№ 30 (2023)
Статті

Технологія CLIL як засіб поглиблення компетентнісної спрямованості змісту навчання іноземних мов: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

Олександр Пасічник
Про автора
Олена Пасічник
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • CLIL,
 • дидактичні матеріали,
 • зміст навчання іноземних мов,
 • соціокультурна спрямованість,
 • критерії добору змісту навчання

Як цитувати

Пасічник, О. ., & Пасічник, О. . (2023). Технологія CLIL як засіб поглиблення компетентнісної спрямованості змісту навчання іноземних мов: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Проблеми сучасного підручника, (30), 134–148. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-134-148

Анотація

Зростання ролі іноземних мов у сучасному глобалізованому світі спонукає до перегляду цілей та підходів до їх навчання. Нині недостатньою вважається підготовка учня до участі в комунікативних ситуаціях повсякденного та побутового рівня. Однією з тенденцій, яка нині чітко простежується, є посилення професійної та академічної спрямованості змісту іншомовної освіти. Характерно, що нині це питання не асоціюється винятково з вищою освітою, натомість його намагаються вирішити в межах шкільного або ж загальноосвітнього курсів. Фактично сучасна методика ставить амбітну мету сформувати в учня такий рівень володіння іноземною мовою, щоб він міг висловлюватися на відомі йому теми так само добре, як рідною. Досягненню таких цілей, на переконання методистів, має слугувати технологія CLIL. Теоретичні положення її осучасненої версії активно розробляються з середини 90-х рр. ХХ ст. Автори статті аналізують досвід європейських країн щодо впровадження технології CLIL в систему шкільної освіти, ілюструють її особливості відповідними зразками дидактичних матеріалів. З урахуванням зарубіжного досвіду пропонуються критерії, як мають бути покладені в основу конструювання CLIL-матеріалів для потреб вітчизняної школи, а також окреслюється спектр завдань, вирішення яких має передувати запровадженню CLIL технології в практику навчання.

