№ 28 (2022)
Статті

Моделювання процесу формування в учнів закладів загальної середньої освіти міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності засобами мовленнєвих ситуацій

Валерій Редько
Про автора
Наталія Теличко
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • моделювання навчального процесу,
 • формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності,
 • мовленнєві ситуації

Як цитувати

Редько, В., & Теличко, Н. (2022). Моделювання процесу формування в учнів закладів загальної середньої освіти міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності засобами мовленнєвих ситуацій. Проблеми сучасного підручника, (28), 155–169. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-155-169

Анотація

У статті авторами визначено та інтерпретовано дидактичну й методичну сутність міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). Розкрито зміст і функції цього феномену, описано технологію його формування. Автори пропонують та характеризують модель навчального процесу, у межах якого рекомендують здійснювати діяльність, спрямовану на формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності. Презентується та характеризується система дидактичних засобів, які сприяють досягненню окреслених цілей. Формування відповідних механізмів пропонується здійснювати шляхом використання мовленнєвих ситуацій як засобів, які здатні забезпечувати оволодіння учнями не тільки тематичним мовним матеріалом у межах окреслених ситуаційних завдань, але й сприяти засвоєнню механізмів мовленнєвої взаємодії та особливостей відповідної комунікативної поведінки під час породження мовленнєвих наративів.
У статті розглядаються особливості ситуаційної діяльності учнів та студентів, майбутніх учителів іноземних мов, визначаються, обґрунтовуються та моделюються їхні навчальні дії, котрі вони мають виконувати з метою формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності.
Автори визначають і презентують функції мовленнєвих ситуацій, що дає змогу вчителеві/викладачеві ефективніше зорієнтовувати комунікативну діяльність учнів/студентів під час продукування іншомовних висловлень.
Основні концепти пропонованої технології проходили апробацію в освітній практиці. Результати емпіричних досліджень використовуються також у змісті чинних шкільних підручників з іноземних мов та навчальних матеріалів у закладах вищої педагогічної освіти. Спостерігаються позитивні результати.

Посилання

 1. Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е. Та ін. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: Теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. Київ.
 2. Державний стандарт початкової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (зі змінами в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/6882019-%D0%BF
 3. Ляшенко, О. І., Топузов, О. М. (2021). Науковий супровід модернізації змісту базової середньої освіти: проблеми і виклики. Український педагогічний журнал. 4, 29–36. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/247/194
 4. Мартинова, Р. Ю. (2004). Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. Київ. Вища школа.
 5. Ніколаєва, С. Ю., (наук. ред.), (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт.
 6. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). Київ. МОН України.
 7. Полонська, Т. К. (2017). Сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець- Подільського нац. Ун-ту імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. 22 (1–2017). Ч. 2, 294–300.
 8. Про освіту: Закон України. (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19
 9. Редько, В. Г. (2018). Теоретико-­методичні засади компетентнісно- діяльнісної технології навчання іноземних мов. Fundamental and applied researches in practice of scientific schools: International Scientific Journal. 2. Volume 26, 313–320.
 10. Редько, В. Г. (2021). Концептуальні засади визначення цілей, змісту і структури модельних навчальних програм з іноземних мов для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал. 4, 116–125. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/263/206
 11. Редько, В. Г. (ред.), (2020). Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі: навчально- методичний посібник. Київ.
 12. Савченко, О. Я. (2018). Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти: Іншомовна галузь. Іноземна мова / розробл. Під кер.: наказ МОН України від 21.03.2018 № 268. https://mon.Gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/ navchalni- programi/navchalni-­programi-dlya-pochatkovoyishkoli
 13. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited.
 14. Pinter, A. M. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.
 15. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 4.6. 2018. https://eur-lex.europa.eu/ legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:32018H0604 (01)&rid=7
 16. Rychen, D.-S. And Salganik, L.H. (2003). Key Competencies for Successful Life and Well – Functioning Society; Edited by Gottingen: Hogrefe and Huber Publishers.