№ 30 (2023)
Статті

Емоціогенні характеристики підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Тетяна Павлова
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • ознаки емоцій,
 • емоціогенність змісту,
 • емоційний інтелект,
 • початкова школа,
 • підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»,
 • молодші школярі
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Павлова, Т. . (2023). Емоціогенні характеристики підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Проблеми сучасного підручника, (30), 122–133. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-122-133

Анотація

На основі теоретичних узагальнень у статті визначено семантику вихідних понять дослідження: «емоційність навчання», «емоційний інтелект», охарактеризовано їх психологічну й педагогічну сутність; розкрито відображення емоційних характеристик у змісті нормативної бази освіти з конкретизацією у підручнику «Я досліджую світ». Вивчено ефективність застосування розроблених завдань на практиці. Конкретизовано специфічні ознаки емоцій для використання в професійній діяльності вчителя. Зокрема: модальність, полярність, інтенсивність, тривалість, експресивність, предметність.

Посилання

 1. Алексюк, А.М. (1998). Педагогіка вищої освіти: Історія. Теорія. Київ: Либідь.
 2. Бібік, Н.М. (2018a). Я досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 1. Харків: Ранок.
 3. Бібік, Н.М. (2018b). Я досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 2. Харків: Ранок.
 4. Бібік, Н.М. (2019). Я досліджую світ: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 1. Харків: Ранок.
 5. Бібік, Н.М. (2020). Я досліджую світ: підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 1. Харків: Ранок.
 6. Бібік, Н.М. (2021а). Я досліджую світ: підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 1. Харків: Ранок.
 7. Бібік, Н.М. (2021b). Я досліджую світ: підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 2. Харків: Ранок.
 8. Гончаренко, С.У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.
 9. Державний стандарт початкової освіти (2019). Кабінет Міністрів України. Постанова від 24 липня 2019 р. № 688, Київ. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
 10. Кодлюк, Я.П. (2004). Підручник для початкової школи: Теорія і практика. Тернопіль: Підручники і посібники.
 11. Костюк, Г.С. (1989). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ: Радянська школа.
 12. Нова українська школа. (2016). Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
 13. Носенко, Е.Л. (2004). Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості. Психологія і суспільство. 4.
 14. Носенко, Е.Л. (2007). Емоційний інтелект як психологічна передумова оптимального функціонування людини: стан і перспективи впровадження проблеми. Київ: Педагогічна думка.
 15. Онопрієнко, О.В. (2020). Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник. Київ: КОНВІ.
 16. Програми Нової української школи (2022). Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1‒2 клас. Пояснювальна записка. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 17. Програми Нової української школи (2022). Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3‒4 клас. Пояснювальна записка. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 18. Савченко, О.Я. (1997). Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ: Абрис.
 19. Савченко, О.Я. (2013). Дидактика початкової школи: підручник для вищих навчальних закладів. Київ: Грамота.
 20. Сухомлинський, В.О. (1977). Вибрані твори: в 5 томах. Київ: Радянська школа
 21. Чебикін, О.Я. (2017). Емоційна регуляція пізнавальної діяльності : концепція, механізми, умови. Психологія і суспільство: український теоретико-методолог. соціогуманітарний часопис.
 22. Шпак, М.М. (2017). Емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. Психологічні перспективи.
 23. Aleksyuk, A.M. (1998). Pedagogika vy`shhoyi osvity`: Istoriya. Teoriya. Ky`yiv: Ly`bid`. (in Ukrainian).
