№ 30 (2023)
Статті

Інноваційний потенціал сучасного підручника в умовах реформування системи освіти

Тамара Пушкарьова
Про автора
Олександр Гриценко
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • сучасний підручник,
 • інноваційний потенціал,
 • педагогічні технології,
 • структура та формат навчальної книги

Як цитувати

Пушкарьова, Т. ., & Гриценко, О. . (2023). Інноваційний потенціал сучасного підручника в умовах реформування системи освіти. Проблеми сучасного підручника, (30), 159–169. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-159-169

Анотація

У статті обговорена проблематика формування сучасного підручника для початкової школи в умовах реформування системи освіти. Розглянуто можливості осучаснення шкільної книги за рахунок модернізації її структурної побудови та запровадження новітніх технологій під час трансляції знакових чи образних інформаційних відомостей. Досліджено перспективу підвищення ефективної спроможності шкільного підручника з набору навчальних дисциплін шляхом розподілу загального масиву інформаційних відомостей на порізно сконструйовані й самостійно функціонуючі навчальні модулі. З’ясовано, що техніка модульного проєктування навчального підручника дозволяє об’єднати його дидактичні й технологічні функції, а також підвищити творчу активність учнів у процесі їхньої взаємодії зі шкільною книгою. Наведено уточнені дефініції наукових лексем понятійно-категоріального апарату, що застосовувався в процесі формування ключових суджень та висновків.

