№ 31 (2023)
Статті

Деякі особливості укладання сучасного підручника для закладів освіти сільської місцевості

Тамара Пушкарьова
Біографія
Марія Коваль-Мазюта
Біографія
Олександр Гриценко
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • сучасний підручник,
 • заклади освіти сільської місцевості,
 • проєктування засобів навчання

Як цитувати

Пушкарьова, Т. ., Коваль-Мазюта, М. ., & Гриценко, О. . (2024). Деякі особливості укладання сучасного підручника для закладів освіти сільської місцевості. Проблеми сучасного підручника, (31), 174–185. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-174-185

Анотація

Упроваджувана останніми роками в Україні децентралізація системи освіти певною мірою передбачає делегування низки повноважень і зобов’язань у площині організації якісного та доступного навчально-виховного процесу до об’єднаних територіальних громад сільської місцевості із необхідністю виконання суттєвих умов: 1) забезпечення ефективного функціонування локальної мережі сільських навчальних закладів у відповідності до державних стандартів та 2) наближення змісту й композиції навчально-виховного процесу в сільських освітніх закладах до місцевих цінностей, традицій і вподобань.
У відповідності до засад освітнього конструкта «Нова українська школа» на сьогодні творчо налаштований і відповідальний учитель у межах академічної свободи може самостійно конструювати новітні авторські програми, власноруч обирати методи й стратегії навчальної діяльності, відбирати підручники та інші засоби навчання (Нова українська школа, 2016, с. 16), спираючись при цьому на державні стандарти загальної середньої освіти та зважаючи на загальнолюдські, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, турбота, повага до інших людей) і соціально-політичні (свобода, патріотизм, шанобливе ставлення до своєї рідної мови, культури, громади) цінності (Нова українська школа, 2016, с. 19). Надане поєднання освіти, патріотизму й духовності спрямоване на досягнення головної мети усіх освітніх реформ – формування в стінах середньої школи особистості, патріота й інноватора (Нова українська школа, 2016, с. 6) шляхом застосування інноваційних технологій, методик і засобів навчання та беручи до уваги форму, побудову й спроможність відповідної освітньої мережі.
Проблемні вузли закладів освіти сільської місцевості виявляють нагальні ускладнення стосовно зручного доступу учнів до потрібних засобів навчання, у тому числі до сучасних підручників, які б відповідали концептуальним засадам парадигмального конструкта «Нова українська школа» та ураховували ціннісні індикатори (морально-етичні й соціально-політичні орієнтири) певної території, на якій функціонують ті чи інші заклади освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бібік, Н.М. (2003). Врахування пізнавальних інтересів учнів у підручникотворення. Підручник ХХІ століття. 1‒4. 48‒52.
 2. Білодід, І.К. (ред). (1979). Словник української мови: в 11 т. Т. 10: Т‒Ф. Київ: Наукова думка.
 3. Гончаренко, С.У. (2008). Дидактичні функції підручника. Професійно-технічна освіта. 2. 6‒8.
 4. Жосан, О.Е. (2010). Вимоги до шкільного підручника у контексті розвитку вітчизняного підручникознавства. Проблеми сучасного підручника. 10. 53‒61.
 5. Жосан, О.Е. (2021). Підручники і посібники для загальної середньої освіти у 1921‒1991 роках: монографія. Кропивницький: Ексклюзив-Систем.
 6. Кодлюк, Я.П. (2016). Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Вектор.
 7. Котлова, Л.О. (уклад). (2014). Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури. Житомир.
 8. Кузьмінський, А.І., Омеляненко, В.Л. (2003). Педагогіка: підручник. Київ: Знання-прес.
 9. Лисогор, Л.П., Павлик О.А., Харламова Т.Б. (2020). Науково-методична оцінка якості сучасного підручника як показник професійної компетентності вчителя НУШ. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2. 84‒92.
 10. Мелешко, В.В. (2015). Використання сучасного шкільного підручника як провідного засобу навчання в сільській школі. Проблеми сучасного підручника. 15. 12‒21.
 11. Мельник, Ю.С. (2010). Дидактичні аспекти дистанційного навчання фізики в сільській школі. Проблеми сучасного підручника. 10. 285‒293.
 12. Могорита, В.М. (2018). Трансформація функцій шкільного підручника історії як навчального засобу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 60. 26‒29.
 13. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). Київ: МОН України.
 14. Прохоренко, Т.В. (2019). Особливості навчання учнів у малокомплектній школі. ΛΌГОΣ. ONLINE. 2. 1‒8. https://doi.org/10.36974/2663-4139.02.01.
 15. Савченко, О.Я. (2000). Без якісного підручника шкільна освіта неможлива. Педагогічна газета. 8. 2.
 16. Савченко, О.Я. (2012). Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи. Проблеми сучасного підручника. 12. 207‒213.
 17. Топузов, О.М., Вяткіна, Н.Б. (2016). Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Педагогічна думка.
 18. Трубачева, С.Е. (2018). Можливості шкільного підручника у реалізації педагогічних технологій в старшій школі. Проблеми сучасного підручника. 21. 404‒411.
 19. Трубачева, С.Е. (2011), Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника. 11. 17‒22.
 20. Шиян, Н.І. (2013). Особливості навчального процесу в сільській школі. Матеріали міжнародної науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищий та середній школі» (ХХ Каришинські читання). Полтава: ПНПУ. 29-30 травня. 379‒382.
 21. Щербей, У.В. (2017). Початкова сільська освіта: реалії та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. 2 (41). 277‒279.