№ 30 (2023)
Статті

Методика формування в учнів творчого технічного потенціалу й оцінювання рівня його сформованості у процесі реалізації змісту технологічної освіти в гімназії

Анатолій Тарара
Про автора
Інна Сушко
Про автора

Опубліковано 24.07.2023

Ключові слова

 • формування,
 • творчий технічний потенціал,
 • оцінювання,
 • рівень сформованості,
 • зміст,
 • творчі здібності,
 • технологічна освіта
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Тарара, А. ., & Сушко, І. . (2023). Методика формування в учнів творчого технічного потенціалу й оцінювання рівня його сформованості у процесі реалізації змісту технологічної освіти в гімназії. Проблеми сучасного підручника, (30), 186–202. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-186-202

Анотація

В статті обгрунтовано особливості методики формування в учнів творчого технічного потенціалу у процесі реалізації змісту технологічної освіти в гімназії. За результатами аналізу літературних джерел визначено сутність і структуру творчого потенціалу особистості як сукупності творчих здібностей, що сприяють створенню нею суспільно значущих оригінальних продуктів. Вперше введено поняття «творчий технічний потенціал учнів гімназії», що визначено, відповідно, як сформовану в учнів гімназії сукупність творчих технічних здібностей. За результатами тривалого експерименту, методичної роботи з вчителями і т.ін. визначено найбільш важливі творчі технічні здібності учнів, які забезпечують їм ефективну творчу діяльність в галузі техніки і технологій: технічне мислення, технічна творча уява, асоціативне мислення (різного типу асоціації, асоціативні зв’язки) тощо. Доведено, що визначені творчі технічні здібності можна з успіхом розвивати в учнів у процесі проєктування й конструювання технічних об’єктів (виробів), а отже і формувати їхній творчий технічний потенціал. Вперше розроблено методику формування в учнів  творчого технічного потенціалу й оцінювання рівня його сформованості у процесі реалізації змісту технологічної освіти в гімназії (дві взаємопов’язані методики).  При цьому, сутність процесу формування полягає у розвитку в учнів творчих технічних здібностей, які відповідають складовим структури творчого потенціалу особистості. Для розроблення методики оцінювання створено відповідну наукову основу. Визначено навчальний теоретичний матеріал, необхідний для успішного формування в учнів творчого технічного потенціалу. Вперше обгрунтовано важливість оволодіння вчителями технологій знаннями з основ психології творчості і використання в навчальному процесі з технологій інтегративного підходу.