Посилання

 1. Пасічник, О.С. (2014). Дидактичні та методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземної мови для старшої профільної школи як засобу забезпечення варіативного компонента іншомовної освіти. Постметодика, №4 (119), 35–40.
 2. Пасічник, О.С. (2021). Педагогічне авторство та критерії добору об’єктів соціокультурної дійсності для забезпечення навчального процесу в 5‒6 класах гімназій. Іноземні мови в школах України. №1, 12‒15.
 3. Пасічник, О. (2021). Дидактичне обґрунтування змісту міжкультурної компетентності як компонента іншомовної комунікативної компетентності. Український Педагогічний журнал, (3), 35–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-35-44
 4. Пасічник, О.С, & Пасічник, О.О. (2020). Логіко-структурний аналіз особливостей відображення тематики навчання іноземних мов у програмах для шкіл України (1991–2019 рр.). Проблеми сучасного підручника, (24), 216–229. doi: https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-216-229
 5. Першукова, О.О. (2018). Теоретичні основи розробки навчальних матеріалів для роботи за технологією CLIL. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Vol. 58-59, 162-172.
 6. Редько, В.Г., & Полонська, Т.К. (2021). Місія іноземної мови в сучасному полікультурному і мультилінгвальному світі. Компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спілкування. Педагогічна газета України, 6 (286), 6.
 7. Angel, M.Y. Lin (2016). Language Across the Curriculum & CLIL in English as an Additional Language (EAL) Contexts. Theory and Practice. Springer, Singapore DOI 10.1007/978-981-10-1802-2
 8. Ball, P. (2009). Does CLIL work?, in D. Hill and P. Alan (eds.), The Best of Both Worlds?: International Perspectives on CLIL. (32-43). Norwich Institute for Language Education, Norwich.
 9. Bentley, K. (2010). The TKT Course: CLIL Module. Cambridge University Press, Cambridge
 10. Coyle, D. (2007). Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies. The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol.10, No.5, 543-562.
 11. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Dallinger, S., Jonkmann, K., Hollm, J., & Fiege, C. (2016).The effect of content and language integrated learning on students’ English and history competences – Killing two birds with one stone? Learning and Instruction, 41(1), 23-31.
 13. Dalton-Puffer, C. (2007). Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) classrooms. Amsterdam: John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/lllt.20
 14. Ioannou-Georgiou, S. & Pavlou, P. (eds.): 2010, Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-primary Education. Cyprus Pedagogical Institute.
 15. Marsh, D. (2001). Profiling European CLIL Classrooms : Languages Open Doors. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 253 p.
 16. Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE - The European Dimension. Actions, Trends and Foresight Potential. Jyväskylä: Continuing Education centre.
 17. Mehisto P., & Marsch D. (2008) Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan Education, Oxford, 2008.
 18. Wolff, D. (2003). Integrating language and content in the language classroom : Are transfer of knowledge and of language classroom ensured? Pratiques et recherches en Centres de langues. (41-42), 35-46. doi: https://doi.org/10.4000/asp.1154
 19. Pasichny`k, O.S. (2014). Dy`dakty`chni ta metody`chni pidxody` do konstruyuvannya zmistu elekty`vny`x kursiv z inozemnoyi movy` dlya starshoyi profil`noyi shkoly` yak zasobu zabezpechennya variaty`vnogo komponenta inshomovnoyi osvity`. Postmetody`ka, 4 (119), 35–40. (in Ukrainian).
 20. Pasichny`k, O.S. (2021). Pedagogichne avtorstvo ta kry`teriyi doboru ob'yektiv sociokul`turnoyi dijsnosti dlya zabezpechennya navchal`nogo procesu v 5‒6 klasax gimnazij. Inozemni movy` v shkolax Ukrayiny`. 1, 12‒15. (in Ukrainian).
 21. Pasichny`k, O. (2021). Dy`dakty`chne obg`runtuvannya zmistu mizhkul`turnoyi kompetentnosti yak komponenta inshomovnoyi komunikaty`vnoyi kompetentnosti. Ukrayins`ky`j Pedagogichny`j zhurnal, (3), 35–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-35-44 (in Ukrainian).
 22. Pasichny`k, O.S, & Pasichny`k, O.O. (2020). Logiko-strukturny`j analiz osobly`vostej vidobrazhennya tematy`ky` navchannya inozemny`x mov u programax dlya shkil Ukrayiny` (1991–2019 rr.). Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, (24), 216–229. doi: https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-216-229 (in Ukrainian).
 23. Pershukova, O.O. (2018). Teorety`chni osnovy` rozrobky` navchal`ny`x materialiv dlya roboty` za texnologiyeyu CLIL. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax. Vol. 58-59, 162-172. (in Ukrainian).
 24. Red`ko, V.G., & Polons`ka, T.K. (2021). Misiya inozemnoyi movy` v suchasnomu polikul`turnomu i mul`ty`lingval`nomu sviti. Kompetentnisno oriyentovane navchannya inshomovnogo spilkuvannya. Pedagogichna gazeta Ukrayiny`, 6 (286), 6. (in Ukrainian).
 25. Angel, M.Y. Lin (2016). Language Across the Curriculum & CLIL in English as an Additional Language (EAL) Contexts. Theory and Practice. Springer, Singapore DOI 10.1007/978-981-10-1802-2 (in English).
 26. Ball, P. (2009). Does CLIL work?, in D. Hill and P. Alan (eds.), The Best of Both Worlds?: International Perspectives on CLIL. (32-43). Norwich Institute for Language Education, Norwich. (in English).
 27. Bentley, K. (2010). The TKT Course: CLIL Module. Cambridge University Press, Cambridge
 28. Coyle, D. (2007). Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies. The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol.10, No.5, 543-562. (in English).
 29. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press. (in English).
 30. Dallinger, S., Jonkmann, K., Hollm, J., & Fiege, C. (2016).The effect of content and language integrated learning on students’ English and history competences – Killing two birds with one stone? Learning and Instruction, 41(1), 23-31. (in English).
 31. Dalton-Puffer, C. (2007). Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) classrooms. Amsterdam: John Benjamins Publishing. https://doi.org/10.1075/lllt.20 (in English).
 32. Ioannou-Georgiou, S. & Pavlou, P. (eds.): 2010, Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-primary Education. Cyprus Pedagogical Institute.
 33. Marsh, D. (2001). Profiling European CLIL Classrooms : Languages Open Doors. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 253 p. (in English).
 34. Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE - The European Dimension. Actions, Trends and Foresight Potential. Jyväskylä: Continuing Education centre. (in English).
 35. Mehisto P., & Marsch D. (2008) Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan Education, Oxford, 2008. (in English).
 36. Wolff, D. (2003). Integrating language and content in the language classroom : Are transfer of knowledge and of language classroom ensured? Pratiques et recherches en Centres de langues. (41-42), 35-46. doi: https://doi.org/10.4000/asp.1154 (in English).