№ 31 (2023)
Статті

Дидактико-методичні концепти конструювання змісту підручників арабської мови для ЗЗСО України: із досвіду роботи

Валерій Редько
Біографія
Олена Ахмад
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • підручники арабської мови,
 • міжкультурне спілкування,
 • система засобів формування міжкультурної арабомовної комунікативної компетентності,
 • технологія діалогу культур

Як цитувати

Редько, В. ., & Ахмад, О. (2024). Дидактико-методичні концепти конструювання змісту підручників арабської мови для ЗЗСО України: із досвіду роботи. Проблеми сучасного підручника, (31), 186–200. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-186-200

Анотація

У статті автори презентують та інтерпретують основні дидактико-методичні положення концепції змісту підручників арабської мови для вітчизняних ЗЗСО. Розкрито й обґрунтовано ідеї, що слугували науково-теоретичними засадами для створення концепції. Авторами статті аргументується, що формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності як провідної парадигми розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти, – це мета, на яку спрямовується діяльність учнів і вчителя як модератора навчального процесу, який здійснюється за підтримки підручника. Представлено принципи побудови змісту підручників арабської мови та обґрунтовано їх актуальність. Теоретичні положення супроводжуються прикладами деяких навчальних матеріалів із змісту підручників для 1–11 класів, створених співавторкою статті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Ахмад, О. (2021). Розвиток громадянської та соціальної компетентностей учнів засобами змісту підручників арабської мови. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: симбіоз педагогічної науки і шкільної практики. Збірник матеріалів науково-методичного інтернет-семінару. Київ, 23 вересня 2021 р., 56–61.
 2. Басай, Н.П. (2013). Підручник як засіб керування самостійною роботою старшокласників з іноземної мови. Проблеми сучасного підручника. 13, 39–47.
 3. Бігич, О.Б., Бориско, Н.Ф., Борецька, Г.Є. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів, Київ.
 4. Локшина, О. (2019). Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року. Український педагогічний журнал. 3, 21‒30.
 5. Мартинова, Р.Ю. (2004). Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: монографія. Київ.
 6. Пасічник, О.С. (2011). Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.01. Житомир: Житомирський державний університет.
 7. Плахотник, В.М. (2012). Лінгводидактична система і підручник. Українська мова і література вшколі. 8, 55–58.
 8. Полонська, Т. К. (2021). Критичне мислення як засіб формування й розвитку іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназії. Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички. Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 20–21 травня, м. Київ. 200–202. http://undip.org.ua/upload/iblock/d8e/tezy_psp_2021.pdf
 9. Редько, В. Г. та ін. (2021). Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано МОН України (від 12.07.2021 наказ № 795). Київ: МОН України, 2021. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9kl/Inoz.mov.5-9-kl.Redko.ta.in.14.07.pdf
 10. Редько, В.Г. (2009). Система вправ і завдань у змісті сучасних шкільних підручників з іноземних мов (дидактично-методичний аспект). Педагогічна освіта. Теорія і практика. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський. 1, 156–163.
 11. Редько, В.Г. (2017). Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка.
 12. Редько, В.Г. (2023). Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Український педагогічний журнал. 1, 175–184. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736810
 13. Red’ko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L., Onats O., Chyzhevski, B. (2023). Situational Foreign Language Instruction in Competence-based learning framework: Ukrainian experience. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 22, May 2023. No. 5, 637–657. https://lib.iitta.gov.ua/735970/