Посилання

 1. Tarara, A., Sushko, I. (2021). Features of development of scientific and methodological support for implementation of technological education content in the gymnasium (primary school). Проблеми сучасного підручника. 26. 226–261. http://ipvid.org.ua/vypusk-26/Statti_2021_26/Anatoliy%20Tarara.pdf
 2. Tarara, A., Sushko, I. (2022). Methods of implementing the content of technological education in the gymnasium. Проблеми сучасного підручника. 28. 177-191.
 3. http://lib.iitta.gov.ua/731695/2/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9F%D0%A1%D0%9F%202022%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%29.pdf
 4. Tarara, A. (2020). Scientific and methodical provision of profile technologies training in high school. Проблеми сучасного підручника. 24. 256-269.
 5. http://lib.iitta.gov.ua/721259/1/Anatolii%20Tarara.pdf
 6. Tarara, A., Sushko, I. (2019). Educational guide of special course for professional education of technologies of engineering and technical direction: peculiarities of designing and implementation of contents. Проблеми сучасного підручника. 22. 274-289.
 7. Тарара, А.М. (2019). Проєктування і конструювання об’єктів техніки: Навчальний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/723046/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_12_2019.pdf
 8. Моляко, В. (2004). Психологічна теорія творчості. 6. 2-9.
 9. Кравчук, П.Ф. (1993). Формирование творческого потенциала личности в системе вищего образования: Автореф. дис…докт. филос. наук: 22.00.06. Москва.
 10. Посталюк, Н.Ю. (1989). Творческий стиль деятельности. Педагогический аспект. Казань.
 11. Карпенко, Н. (2014) Психологічний зміст і структура творчого потенціалу особистості. Науковий вісник.1. 190-201.
 12. Рибалко, В.В. (1996). Психологія розвитку творчої особистості: Навчальний посібник. Київ: ІЗМН.
 13. Пономарьов, Я.А. (1976). Психология творчества и педагогика. Москва: Педагогіка.
 14. Драч, І.І. (2005). Організація навчального процесу з розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.: Дис… канд. пед. Наук: 13.00.01. Київ.
 15. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 16. Моляко, В.О. (2006). Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Житомир: Рута.
 17. Тарара, А. (2022). Інтуїція і асоціації у процесі навчання учнів проєктуванню і конструюванню технічних об’єктів. Інноваційні наукові дослідження в галузі педагогіки і психології: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції. С. 43-46. https://lib.iitta.gov.ua/730289/1/Teza_Tarara_2022.pdf
 18. Тарара, А.М. (2008). Розвиток творчих здібностей учнів 5-9-х класів у процесі проєктно-технологічної діяльності. Методичний посібник.
 19. Тарара, А.М. (2014). Технічна творчість учнів основної школи у процесі проєктної і технологічної діяльності: Навчально – методичний посібник.
 20. https://lib.iitta.gov.ua/712178/1/14-05.pdf ;
 21. Кудрявцев, Т.В. (1976). Психология технического мишления. Москва: Просвещение.
 22. Tarara, A., Sushko, I. (2021). Features of development of scientific and methodological support for implementation of technological education content in the gymnasium (primary school). Problemy suchasnoho pidruchnyka. 26. 226–261. http://ipvid.org.ua/vypusk-26/Statti_2021_26/Anatoliy%20Tarara.pdf
 23. Tarara, A., Sushko, I. (2022). Methods of implementing the content of technological education in the gymnasium. Problemy suchasnoho pidruchnyka. 28. 177-191.
 24. http://lib.iitta.gov.ua/731695/2/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9F%D0%A1%D0%9F%202022%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%29.pdf
 25. Tarara, A. (2020). Scientific and methodical provision of profile technologies training in high school. Problemy suchasnoho pidruchnyka. 24. 256-269.
 26. http://lib.iitta.gov.ua/721259/1/Anatolii%20Tarara.pdf
 27. Tarara, A., Sushko, I. (2019). Educational guide of special course for professional education of technologies of engineering and technical direction: peculiarities of designing and implementation of contents. Problemy suchasnoho pidruchnyka. 22. 274-289.
 28. Tarara, A.M. (2019). Proyektuvannya i konstruyuvannya ob’yektiv tekhniky: Navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: KONVI PRINT. https://lib.iitta.gov.ua/723046/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_12_2019.pdf
 29. Molyako, V. (2004). Psykholohichna teoriya tvorchosti. 6. 2-9.
 30. Kravchuk, P.F. (1993). Formirovaniye tvorcheskogo potentsiala lichnosti v sisteme vishchego obrazovaniya: Avtoref. dis…dokt. filos. nauk: 22.00.06. Moskva
 31. Postalyuk, N.YU. (1989). Tvorcheskiy stil' deyatel'nosti. Pedagogicheskiy aspekt. Kazan'.
 32. Karpenko, N. (2014) Psykholohichnyy zmist i struktura tvorchoho potentsialu osobystosti. Naukovyy visnyk.1. 190-201.
 33. Rybalko, V.V. (1996). Psykholohiya rozvytku tvorchoyi osobystosti: Navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: IZMN.
 34. Ponomar'ov, YA.A. (1976). Psikhologiya tvorchestva i pedagogika. Moskva: Pedagogíka.
 35. Drach, I.I. (2005). Orhanizatsiya navchalʹnoho protsesu z rozvytku tvorchoho potentsialu studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv I – II rivniv akredytatsiyi.: Dys. kand. ped. Nauk: 13.00.01. Kyyiv.
 36. Derzhavnyy standart bazovoyi serednʹoyi osvity (2020). Postanova KMU № 898 vid 30.09.2020 roku. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 37. Molyako, V.O. (2006). Zdibnosti, tvorchistʹ, obdarovanistʹ: teoriya, metodyka, rezulʹtaty doslidzhenʹ. Zhytomyr: Ruta.
 38. Tarara, A. (2022). Intuyitsiya i asotsiatsiyi u protsesi navchannya uchniv proyektuvannyu i konstruyuvannyu tekhnichnykh obʹyektiv. Innovatsiyni naukovi doslidzhennya v haluzi pedahohiky i psykholohiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovo – praktychnoyi konferentsiyi. S. 43-46. https://lib.iitta.gov.ua/730289/1/Teza_Tarara_2022.pdf
 39. Tarara, A.M. (2008). Rozvytok tvorchykh zdibnostey uchniv 5-9-kh klasiv u protsesi proyektno-tekhnolohichnoyi diyalʹnosti. Metodychnyy posibnyk.
 40. Tarara, A.M. (2014). Tekhnichna tvorchistʹ uchniv osnovnoyi shkoly u protsesi proyektnoyi i tekhnolohichnoyi diyalʹnosti: Navchalʹno – metodychnyy posibnyk.
 41. https://lib.iitta.gov.ua/712178/1/14-05.pdf ;
 42. Kudryavtsev, T.V. (1976). Psikhologiya tekhnicheskogo mishleniya. Moskva: Prosveshcheniye.