredn`oyi osvity` Ukrayiny`. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya, T. 71. (3), 23–39. https://www.researchgate.net/publication/334164578. (in Ukrainian).
 21. Golub, N. B., & Goroshkina O. M.(2022) Transformaciya metodu roboty` z pidruchny`kom u konteksti kompetentnisnogo pidxodu. Visny`k Gluxivs`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Oleksandra Dovzhenka, 50, 145‒150. (in Ukrainian).
 22. Goroshkina, O. M. (2010) Lingvody`dakty`chni zasady` stvorennya pidruchny`kiv z ukrayins`koyi movy` dlya profil`noyi shkoly`. Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya filologichna, 50, 73‒79. (in Ukrainian).
 23. Dzhury`lo, A. P. (2019) Do py`tannya pro elektronny`j pidruchny`k yak element osvitn`ogo seredovy`shha. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka: zbirny`k tez Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (14 travnya 2019 r.). Ky`yiv: Pedagogichna dumka, 45‒46. http://undip.org.ua/upload/files/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_12_tezy-na-sayt.pdf#page=46. (in Ukrainian).
 24. Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 30 veresnya 2020 r. # 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16. (in Ukrainian).
 25. Ilijchuk, L. V. (2020) Elektronni pidruchny`ky` dlya Novoyi ukrayins`koyi shkoly`: dosvid vprovadzhennya ta propozy`ciyi. Continuing Professional Education: Theoryand Practice, 4, 83–89. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.10. file:///C:/Users/admin/Downloads/220952-Article%20Text-499930-1-10-20201224.pdf. (in Ukrainian).
 26. Kodlyuk, Ya. P., & Chekrij, I. I. (2021) Rozrobka i stvorennya elektronnogo pidruchny`ka dlya zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity` (za materialamy` YuNESKO). Informacij-ni texnologiyi i zasoby` navchannya. T. 81. (1.), 46–59. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3495/1763. (in Ukrainian).
 27. Kucheruk, O. A.(2011). Sy`stema metodiv navchannya ukrayins`koyi movy` v osnovnij shkoli: teoriya i prakty`ka [monografiya]. Zhy`tomy`r: ZhDU im. I. Franka. (in Ukrainian).
 28. Maly`xin, O., & Rogova, V. . (2023). Suchasny`j pidruchny`k i jogo rol` v umovax zmishanogo navchannya. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, 29, 117–124. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-117-124. (in Ukrainian).
 29. Novos`olova, V. I. (2023). Refleksijni vpravy` v kompetentnisno oriyentovanomu pidruchny`kovi ukrayins`koyi movy` dlya 11 klasu. https://lib.iitta.gov.ua/717075/1/Refleksijni%20vpravy`.pdf). (in Ukrainian).
 30. Penty`lyuk, M. (Red.). (2015). Slovny`k-dovidny`k z ukrayins`koyi lingvody`dakty`ky`. Lenvit. (in Ukrainian).
 31. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro elektronny`j pidruchny`k vid 02.05.2018 # 440. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#Text.). (in Ukrainian).
 32. Romanenko, Yu., & Balaxovs`ka, Yu. (2020). Vy`mogy` do elektronny`x pidruchny`kiv ukrayins`koyi movy` ta literatury` v umovax dy`stancijnogo navchannya. Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli, 2, 2–9. (in Ukrainian).
 33. Semeniv, N. L. (2015) Lingvody`dakty`chni aspekty` stvorennya elektronnogo pidruchny`ka z ukrayins`koyi movy` dlya uchniv 5-go klasu. Naukovy`j visny`k Donbasu, 3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2015_3_5. (in Ukrainian).
 34. Chemerkin, S. G., Yermolenko, S. Ya., Ponomarenko, A. Yu., & Shlyaxova, V. V. (2010) Elektronny`j pidruchny`k z ukrayins`koyi movy` na ukrayinoznavchij osnovi (koncepciya). (in Ukrainian).