№ 31 (2023)
Статті

Аксіологічний підхід: реалізація у змісті навчального предмета «Основи правознавства» (9 клас)

Лілія Рябовол
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • людиноцентричний підхід,
 • права та свободи,
 • ціннісне значення права і держави,
 • зміст навчання,
 • результати навчання,
 • знання та вміння учнів
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Рябовол, Л. . (2024). Аксіологічний підхід: реалізація у змісті навчального предмета «Основи правознавства» (9 клас). Проблеми сучасного підручника, (31), 201–210. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-201-210

Анотація

У статті проведено аналіз програми «Основи правознавства» (2022) щодо реалізації у змісті цього навчального предмета аксіологічного підходу до розуміння сутності та значення права і держави. З’ясовано, що як методологічний інструмент юридичної науки аксіологічний підхід передбачає позиціонування людини як абсолютної цінності та вивчення права і держави як інститутів, що мають істотне значення для задоволення потреб та інтересів людини; дає змогу оцінити право і державу з огляду на відповідність до ідеалів справедливості та загальнолюдських цінностей. Констатовано, що визначальним для розуміння цінності права і держави є тип праворозуміння. У результаті аналізу навчальної програми «Основи правознавства» (2022) доведено, що в основу відбору та конструювання змісту навчання покладено природно-правове праворозуміння та аксіологічний і людиноцілеспрямований підходи, так людина розглядається як найвища соціальна цінність, а право, основним джерелом якого є справедливість, – як феномен, що створюється та здійснюється людьми для забезпечення їхньої нормальної життєдіяльності. На реалізацію цих підходів у змісті програми акцентовано на права дитини та їх захист, на права неповнолітніх як учасників різних видів правовідносин, разом з тим, вміщено питання щодо взаємозв’язку прав та обов’язків і відповідальності неповнолітніх за протиправну поведінку. На розкриття ціннісного потенціалу України як демократичної, правової та соціальної держави у програмі передбачено вивчення питань демократії, верховенства права, зобов’язань держави у сфері прав людини, соціального призначення держави, тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Козюбра, М. І. (ред). (2015). Загальна теорія права: підручник. Київ: Ваіте.
 2. Кучук, А. М. (2017). Феномен правового поліцентризму: загально-теоретичний і методологічний аспекти: автореферат дисертації доктора юридичних наук: 12.00.01. Івано-Франківськ.
 3. Нетьосов, С. І. (2009). Навчання дев’ятикласників основ правознавства з використанням ІКТ: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02. Київ.
 4. Оборотов, О. М. (ред). (2012). Про аксіометрію держави і права. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія. Одеса: Фенікс, 7‒17.
 5. Основи правознавства. 9 клас. (2022). Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОНУ від 03.08.2022 № 698). http://surl.li/ctvcd
 6. Пометун, О. І., Гупан, Н. М., Власов, В. С. (2018). Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 7. Про освіту. (2017). Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 8. Про повну загальну середню освіту. (2020). Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
 9. Ремех, Т. О. (2018). Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства: методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 10. Рябовол, Л. Т. (2019a). До питання про соціальну цінність права. Право та державне управління, Вип. 2, Т. 1, 30–36. https://doi.org/10.32840/pdu.2-1.5
 11. Рябовол, Л. Т. (2019b). Передумови та чинники становлення вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції. Підприємництво, господарство і право, 2, 182–187.
 12. Рябовол, Л. Т. (2015). Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи: дисертація доктора педагогічних наук. Київ.
 13. Рябовол, Л. Т., Ремех, Т. О. (2023). Системний аналіз оновленої навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас). Український педагогічний журнал, № 1, 112–121. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-112-121
 14. Серебро, М. В. (2019). Аксіологічний підхід в юриспруденції. Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції: монографія. Одеса: Фенікс. 80–95.