 24. Bibik, N.M. (2018a). Ya doslidzhuyu svit: pidruch. integr. kursu dlya 1 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 1. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).
 25. Bibik, N.M. (2018b). Ya doslidzhuyu svit: pidruch. integr. kursu dlya 1 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 2. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).
 26. Bibik, N.M. (2019). Ya doslidzhuyu svit: pidruch. dlya 2 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 1. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).
 27. Bibik, N.M. (2020). Ya doslidzhuyu svit: pidruch. dlya 3 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 1. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).
 28. Bibik, N.M. (2021a). Ya doslidzhuyu svit: pidruch. dlya 4 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 1. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).
 29. Bibik, N.M. (2021b). Ya doslidzhuyu svit: pidruch. dlya 4 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 2. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).
 30. Goncharenko, S.U. (1997). Ukrayins`ky`j pedagogichny`j slovny`k. Ky`yiv: Ly`bid`.(in Ukrainian).
 31. Derzhavny`j standart pochatkovoyi osvity` (2019). Kabinet Ministriv Ukrayiny`. Postanova vid 24 ly`pnya 2019 r. # 688, Ky`yiv. Pro vnesennya zmin do Derzhavnogo standartu pochatkovoyi osvity`. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text (in Ukrainian).
 32. Kodlyuk, Ya.P. (2004). Pidruchny`k dlya pochatkovoyi shkoly`: Teoriya i prakty`ka. Ternopil`: Pidruchny`ky` i posibny`ky`. (in Ukrainian).
 33. Kostyuk, G.S. (1989). Navchal`no-vy`xovny`j proces i psy`xichny`j rozvy`tok osoby`stosti. Ky`yiv: Radyans`ka shkola. (in Ukrainian).
 34. Nova ukrayins`ka shkola. (2016). Konceptual`ni zasady` reformuvannya seredn`oyi shkoly`. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (in Ukrainian).
 35. Nosenko, E.L. (2004). Emocijny`j intelekt yak social`no znachushha integral`na vlasty`vist` osoby`stosti. Psy`xologiya i suspil`stvo. 4. (in Ukrainian).
 36. Nosenko, E.L. (2007). Emocijny`j intelekt yak psy`xologichna peredumova opty`mal`nogo funkcionuvannya lyudy`ny`: stan i perspekty`vy` vprovadzhennya problemy`. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).
 37. Onopriyenko, O.V. (2020). Instrumentarij ocinyuvannya rezul`tativ kompetentnisno oriyentovanogo navchannya molodshy`x shkolyariv: metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: KONVI. (in Ukrainian).
 38. Programy` Novoyi ukrayins`koyi shkoly` (2022). Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 12.08.2022 # 743-22. Ty`pova osvitnya programa, rozroblena pid kerivny`cztvom Savchenko O.Ya. 1‒2 klas. Poyasnyuval`na zapy`ska. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (in Ukrainian).
 39. Programy` Novoyi ukrayins`koyi shkoly` (2022). Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 12.08.2022 # 743-22. Ty`pova osvitnya programa, rozroblena pid kerivny`cztvom Savchenko O.Ya. 3‒4 klas. Poyasnyuval`na zapy`ska. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (in Ukrainian).
 40. Savchenko, O.Ya. (1997). Dy`dakty`ka pochatkovoyi shkoly`: pidruchny`k dlya studentiv pedagogichny`x fakul`tetiv. Ky`yiv: Abry`s. (in Ukrainian).
 41. Savchenko, O.Ya. (2013). Dy`dakty`ka pochatkovoyi shkoly`: pidruchny`k dlya vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv. Ky`yiv: Gramota. (in Ukrainian).
 42. Suxomly`ns`ky`j, V.O. (1977). Vy`brani tvory`: v 5 tomax. Ky`yiv: Radyans`ka shkola (in Ukrainian).
 43. Cheby`kin, O.Ya. (2017). Emocijna regulyaciya piznaval`noyi diyal`nosti : koncepciya, mexanizmy`, umovy`. Psy`xologiya i suspil`stvo: ukrayins`ky`j teorety`ko-metodolog. sociogumanitarny`j chasopy`s. (in Ukrainian).
 44. Shpak, M.M. (2017). Empiry`chne doslidzhennya psy`xologichny`x osobly`vostej rozvy`tku emocijnogo intelektu v molodshomu shkil`nomu vici. Psy`xologichni perspekty`vy`. (in Ukrainian).