№ 28 (2022)
Статті

Створення шкільного підручника географії на засадах інтегрованого навчання

Тетяна Назаренко
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • інтегроване навчання,
 • підручник географії,
 • ключові та предметні компетентності,
 • цілісна картина світу

Як цитувати

Назаренко, Т. (2022). Створення шкільного підручника географії на засадах інтегрованого навчання. Проблеми сучасного підручника, (28), 80–89. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-80-89

Анотація

У статті висвітлено проблему застосування інтегративної технології при навчанні географії через підручник. Обґрунтовано значення інтегративного навчання на формування ключових та предметних компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти. Проаналізовані напрацювання дослідників щодо означеної проблеми. Розглянуто конкретні приклади навчальних завдань для підручника, що мають інтегративний характер. Визначено, що інтегративний підхід охоплює власне процес навчання та різноманітні аспекти пізнання. Авторкою досліджено специфіку формування інтегративного змісту підручників географії та напрями взаємодії ключових та предметних компетентностей.

Посилання

 1. Державний стандарт базової середньої освіти (2020) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-­pitannya-derzhavnih-­standartiv-povnoyi-­zagalnoyi-serednoyi-­osviti-i300920–898
 2. Засєкіна, Т.М. (2020) Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка.
 3. Капіруліна С., Паламарчук Л. (2002) Міжпредметні зв’язки на уроках географії в модульно-­розвівальній системі навчання. Географія та основи економіки в школі. 2, 14–17.
 4. Корнєєв, В. П. (2007) Робота вчителя з підручником географії. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Інститут педагогіки АПН України; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк: РРВ «Вежа». 7, 356.
 5. Коробов, Є.Т. (2007) Професійна педагогіка. Сутність процесу розуміння навчальної інформації. Дніпропетровськ: НМетАУ.
 6. Навчальні програми з географії. (2017). Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/navchalni-­programi/navchalni-­programi‑5–9-klas
 7. Надтока, О. Ф. (2011) Поліпшення якості підручників з географії – одна з умов розвитку освітньої системи. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Ін-т пед. НАПН України. 11, 191–196.
 8. Назаренко, Т. Г. (2013) Методика навчання географії в профільній школі: теорія і практика. Монографія. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9886
 9. Сиротенко, А. Й. (2001) Проблеми конструювання шкільних підручників з географії. Географія та основи економіки в школі, 6, 2–3.
 10. Топузов, О. М. (2010) Теоретико-­методичні засади особистісно орієнтованого шкільного підручника. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Ін-т пед. НАПН України; Харків: ФОП Стеценко І. І., 10, 8–15.
 11. Топузов, О.М., Самойленко, В.М., Вішнікіна, Л.П. (2012) Загальна методика навчання географії: підручник. Київ: ДНВП «Картографія».
 12. Топузов, О. М., Надтока, О. Ф. та ін. (2018) Концепція географічної освіти в основній школі: Інститут педагогіки НАПН України. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714119
 13. Франсуа-­Марі Жерар, Ксав’є Роеж’єр. пер. з франц. М. Марченко (2001) Як розробляти та оцінювати шкільні підручники. Київ: КІС.