№ 31 (2023)
Статті

Підручник української літератури як засіб формування читацькоїграмотності учнів 5–6 класів

Таміла Яценко
Біографія
Олеся Слижук
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • читацька грамотність,
 • учні-читачі,
 • підручник української літератури,
 • читацька навичка,
 • ключові компетентності,
 • предметна компетентність
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Яценко, Т. ., & Слижук, О. . (2024). Підручник української літератури як засіб формування читацькоїграмотності учнів 5–6 класів. Проблеми сучасного підручника, (31), 280–288. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-280-288

Анотація

У статті проаналізовано систему запитань і завдань, спрямованих на формування читацької грамотності учнів 5–6 класів у підручниках української літератури. Розглянуто наукові праці, у яких узагальнено міжнародний досвід проведення досліджень PISA із читацької грамотності. Визначено основні проблеми у процесі формування читацької грамотності та завдання, які викликають труднощі в учнів. Зауважено, що актуальність проблеми формування читацької грамотності в сучасних учнів-читачів умотивована зростанням вимог до якості шкільної освіти. Під час аналізу й узагальнення здобутків педагогіки і педагогічної психології підтверджено об’єктивну необхідність розроблення теоретичних і практичних аспектів проблеми формування кваліфікованого учня-читача на уроках шкільних літературних курсів.
Описано етапи роботи з різними типами завдань на формування читацької грамотності за підручниками української літератури для 5–6 класів. Продемонстровано, як вони інтегруються з етапами вивчення текстів літературних творів або їхня послідовність вибудовується за аналогією до них. Їх система охоплює усі етапи роботи з художніми та навчальними текстами.
У процесі апробації навчально-методичних матеріалів, що є основою підручника української літератури у 5–6 класах Нової української школи, доведено, що від рівня розуміння тексту залежить повнота, глибина предметних знань і сформованих умінь, тобто здатність осмислювати прочитане та застосовувати для читацького та особистісного розвитку.
Доведено, що розв’язання запропонованих у тестах PISA проблем потребує і репродуктивного відтворення здобутих знань, сформованих умінь, і здатності ефективного їх застосування у нових нестандартних ситуаціях. Тому освітній процес з української літератури для учнів 5–6 класів доцільно організовувати на основі завдань підручника з урахуванням особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів із використанням нових освітніх технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Вакуленко, Т., Ломакович, С. & Терещенко, В. (2017). РІSA: читацька грамотність. Київ: УЦОЯО. http://pisa.testportal.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/01/PISA_Reading.pdf
 2. Васильєва, Д., Головко, М., Жук, Ю., Козленко, О., Ляшенко, О., Науменко, С., & Новосьолова, В. (2020). Уроки PISA-2018: методичні рекомендації. Київ : Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/719572/1/PISA.pdf
 3. Мазорчук, М. (2019). Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Київ: Український центр оцінювання якості освіти. http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf
 4. Топузов, О. & Засєкіна, Т. (2022). Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 28, 191–201. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-191-201
 5. Шляйхер, А. (2018). Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / переклад з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf
 6. Яценко, Т. О. (2019). Проблема читання в умовах інформаційного суспільства: соціальний і методичний аспекти. Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві: матеріали І всеук. наук-практ. конф.,12 вересня 2019 р., м. Київ / за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : УОВЦ «Оріон», 5-8. https://lib.iitta.gov.ua/718405
 7. Яценко, Т. & Пахаренко, В. (2022). Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 28, 202–211. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-202-211
 8. Яценко, Т. О., Пахаренко, В. І., & Слижук, О. А. (2022). Українська література: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта. http://lib.iitta.gov.ua/731975
 9. Яценко, Т. О., Пахаренко, В. І., & Слижук, О. А. (2023). Українська література: підруч. для 6 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта. https://lib.iitta.gov.ua/736084/
 10. Яценко, Т. О., & Слижук, О. А. (2022). Формування предметної компетентності учнів 5-6 класів Нової української школи в процесі навчання української літератури. Інноваційна педагогіка, 51, 88–91. https://doi.org/10.32782/26636085/2022/51.2.17
 11. OECD (2002). Reading for change. Performance and engagement across countries results from PISA 2000. https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33690904.pdf
 12. OECD (2010). PISA 2009 Results: Executive Summary. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf
 13. OECD (2018). The future of education and skills. Education 2030. The future we want. https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf