№ 30 (2023)
Статті

Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею

Дмитро Пузіков
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • зміст повної загальної середньої освіти,
 • варіативний складник освітньої програми закладу загальної середньої освіти,
 • прогнозування,
 • проєктування,
 • підготовка педагогічних працівників,
 • науково-методичне забезпечення: модель,
 • методика
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Пузіков, Д. . (2023). Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею. Проблеми сучасного підручника, (30), 149–158. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-149-158

Анотація

У статті презентоване розроблене автором науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею (модель і методика вказаної підготовки) та окреслені його компоненти. Визначено поняття «модель підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею» – це умовний образ (опис) процесу підготовки педагогічних працівників до означеної діяльності, розроблений і обґрунтований задля апробації та впровадження в освітній практиці. Розкрито й обґрунтовано структурні компоненти цієї моделі, а саме: суб’єктний, об’єктний, цільовий, змістовий, методичний, оцінювально-результативний. Розроблено й описано методику підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею, що є сукупністю взаємопов’язаних способів і прийомів досягнення стану довготривалої готовності (підготовленості) педагогічних працівників до розроблення такого проєкту освітньої програми закладу загальної середньої освіти відповідного рівня. Реалізація методики передбачає виконання семи послідовних етапів цієї підготовки, а саме: організаційного, діагностувального, теоретичного, практично-тренувального, реалізаційного, контрольно-результативного, коригувального. Методика підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею може розглядатися як елемент (методичний компонент) означеної вище моделі підготовки. Перспективи подальших досліджень проблеми науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників до прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею пов’язані з експериментальною апробацією та впровадженням цієї моделі і методики у процес шкільної науково-методичної роботи.

Посилання

 1. Бусел, В. (ред.) (2005). Модель; Методика. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Київ; Ірпінь. Перун.
 2. Василенко, Н. (2013). Науково- методична робота в школі. Київ: Основи.
 3. Кокун, О. (2010). Зміст та структура, психологічної готовності фахівців до екстремальних видів діяльності. Проблеми екстремальної та кризової психології: збірник наукових праць, 7, 182–190. https://lib.iitta.gov.ua/1728/
 4. Кремень, В. (ред.) (2021). Моделювання в педагогіці. Енциклопедія освіти. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ. Юрінком Інтер.
 5. Прасол Д., Кучеренко А. (2021). Адаптація освітньої програми як засіб забезпечення інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Вересень, (4). 78–88. https://doi.org/10.54662/veresen.4.2021.08
 6. Пузіков, Д. (2021a). Методика проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії як чинника розроблення нового навчально- методичного забезпечення. Проблеми сучасного підручника, (27), 205–222. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-205-222
 7. Пузіков, Д. (2021b, Травень, 19). Прогнозування і проєктування змісту допрофільної підготовки учнів у контексті створення освітньої програми гімназії. Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи: Всеукраїнський науково- практичний семінар. Київ, Україна. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zbirnyk_tez_seminaru.pdf.
 8. Цимбалару А. (2018). Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти. Український педагогічний журнал, (3), 84–91. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-3-84-8
 9. Busel, V. (red.) (2005). Model; Metodyka. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.). Kyiv; Irpin. Perun. (in Ukrainian).
 10. Vasylenko, N. (2013). Naukovo-metodychna robota v shkoli. Kyiv: Osnovy (in Ukrainian).
 11. Kokun, O. (2010). Zmist ta struktura, psykholohichnoi hotovnosti fakhivtsiv do ekstremalnykh vydiv diialnosti. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats, 7, 182–190. https://lib.iitta.gov.ua/1728/ (in Ukrainian)
 12. Kremen, V. (red.) (2021). Modeliuvannia v pedahohitsi. Entsyklopediia osvity. 2-he vyd., dopov. ta pererob. Kyiv. Yurinkom Inter. (in Ukrainian).
 13. Prasol D., Kucherenko A. (2021). Adaptatsiia osvitnoi prohramy yak zasib zabezpechennia inkliuzyvnoho navchannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity. Veresen, (4). 78–88. https://doi.org/10.54662/veresen.4.2021.08 (in Ukrainian).
 14. Puzikov, D. (2021). Metodyka proiektuvannia variatyvnoho skladnyka osvitnoi prohramy himnazii yak chynnyka rozroblennia novoho navchalno-metodychnoho zabezpechennia. Problemy suchasnoho pidruchnyka, (27), 205–222. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-205-222 (in Ukrainian).
 15. Puzikov, D. (2021, Traven, 19). Prohnozuvannia i proiektuvannia zmistu doprofilnoi pidhotovky uchniv u konteksti stvorennia osvitnoi prohramy himnazii. Doprofilna pidhotovka uchniv u suchasnii himnazii: stan, problemy, perspektyvy: Vseukrainskyi naukovo- praktychnyi seminar. Kyiv, Ukraina. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zbirnyk_tez_seminaru.pdf (in Ukrainian).
 16. Tsymbalaru A. (2018). Osvitnia prohrama yak innovatsiinyi resurs rozvytku pochatkovoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (3), 84–91. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-3-84-8 (in Ukrainian).