№ 27 (2021)
Статті

ПРОЄКТУВАННЯ ПІДРУЧНИКА З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ДЛЯ 5-ГО КЛАСУ

Олена Пометун
Інститут педагогіки НАПН України
Біографія
Нестор Гупан
Інститут педагогіки НАПН України
Біографія

Опубліковано 24.12.2021

Ключові слова

 • історія та громадянська освіта,
 • інтегрований курс,
 • підручник,
 • 5 клас,
 • проєктування

Як цитувати

Пометун, О., & Гупан, Н. (2021). ПРОЄКТУВАННЯ ПІДРУЧНИКА З ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ДЛЯ 5-ГО КЛАСУ. Проблеми сучасного підручника, (27), 182–194. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-182-194

Анотація

Статтю присвячено розробленню теоретичних та методологічних засад проєктування нового підручника з інтегрованого курсу історії та громадянської освіти для 5-го класу «Досліджуємо історію і суспільство». Підручник створено за вимогами Державного стандарту освіти України (2020), що обумовлює подальше реформування базової ланки середньої освіти на засадах Нової української школи, та реалізації цих ідей у Типових освітніх програмах та модельних навчальних програмах з предметів і курсів 5‒6 класів. Аналіз названих документів засвідчує кардинальні зміни змісту і підходів до навчання учнів на базовому рівні освіти, серед яких: активна інтеграція предметного змісту як у середині освітніх галузей, так і міжгалузева, перехід до активної моделі навчання із застосуванням відповідних видів діяльності учнів, адаптаційний характер курсів 5-го та 6-го класів, орієнтація навчання на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Буряк, Г. Г. (2013). Подготовка учебника нового формата. Вестник ВГМУ, 12(4), 146–150. http://vestnik.vsmu.by/do wnloads/2013/4/2013_12_4_146–150.pdf
 2. Гринюк, О. С. (2016). Шкільний підручник з природознавства як засіб інтеграції знань та формування дослідницьких умінь старшокласників. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 16, 92–99.
 3. Даниэльян Я. В. (2007). Современные концепции школьного учебника. http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyekontseptsii-­shkolnogouchebnika
 4. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 5. Пометун, О. І., Ремех, Т. О. та ін. (2017). Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс). 5–6 класи. https://osvita.ua/school/program/model-prog-nush/83124/
 6. Топузов, О.М., Вяткіна, О.Б. (ред). (2016). Експертиза шкільних підручників: інструктивно-­методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Педагогічна думка, 5‒15.
 7. Топузов О. М. (2012) Роль і місце підручника в реалізації компетентнісного підходу до навчання. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 12, 241–247.
 8. Засєкіна, Т. М. (2018). До концепції підручника інтегрованого курсу «Природничі науки». Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 20, 111‒126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_12
 9. Кодлюк, Я. П. (2014). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. (14), 284‒292. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_34
 10. Малієнко, Ю. Б. (2016). Формування історичної компетентності засобами підручника з історії середніх віків. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 16, 203–212.
 11. Модельні навчальні програми для 5‒9 класів нової української школи. (2021). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/navchalni-­programi/modelni-­navchalni-programi-dlya‑5–9-klasiv-­novoyi-ukrayinskoyi-­shkoli-zaprovadzhuyutsya-­poetapno-z‑2022-roku
 12. Пометун, О. (2015). Реалізація компетентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії. Український педагогічний журнал. 2, 146–157.
 13. Пометун, О. І., Гупан, Н.М. (2014). Проектування шкільного підручника: вимоги і проблеми. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 14, 564–573.
 14. Пометун, О.І., Гупан, Н.М. (2019). Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії. Український педагогічний журнал, 3, 50‒57.
 15. Про затвердження типової освітньої програми для 5‒9 класів закладів загальної середньої освіти. (2021). Наказ Міністерства освіти і науки України (19 лютого 2021). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-­tipovoyi-osvitnoyi-­programi-dlya‑5–9-klasiv-­zagalnoyi-serednoyi-­osviti
