№ 31 (2023)
Статті

Реалізація компетентнісного потенціалу підручника з математики для учнів гімназії засобом системи вправ

Ольга Вашуленко
Біографія

Опубліковано 12.01.2024

Ключові слова

 • система вправ,
 • компетентнісний потенціал,
 • підручник з математики,
 • гімназія,
 • практико-орієнтовані завдання

Як цитувати

Вашуленко, О. . (2024). Реалізація компетентнісного потенціалу підручника з математики для учнів гімназії засобом системи вправ. Проблеми сучасного підручника, (31), 289–297. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-289-297

Анотація

Метою реформування вітчизняної освітньої системи є перехід від її інформаційно-накопичувальної спрямованості на формування і розвиток здатності особистості самостійно здобувати знання у процесі пошуково-дослідницької практичної діяльності, застосовувати їх як у навчальних, так і нестандартних ситуаціях. У статті проаналізовано вимоги до системи прав підручника з математики для гімназії як інструмента формування в учнів ключових компетентностей.
Реалізація компетентнісного підходу до шкільної освіти потребує відповідного підходу до формування змісту підручника та реалізації в ньому технології розвивального особистісно зорієнтованого навчання, самовиховання, самонавчання, закладеного в підручнику. Насьогодні існує достатня кількість навчального матеріалу з математики для учнів гімназії, Інтернет переповнений різноманітним актуальним контентом. Проте підручники посідають визначне місце в освітньому процесі. Вони містять ретельно структурований, методично адаптований навчальний зміст, а також інструмент для організації його засвоєння і формування інтелектуальних і особистісних якостей школярів відповідного віку — систему вправ.
Підручники визначають траєкторію навчання відповідно до державних освітніх документів, надають можливість сфокусуватися на головному. Завдяки своїй системності підручник — чудовий інструмент для організації навчальної діяльності, оцінювання, самооцінювання досягнень учнів і учениць та подолання ними освітніх втрат і розривів.
Окрім змістової важливою є діяльнісна складова підручника, а саме система вправ. Вимоги до системи вправ у підручнику з математики для гімназії ґрунтуються на дидактичних принципах, цілях та вимогах до результатів навчання, особливостях пізнавальної діяльності учнів відповідної вікової категорії. У статті визначено особливості побудови системи вправ у підручнику з математики для учнів гімназії для реалізації його компетентнісного потенціалу. Визначено роль системи вправ у підручнику з математики для формування кожної з ключових компетентностей. Окремо охарактеризовано місце і роль у системі математичних вправ практико-орієнтованих завдань. Визначено чотири рівні складності такого виду вправ, а також вимоги до їх змісту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Вашуленко, О.П. (2023). Застосування практико-орієнтованих завдань у навчанні математики учнів гімназії. Матеріали X міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти ПМО». http://eprints.zu.edu.ua/36828/1/Tezy_2023_Cherkasy.pdf
 2. Головань, М.С. (2008). Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України, № 3. https://core.ac.uk/download/pdf/324272272.pdf
 3. Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19
 4. Кабінет Міністрів України. (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898–2020-%D0%BF#Text
 5. Овчарук, О.В. (ред.) (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики. Київ: К.І.С.
 6. Раков, С.А. (2005). Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: Монографія. Харків: Факт.