№ 30 (2023)
Статті

Нестандартний підхід до організації партнерської взаємодії в освітньому процесі закладів освіти у посібнику для менеджера освіти

Наталія Сохань
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • візуалізація,
 • скетчноутинг,
 • скрайбінг,
 • креативний конспект,
 • скетчнотатки,
 • компетентность партнерства,
 • організація партнерської взаємодії,
 • освітній процес
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Сохань, Н. . (2023). Нестандартний підхід до організації партнерської взаємодії в освітньому процесі закладів освіти у посібнику для менеджера освіти. Проблеми сучасного підручника, (30), 170–185. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-170-185

Анотація

У статті порушено проблему використання нестандартного підходу до організації партнерської взаємодії в освітньому процесі закладів освіти з використанням скетчноутингу як ефективної візуальної технології.
Проаналізовано наукові праці з окресленої проблеми: питання партнерства, сутність поняття «партнерська взаємодія», здійснено системний аналіз розвитку партнерських взаємин учня і вчителя й організації партнерської взаємодії учасників освітнього процесу, застосування нестандартного підходу до використання інноваційних технологій у освітньому процесі, зокрема інноваційної технології скетчноутингу.  
Досліджено можливі варіанти такої технології як ефективного інструменту партнерської взаємодії учасників освітнього процесу, продуктивного методичного засобу інтелектуального розвитку здобувачів освіти, формування ключових компетентностей, наскрізних умінь на різних етапах навчального заняття.
Доведено, що застосування нестандартного підходу організації партнерської взаємодії в освітньому процесі й упровадження скетчноутингу як ефективної технології візуалізації, сприяє формуванню навичок партнерської взаємодії та розвитку компетенції партнерства, підвищує мотивацію здобувачів освіти, заохочує використання більш ефективних стратегій і сприяє розвитку найважливіших навичок, зокрема таких, як: критичне, творче мислення, спілкування та взаємодія.
Описано методику застосування, переваги скетчнотатків й особливості організації партнерської взаємодії під час освітнього процесу й у позаурочний час шляхом створення креативного конспекту – скетчноутингу, скетчнотатків, з можливістю залучення до спільної роботи не лише учасників освітнього процесу, а й усіх членів родини. Надано рекомендації, що реалізують теоретичні положення для досягнення поставлених у процесі реалізації технології скетчноутингу цілей.

Посилання

 1. Андрощук, І. В., Андрощук, І. П. (2019) Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 72. № 4. С. 67–80. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2602.
 2. Білоусова, Л. І., Житєньова Н.В. (2016). Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 1(7). С. 39–47.
 3. Бондар, Л. (2008) Система інтенсивного навчання педагога-новатора. Історико-педагогічний альманах. 2. С. 51–59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_2_11
 4. Джевага, Г. (2020) Використання технології sketchnoting у навчальному процесі. Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ): В 2-х т. Т. 2. Київ: КНУТД. С. 286–289.
 5. Закон України «Про освіту» (2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text:
 6. Карпушкіна Н. Скетчноутинг: візуалізація ідей. 28.01.2019. Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку. https://280102022019.blogspot.com/2019/01/blog-post_28.html
 7. Коханова, О. П. Партнерство як засіб соціалізації особистості. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2004/1/O_Kokhanova_PPTP_2_IPSP.pdf
 8. Мягкова, О. (2020). Використання технологій скрайбінгу і скетчноутингу в освітньому процесі. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. «Педагогічні науки»). 4 (65). С. 90–95.
 9. Онаць О. М. (2021) Підготовка учасників освітнього процесу до реалізації ідей партнерської взаємодії. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21‒22 вересня 2021 р. Київ. С. 55 https://undip.org.ua/library/svit-dydaktyky-dydaktyka-v-suchasnomu-sviti-zbirnyk-materialiv-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-internet-konferentsii/
 10. Онаць, О. М., Калініна Г.М., Малюга М.М., Мелешко В.В., Попович Л.М., Топузов М. О., Чижевський Б. Г. (2021). Економічно-правові умови державно-партнерської взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти: практичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/library/ekonomichno-pravovi-umovy-derzhavno-partnerskoi-vzaiemodii-sub-iektiv-upravlinnia-opornykh-zakladiv-osvity-praktychny posybnyk (
 11. Побірченко, Н. А. (2018). Освітньо-практичні перспективи розвитку партнерської діяльності школи і сім’ї. Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. С.14–20. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 12. Роде, М. (2016). Скетчноутинг. Посібник із візуалізації ідей. Харків: Клуб сімейного дозвілля. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9786171215559
 13. Самойленко, Г.Е. (2018). Партнерська взаємодія учня і вчителя в освітньому процесі. Партнерська взаємодія школи та сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. С. 21–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 14. Сохань, Н. Ф. Скетчноутинг: креативний конспект. Партнерська взаємодія школи і сім’ї як фактор оновлення сучасної освіти: науково-методичний збірник. Запоріжжя: СТАТУС. С.109–116. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553
 15. Топузов, О. М. (2021). Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Topuzov_007_8.pdf
 16. Топузов, О., Калініна, Л., Лісова, Н., Калініна, Г., & Малюга, М. (2021). Партнерські засади державно-громадського управління як предмет розгляду в підручнику для керівника освіти. Проблеми сучасного підручника, (27), 264–276. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-264-276
 17. Фещук, І. «Скетчноутинг: фіксуємо ідеї швидко та яскраво». http://weloveua.com/ua/sketchnouting-fiksiruemidei-bystro-i-yarko
 18. Androshhuk, I. V., Androshhuk, I. P. (2019) Skrajbing-prezentaciya yak zasib pidvy`shhennya efekty`vnosti osvitn`ogo procesu v zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya. Tom 72. № 4. S. 67–80. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2602. (in Ukrainian).
 19. Bilousova, L. I., Zhy`tyen`ova N.V. (2016). Vizualizaciya navchal`nogo materialu z vy`kory`stannyam texnologiyi skrajbing u profesijnij diyal`nosti vchy`telya. Fizy`ko-matematy`chna osvita: naukovy`j zhurnal. 1(7). S. 39–47. (in Ukrainian).
 20. Bondar, L. (2008) Sy`stema intensy`vnogo navchannya pedagoga-novatora. Istory`ko-pedagogichny`j al`manax. 2. S. 51–59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2008_2_11 (in Ukrainian).
 21. Dzhevaga, G. (2020) Vy`kory`stannya texnologiyi sketchnoting u navchal`nomu procesi. Aktual`ni problemy` suchasnogo dy`zajnu: zbirny`k materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (23 kvitnya 2020 r., m. Ky`yiv): V 2-x t. T. 2. Ky`yiv: KNUTD. S. 286–289. (in Ukrainian).
 22. Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu» (2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian).
 23. Karpushkina N. Sketchnouty`ng: vizualizaciya idej. 28.01.2019. Informacijno-texnologichny`j suprovid suchasnogo uroku. https://280102022019.blogspot.com/2019/01/blog-post_28.html (in Ukrainian).
 24. Koxanova, O. P. Partnerstvo yak zasib socializaciyi osoby`stosti. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2004/1/O_Kokhanova_PPTP_2_IPSP.pdf (in Ukrainian).
 25. Myagkova, O. (2020). Vy`kory`stannya texnologij skrajbingu i sketchnouty`ngu v osvitn`omu procesi. Neperervna profesijna osvita: teoriya i prakty`ka. «Pedagogichni nauky`»). 4 (65). S. 90–95. (in Ukrainian).
 26. Onacz` O. M. (2021) Pidgotovka uchasny`kiv osvitn`ogo procesu do realizaciyi idej partners`koyi vzayemodiyi. Svit dy`dakty`ky`: dy`dakty`ka v suchasnomu sviti: zb. materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi internet-konferenciyi, 21‒22 veresnya 2021 r. Ky`yiv. S. 55 https://undip.org.ua/library/svit-dydaktyky-dydaktyka-v-suchasnomu-sviti-zbirnyk-materialiv-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-internet-konferentsii/ (in Ukrainian).
 27. Onacz`, O. M., Kalinina G.M., Malyuga M.M., Meleshko V.V., Popovy`ch L.M., Topuzov M. O., Chy`zhevs`ky`j B. G. (2021). Ekonomichno-pravovi umovy` derzhavno-partners`koyi vzayemodiyi sub'yektiv upravlinnya oporny`x zakladiv osvity`: prakty`chny`j posibny`k. Ky`yiv: KONVI PRINT. https://undip.org.ua/library/ekonomichno-pravovi-umovy-derzhavno-partnerskoi-vzaiemodii-sub-iektiv-upravlinnia-opornykh-zakladiv-osvity-praktychny posybnyk (in Ukrainian).
 28. Pobirchenko, N. A. (2018). Osvitn`o-prakty`chni perspekty`vy` rozvy`tku partners`koyi diyal`nosti shkoly` i sim'yi. Partners`ka vzayemodiya uchnya i vchy`telya v osvitn`omu procesi. Partners`ka vzayemodiya shkoly` ta sim'yi yak faktor onovlennya suchasnoyi osvity`: naukovo-metody`chny`j zbirny`k. Zaporizhzhya: STATUS. S.14–20. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553 (in Ukrainian).
 29. Rode, M. (2016). Sketchnouty`ng. Posibny`k iz vizualizaciyi idej. Xarkiv: Klub simejnogo dozvillya. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9786171215559 (in Ukrainian).
 30. Samojlenko, G. E. (2018). Partners`ka vzayemodiya uchnya i vchy`telya v osvitn`omu procesi. Partners`ka vzayemodiya shkoly` ta sim'yi yak faktor onovlennya suchasnoyi osvity`: naukovo-metody`chny`j zbirny`k. Zaporizhzhya: STATUS. S. 21–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553 (in Ukrainian).
 31. Soxan`, N. F. Sketchnouty`ng: kreaty`vny`j konspekt. Partners`ka vzayemodiya shkoly` i sim'yi yak faktor onovlennya suchasnoyi osvity`: naukovo-metody`chny`j zbirny`k. Zaporizhzhya: STATUS. S.109–116. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710553 (in Ukrainian).
 32. Topuzov, O. M. (2021). Osvitnye partnerstvo v sy`stemi zagal`noyi seredn`oyi osvity`: teoriya i metodologiya. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Topuzov_007_8.pdf (in Ukrainian).
 33. Topuzov, O., Kalinina, L., Lisova, N., Kalinina, G., & Malyuga, M. (2021). Partners`ki zasady` derzhavno-gromads`kogo upravlinnya yak predmet rozglyadu v pidruchny`ku dlya kerivny`ka osvity`. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, (27), 264–276. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-264-276 (in Ukrainian).
 34. Feshhuk, I. «Sketchnouty`ng: fiksuyemo ideyi shvy`dko ta yaskravo». http://weloveua.com/ua/sketchnouting-fiksiruemidei-bystro-i-yarko (in Ukrainian).