 16. Терлецька, Л. (2014). Вибір активних методів навчання в організації навчально-­пізнавальної діяльності підлітків. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 29 (1), 193–201.
 17. Томчук, М. (2011). Методологічні засади створення сучасного шкільного підручника. Психологія і суспільство. 4, 124–128.
 18. Buriak, H. H. (2013). Podhotovka uchebnyka novoho formata. Vestnyk VHMU, 12(4), 146–150. http://vestnik.vsmu.by/do wnloads/2013/4/2013_12_4_146–150.pdf (in Ukrainian).
 19. Hryniuk, O. S. (2016). Shkilnyi pidruchnyk z pryrodoznavstva yak zasib intehratsii znan ta formuvannia doslidnytskykh umin starshoklasnykiv. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats. 16, 92–99 (in Ukrainian).
 20. Danyэlian Ya. V. (2007). Sovremennыe kontseptsyy shkolnoho uchebnyka. http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyekontseptsii-­shkolnogouchebnika (in Russian).
 21. Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (2020). Postanova KMU № 898 vid 30.09.2020 roku. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886 (in Ukrainian).
 22. Pometun, O. I., Remekh, T. O. ta in. (2017). Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo (intehrovanyi kurs). 5–6 klasy. https://osvita.ua/school/program/model-prog-nush/83124/ (in Ukrainian).
 23. Topuzov, O.M., Viatkina, O.B. (red). (2016). Ekspertyza shkilnykh pidruchnykiv: instruktyvno-­metodychni materialy dlia ekspertyzy elektronnykh versii proektiv pidruchnykiv dlia uchniv 8 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Pedahohichna dumka, 5‒15 (in Ukrainian).
 24. Topuzov O. M. (2012) Rol i misce pidruchny`ka v realizaciyi kompetentnisnogo pidxodu do navchannya. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka: zb. nauk. pracz`. 12, 241–247 (in Ukrainian).
 25. Zasiekina, T. M. (2018). Do kontseptsii pidruchnyka intehrovanoho kursu «Pryrodnychi nauky». Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats. 20, 111‒126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_12 (in Ukrainian).
 26. Kodliuk, Ya. P. (2014). Kontseptualni osnovy pobudovy pidruchnyka dlia pochatkovoi shkoly. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats. (14), 284‒292. Vidnovleno z http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_34 (in Ukrainian).
 27. Maliienko, Yu. B. (2016). Formuvannia istorychnoi kompetentnosti zasobamy pidruchnyka z istorii serednikh vikiv. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats. 16, 203–212 (in Ukrainian).
 28. Modelni navchalni prohramy dlia 5‒9 klasiv novoi ukrainskoi shkoly. (2021). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/navchalni-­programi/modelni-­navchalni-programi-dlya‑5–9-klasiv-­novoyi-ukrayinskoyi-­shkoli-zaprovadzhuyutsya-­poetapno-z‑2022-roku (in Ukrainian).
 29. Pometun, O. (2015). Realizatsiia kompetentnisnoho i diialnisnoho pidkhodiv u suchasnomu pidruchnyku istorii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2, 146–157 (in Ukrainian).
 30. Pometun, O. I., Hupan, N.M. (2014). Proektuvannia shkilnoho pidruchnyka: vymohy i problemy. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats. 14, 564–573 (in Ukrainian).
 31. Pometun, O.I., Hupan, N.M. (2019). Taksonomiia B. Bluma i rozvytok krytychnoho myslennia shkoliariv na urokakh istorii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 50‒57 (in Ukrainian).
 32. Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy dlia 5‒9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity. (2021). Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (19 liutoho 2021). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-­tipovoyi-osvitnoyi-­programi-dlya‑5–9-klasiv-­zagalnoyi-serednoyi-­osviti (in Ukrainian).
 33. Terletska, L. (2014). Vybir aktyvnykh metodiv navchannia v orhanizatsii navchalno-­piznavalnoi diialnosti pidlitkiv. Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. 29 (1), 193–201 (in Ukrainian).
 34. Tomchuk, M. (2011). Metodolohichni zasady stvorennia suchasnoho shkilnoho pidruchnyka. Psykholohiia i suspilstvo. 4, 124–128 (in Ukrainian).