Посилання

 1. Вашуленко, О.Я. (2021). Потенціал підручника з літературного читання для 3-го класу в реалізації вимог типової освітньої програми. Проблеми сучасного підручника. 26. 43‒57.
 2. Ващенко, Г.Г. (1997). Загальні методи навчання. Київ: Українська Видавнича Спілка.
 3. Гірняк, А.Н. (2002). Зміст, структура та оформлення розвивального підручника. Психологія і суспільство. 3‒4. 217‒241.
 4. Гончаренко, С.У. (2008). Дидактичні функції підручника. Професійно-технічна освіта. 2. 6‒8.
 5. Дичківська, І.М. (2004). Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ: Академвидав.
 6. Кремень, В.Г. (ред.). (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком-Інтер.
 7. Жосан, О.Е. (2009). Теорія і практика підручникотворення: історія та сучасний стан. Вісник післядипломної освіти. 12. 41‒51.
 8. Зайченко, І.В. (2008). Педагогіка. Київ: Освіта України.
 9. Кодлюк, Я.П. (2014). Шкільний підручник як модель процесу навчання: історія, теорія, практика: результати науково-дослідної роботи. Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка.
 10. Кодлюк, Я.П. (2015). Технологія аналізу підручника для початкової школи. Початкова школа. 2. 8‒10.
 11. Кодлюк, Я.П. (2016). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника. 14. 284‒292.
 12. Кодлюк, Я.П. (2017a). Інновації у змісті підручників для початкової шкоди. Початкова школа. 12. 42‒46.
 13. Кодлюк, Я.П. (2017b). Якісні характеристики сучасної початкової освіти. Молодий вчений. 11 (51). 334‒338.
 14. Красовський, О.С. (2013). Дидактичні засади конструювання електронного підручника з природничих предметів для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ.
 15. Методичні рекомендації щодо дизайну та поліграфічного виконання підручників для першого класу. (2018). Лист МОН України № 1/9-68 від 31.01.2018.
 16. Нова українська школа. (2016). Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ: МОН України.
 17. Осова, О.О. (2017). Інноваційний потенціал сучасного підручника іноземної мови. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 56. 274‒285.
 18. Пушкарьова, Т.О. (2022). Деякі особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника в контексті осучаснення освітнього середовища. Проблеми сучасного підручника. 28. 145‒154.
 19. Савченко, О.Я. (2019). Інноваційний потенціал підручника з читання. Український педагогічний журнал. 3. 65‒71.
 20. Сковорода, Г. (2011). Повна академічна збірка творів. Харків-Едмонтон-Торонто: Вид-во Канадського Інституту Українських Студій.
 21. Стрілець, С.І. (2015). Інновації у вищий педагогічній освіті: теорія і практика: навчальний посібник. Чернігів: ФОП Лозовий В.М.
 22. Сучасний словник іншомовних слід. (2006). Київ: Видавництво «Довіра».
 23. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти. (2014). Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 24. Уварова, Т.Ю. (2018). Інноваційний потенціал сучасного підручника з мови для іноземних студентів. Вісник Черкаського університету. 11. 80‒85.
 25. Фоменко, Н.А. (2014). Педагогіка вищої школи. Київ: Видавничий Дім «Слово».
 26. Vashulenko, O.Ya. (2021). Potencial pidruchny`ka z literaturnogo chy`tannya dlya 3-go klasu v realizaciyi vy`mog ty`povoyi osvitn`oyi programy`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka. 26. 43‒57. (in Ukrainian).
 27. Vashhenko, G.G. (1997). Zagal`ni metody` navchannya. Ky`yiv: Ukrayins`ka Vy`davny`cha Spilka. (in Ukrainian).
 28. Girnyak, A.N. (2002). Zmist, struktura ta oformlennya rozvy`val`nogo pidruchny`ka. Psy`xologiya i suspil`stvo. 3‒4. 217‒241. (in Ukrainian).
 29. Goncharenko, S.U. (2008). Dy`dakty`chni funkciyi pidruchny`ka. Profesijno-texnichna osvita. 2. 6‒8. (in Ukrainian).
 30. Dy`chkivs`ka, I.M. (2004). Innovacijni pedagogichni texnologiyi: navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv: Akademvy`dav. (in Ukrainian).
 31. Kremen`, V.G. (red.). (2008). Ency`klopediya osvity`. Ky`yiv: Yurinkom-Inter. (in Ukrainian).
 32. Zhosan, O.E. (2009). Teoriya i prakty`ka pidruchny`kotvorennya: istoriya ta suchasny`j stan. Visny`k pislyady`plomnoyi osvity`. 12. 41‒51. (in Ukrainian).
 33. Zajchenko, I.V. (2008). Pedagogika. Ky`yiv: Osvita Ukrayiny`. (in Ukrainian).
 34. Kodlyuk, Ya.P. (2014). Shkil`ny`j pidruchny`k yak model` procesu navchannya: istoriya, teoriya, prakty`ka: rezul`taty` naukovo-doslidnoyi roboty`. Ternopil`: TNPU imeni Volody`my`ra Gnatyuka. (in Ukrainian).
 35. Kodlyuk, Ya.P. (2015). Texnologiya analizu pidruchny`ka dlya pochatkovoyi shkoly`. Pochatkova shkola. 2. 8‒10. (in Ukrainian).
 36. Kodlyuk, Ya.P. (2016). Konceptual`ni osnovy` pobudovy` pidruchny`ka dlya pochatkovoyi shkoly`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka. 14. 284‒292. (in Ukrainian).
 37. Kodlyuk, Ya.P. (2017a). Innovaciyi u zmisti pidruchny`kiv dlya pochatkovoyi shkody`. Pochatkova shkola. 12. 42‒46. (in Ukrainian).
 38. Kodlyuk, Ya.P. (2017b). Yakisni xaraktery`sty`ky` suchasnoyi pochatkovoyi osvity`. Molody`j vcheny`j. 11 (51). 334‒338. (in Ukrainian).
 39. Krasovs`ky`j, O.S. (2013). Dy`dakty`chni zasady` konstruyuvannya elektronnogo pidruchny`ka z pry`rodny`chy`x predmetiv dlya starshoyi shkoly` zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladiv: avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data pedagogichny`x nauk. Ky`yiv. (in Ukrainian).
 40. Metody`chni rekomendaciyi shhodo dy`zajnu ta poligrafichnogo vy`konannya pidruchny`kiv dlya pershogo klasu. (2018). Ly`st MON Ukrayiny`, 1/9-68 vid 31.01.2018. (in Ukrainian).
 41. Nova ukrayins`ka shkola. (2016). Konceptual`ni zasady` reformuvannya seredn`oyi shkoly`. Ky`yiv: MON Ukrayiny`. (in Ukrainian).
 42. Osova, O.O. (2017). Innovacijny`j potencial suchasnogo pidruchny`ka inozemnoyi movy`. Zbirny`k naukovy`x pracz` XNPU im. G.S. Skovorody`. 56. 274‒285. (in Ukrainian).
 43. Pushkar`ova, T.O. (2022). Deyaki osobly`vosti ukladannya modul`no-integrovanogo navchal`nogo pidruchny`ka v konteksti osuchasnennya osvitn`ogo seredovy`shha. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka. 28. 145‒154. (in Ukrainian).
 44. Savchenko, O.Ya. (2019). Innovacijny`j potencial pidruchny`ka z chy`tannya. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal. 3. 65‒71. (in Ukrainian).
 45. Skovoroda, G. (2011). Povna akademichna zbirka tvoriv. Xarkiv-Edmonton-Toronto: Vy`d-vo Kanads`kogo Insty`tutu Ukrayins`ky`x Studij. (in Ukrainian).
 46. Strilecz`, S.I. (2015). Innovaciyi u vy`shhy`j pedagogichnij osviti: teoriya i prakty`ka: navchal`ny`j posibny`k. Chernigiv: FOP Lozovy`j V.M. (in Ukrainian).
 47. Suchasny`j slovny`k inshomovny`x slid. (2006). Ky`yiv: Vy`davny`cztvo «Dovira». (in Ukrainian).
 48. Terminologichny`j slovny`k z osnov pidgotovky` naukovy`x ta naukovo-pedagogichny`x kadriv pislyady`plomnoyi pedagogichnoyi osvity`. (2014). Ky`yiv: DVNZ «Universy`tet menedzhmentu osvity`». (in Ukrainian).
 49. Uvarova, T.Yu. (2018). Innovacijny`j potencial suchasnogo pidruchny`ka z movy` dlya inozemny`x studentiv. Visny`k Cherkas`kogo universy`tetu. 11. 80‒85. (in Ukrainian).
 50. Fomenko, N.A. (2014). Pedagogika vy`shhoyi shkoly`. Ky`yiv: Vy`davny`chy`j Dim «Slovo». (in Ukrainian).