№ 28 (2022)
Статті

Методологія створення інтегрованого курсу з історії та громадянської освіти для 5-го класу

Олена Пометун
Про автора
Нестор Гупан
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • інтегрований курс,
 • історія та громадянська освіта,
 • методологія,
 • модельна програма,
 • підручник,
 • міжпредметна/міжгалузева інтеграція
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Пометун, О., & Гупан, Н. (2022). Методологія створення інтегрованого курсу з історії та громадянської освіти для 5-го класу. Проблеми сучасного підручника, (28), 115–132. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-115-132

Анотація

У статті досліджується методологія створення інтегрованого або міжпредметного курикулуму як ефективного та актуального способу компетентнісно орієнтованого навчання учнів ХХІ століття. Сучасне розуміння інтегрованого навчання за сутністю є реалізацією міжпредметної інтеграції змісту навчання, зокрема й історії та громадянської освіти. Найбільш ефективним і послідовним шляхом такої інтеграції є створення й викладання інтегрованих курсів. Авторами визначені принципи здійснення міжпредметної інтеграції шляхом створення інтегрованого курсу.
Запропонована методологія поетапної розробки вмісту інтегрованих курсів з історії та громадянської освіти, що базується на Державному стандарті базової середньої освіти. Авторами також описані кроки переходу від програми до проєктування конкретного уроку/параграфу підручника як первинної одиниці побудови навчального процесу та можливості міжпредметних пізнавальних завдань.

Посилання

 1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-­shkola-compressed.pdf
 2. Державний стандарт початкової освіти (2018). Постанова КМУ № 87 від 21.02. 2018 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87–2018-%D0%BF#Text
 3. Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886
 4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). The future of education and skills: Education 2030. OECD Education Working Papers.
 5. OECD, D. (2005). Definition and selection of key competencies-­executive summary. http://www. deseco. admin. ch/bfs/deseco/en/index/02. html.
 6. EU (2006). Recommendations of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning. (2006/962/EC). Available online at: https://eur-lex.europa.eu/legal-­content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 (accessed June 30, 2020).
 7. Partnership for 21st century skills (2015). Framework for 21st Century Learning. Available online at: http://slacca.pbworks.com/f/Framework+for+21st+Century+Learning+Overview.pdf (accessed June 30, 2020).
 8. Drake SM and Reid JL (2020) 21st Century Competencies in Light of the History of Integrated Curriculum. Front. Educ. 5:122. doi: 10.3389/feduc.2020.00122
 9. Гончаренко, С. У., & Козловська, І. М. (1997). Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі. Педагогіка і психологія, 2, 9–18.
 10. Іванчук, М. Г. (2004). Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал (Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання). Чернівці: Рута, 360.
 11. Mathewson, T. G. (2019). The Teacher’s Role in Finland’s Phenomenon-­Based Learning. The Hechinger Report December 5.
 12. https://www.kqed.org/mindshift/55006/the-teachers-role-in-finlands-­phenomenon-based-­learning
 13. Козловська, І. М. (2009). Метапредметна інтеграція як засіб формування змісту професійної освіти. Інформаційно-­телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. Львів: ЛДУ БЖД, 71–74.
 14. Андріяшин, В. І., & Карачун, Л. В. (2010). Забезпечення наступності засобами міжпредметних зв’язків. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та професійної підготовки, (6), 9–13.
 15. Васьківська Г. (2012). Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину. https://lib.iitta.gov.ua/106519/1/2012_UMiLS_VGO.pdf
 16. Котковець А. Л. (2015). Застосування принципів інтеграції у процесі навчання іноземній мові у ВНЗ. http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1240
 17. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи. Частина 2. (2017). https://nus.org.ua/articles/integrovane-­navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-­pidhody-chastyna‑2/
 18. Пушкарьова, Т. О., & Топузов, О. М. (2019). Інтегративно-­діяльнісна педагогіка: монографія. Київ: Пед. думка.
 19. Большакова І. О. (2018). Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання на уроках у початковій школі. https://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/05/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%86.%D0%9E..pdf
 20. Ніколенко Л. Т.(2017) Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій загальній освіті. https://lib.iitta.gov.ua/709952/1/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D1%88%D0%BA.%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80..pdf
 21. Арцишевська, М. Р., & Арцишевський, Р. А. (2007). Інтеграція змісту освіти: монографія. Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ Viddil» Vez︠h︡a».
 22. Добриця М.В. (2012) Шляхи реалізації міжпрежметного підходу на уроках історії. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевенка. Зб.наук.пр. 22 (257), ч.ІІІ, 141–145)
 23. Пометун, Олена Іванівна (2021) Integrated history teaching: approaches and problems. Актуальні проблеми історичної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-­практичної конференції (18 березня 2021 року) ХДУ, м. Херсон, Україна.. 51–55. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725054
 24. Пометун, Олена Іванівна (2021) Про актуальні завдання дидактики та методики в контексті європеїзації української освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.), 314–315 https://lib.iitta.gov.ua/726258/
 25. Баханов К. (2000). Навчання історії за інтегрованою системою. Історія в школі. 6,10–11
 26. Мариновська О. (2001). Педагогічна технологія бінарних навчальних занять на інтегрованій
 27. основі. Історія України. 35,10–12.
 28. Матюшенко О. (2008). Міжпредметні зв’язки у викладанні історії – дієві критерії формування громадянської компетенції підростаючого покоління (2008). Історія та правознавство. 32, 6–7.
 29. Барановська, О. В. (2017). Міжпредметна інтеграція як провідна тенденція в організації профільного навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика, 1(22), 9–13.
 30. Mathison, S., & Freeman, M. (1998). The Logic of Interdisciplinary Studies. Report Series 2.33
 31. Глобін О.І. (2012). Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики: методичний посібник. Київ: Педагогічна думка.
 32. Пометун О. І., Ремех Т. О., Малієнко Ю. Б., Мороз П. В. (2021). Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Hromad.ta.istor.osv.hal/Doslidzhuyemo.istoriyu.susp.5–6-kl.intehr.kurs.Pometun.ta.in.14.07.pdf